Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB 2019

1 34
BQ NONG NGHI:¢P
vA
PHAT TRIEN NONG
THON
S6:A&~/QD-BNN-
TCCB
CQNG HOA xA
HQI
CHU NGHiA VI.¢T NAM
Dqc
l~p
-
T\f
do
-
H~nh
phuc
Ha
N(Ji,
ngay
J-3
thang 5 nam 2019 .
QUYETDJNH
Ban
himh
Quy
ch~
bB
nhi~m,
bB
nhi~m
l~i,
thoi
gifr chrrc Vl],
tir
chrrc,
mi~n
nhi~m
cong ch!fc, vien chrrc
lanh
d~o,
quan
ly
ciia cac
CO'
quan
hanh
chinh,
OO'll
vi
S\f
nghi~p
va
ngrrO'i
quan
ly
doanh
nghi~p
t~i
cac
doanh
nghi~p
100°/o
vAn
nha
nrr&c
thu<)c
B<)
Nong
nghi~p
va
Phat
tri€n
nong
thon
B(>
TRUONG
B<)
NONG
NGHI:¢P
VA
PHAT
TRIEN
NONG
THON
Can
cu
Nghi
dinh
s6 15/2017/NB-CP
ngay
17/02/2017
cua
Chinh
phu
quy
dinh
chuc
nang,
nhi~m
Vl,l, quySn
h~n
va
co
c~u
t6
chuc
cua
B<?
Nong
nghi~p
va
Phat
triSn
nong
thon; .
Can
cu
Quy dinh s6 105-QD/TW ngay 10/12/2017 cua
B<?
Chinh tri
v€
phan
c~p
qu£m
ly can
b{)
va
b6
nhi~m,
gi6i
thi~u
can
b{)
{mg
cu
va
quy dinh cua
Chinh phu
vS
b6
nhi~m,
miSn
nhi~m
cong chuc, vien chuc
Hinh
d~o
qu£m
ly;
Xet dS nghi cua
Vv
truemg
Vv
T6 chuc can
b{),
QUYETDJNH:
Di~u
1.
Ban hanh kern theo QuySt dinh nay Quy
chS
b6
nhi~m,
b6
nhi~m
l~i,
thoi
giu
chuc
vv,
tu
chuc, miSn
nhi~m
cong chuc, vi
en
chuc lanh
d~o,
qm1n
ly
cua cac
co
quan hanh chinh,
dan
vi
sv
nghi~p
va
nguai
qm\n ly doanh
nghi~p
t~i
cac doanh
nghi~p
100% v6n nha
nu6c
thu{)c
B{)
Nong
nghi~p
va Phat triSn nong
thon.·
Di~u
2. QuySt dinh nay c6
hi~u
lvc thi hanh
kS
tu
ngay ky; QuySt dinh
nay thay thS QuySt dinh s6 2337/QD-BNN-TCCB ngay 10/10/2013 va van
b£m
s6 9798/BNN-TCCB ngay 23/11/2017 cua B9 tru6ng
B9
Nong
nghi~p
va
Phat
triSn nong thon.
Di~u
3~
Chanh
Van
phongBQ, Vv tru6ng Vv T6 chuc can b9, Thu truong cac
co quan,
dan
vi c6 lien quan thu9c B9 emu trach
nhi~m
thi hanh QuySt dinh nay./.
NO'i
nhan:
- Nhu D·isu 3;
- Lanh
d~o
B('>;
-
~U
B('>,
DU
kh6i
CS
B('>
t~i
TP
.HCM;
.
-CD
Nong
nghi~p
va PTNT VN,
CD
ca quan
B('>;
- Doan TN
CS
H6
Chi Minh
B('>;
- Luu: VT, TCCB.
fL_--:
___
B<)
NONG
NGHI¢P
v A PHAT TRIEN NONG THON
C<)NG
HOA xA H<)I CHU NGHiA
VI~T
NAM
D(}c
l~p
-
Tl}'
do
-
H~nh
phuc
_
QUYCHE
BA
nhi~m,
bB
nhi~m
l~i,
thoi
gifr chrrc
vv,
tir chrrc,
mi~n
nhi~m
cong
chrrc,
vien
chU:c
tanh
d~o,
quan
ly
cua
ciic
cO'
quan
hanh
chinh,
dO'n
vi
sv
nghi~p
va
ngrrm qm1n
Iy
doanh
nghi~p
t~i
cac
doanh
nghi~p
100°/o
v6n
nha
mr&c
thu(}c
B(}
Nong
nghi~p
va
Phat
tri~n
nong
thon
(Ban hanh kern theo
Quyit
ajnh s6A886!QD-BNN-TCCB
ngayd3!
~/2019
cua
B9
tru6ng B9 Nang nghi?p va Phat tridn nang than)
Chll'O'ng I
QUY
DJNH
CHUNG
Di~u
1.
Ph~m
vi
di~u
chinh
va
oBi
tll'gng
ap
dl]ng
1.
Quy
chS
nay
quy
dinh
vi~c
b6
nhi~m,
b6
nhi~m
l~i,
thoi
gifr
chuc
V\1,
tu
chuc,
miSn
nhi~m
cong
chuc, vien
chuc
lanh
d~o,
qm\n ly (g9i chung
la
can
bQ
lanh
d~o)
trong
cac
CO
quan
hanh
chinh,
dan
vi
S\f
nghi~p
va
doanh
nghi~p
100%
v6n
nha
nu6c
(gQi chung
la
dan
vi) thu()c
B()
Nong
nghi~p
va Phat
tri@n
nong
thon
(sau
day
viSt
t~t
laB()
Nong
nghi~p
va
PTNT).
2.
Quy chS nay ap
dl,111g
khi b6
nhi~m,
b6
nhi~m
l~i,
thoi
giu
chuc
V\1,
ru
chuc,
miSn
nhi~m
d6i v6i: .
a)
Cac
chuc
danh
lanh
d~o
do
B()
tru6ng
b6
nhi~m
(bao
gam
ca
cong
chuc, vi
en
chuc
lanh
d~o
va
nguai
quan ly doanh
nghi~p
);
b)
Cac
chuc
danh
lanh
d~o
d.p
phong
thu()c Vv,
Van
phong
B(), Thanh tra
B()
do B()
tru6ng
uy
quySn ho?c
phan
c~p
cho
Thu
tru6ng
dan
vi
b6
nhi~m.
3.
Quy
chS
nay
la
co
sa
dS
Thu
tru(mg.dan viC\} thS
h6a
trinh tv,
thu
t\}C
b6
nhi~m
d6i
vai
can
b9
duqc phan
c~p
quan ly theo thfim
quysn,
bao gam:
a)
Cac
chuc
danh
lanh
d~o
c~p
truang,
c~p
ph6
cac
dan
vi thu()c T6ng
cvc,
Vi~n
xSp
h~ng
d?c
bi~t
(do
T6ng
cvc tru6ng, Giam d6c
Vi~n
b6
nhi~m);
b)
Cac
chuc
danh lanh
d~o
c~p
phong
va
tuong
duang
do Thu trucmg
dan
vi
b6
nhi~m.
3.
Truang
hqp
can
b()
duqc
b6
nhi~m
chuc danh lanh
d~o
theo
DS
an thi
tuySn
chuc
V\1
lanh
d~o
thi
khong
ap dvng theo
Quy
chS
nay
rna ap dvng theo
hu6ng
dfin
cua
B()
N()i V\}.
Di~u
2.
Nguyen
t~c
chung
1.
Dang th6ng
nh~t
lanh
d~o
cong tac can
b()
dang
thai
phat huy trach
nhi~m
cua
nguai
dt'rng
d~u
dan
vi.
2. Phai
xu~t
phat
tU
yeu
c~u,
nhi~m
V\1
cua
dan
vi; phai
ci1n
Clr
vao phfim
ch~t,
d~o
due,
nang
lgc,
sa
truang
cua
can
b()
va
tieu chufin chuc danh.
1
3.
Dam
bao dan chu,
khach
quan, cong khai
va
tuan
thu
dung quy trinh
quy djnh.
4.
C~p
c6 thfim quySn b6
nhi~m,
b6
nhi~m
l~i
can b9 thi c6 thfim quySn
quySt djnh cho thoi giu chuc
V\1,
tU
chuc, miSn
nhi~m
d6i v6i can
b().
Thfim quySn
b6
nhi~m
can b9
dugc
thvc
hi~n
theo phan
c~p
cua
B().
5. Khi
chua
c6 quySt djnh thoi
giU
chuc vv, miSn
nhi~m,
cho
tu
chuc
cua
c~p
c6 thfim quySn thi can b9
Hinh
d~o
v~n
phai tiSp tvc thvc
hi~n
nhi~m
V\1,
chuc trach dugc giao. Can b9 lanh
d~o
sau khi thoi giu chuc V\llanh
d~o,
quan ly
do
ill
chuc, miSn
nhi~m
dugc
nguai
d\rng
dfiu
dan vi
su
dvng can b9 b6 tri, phan
cong cong tac
phu
hgp v6i yeu cfiu
nhi~m
V\1
cua
dan
vj va trinh
d(),
nang Ivc cua
can
b().
ChtrO'ng
II
BONHl¢M
My.c 1
DIEU
KI~N,
THOI
H~N
BO
NHitM
VA
TRACH
NHI~M
TRONG
BO
NHI~M
cAN
BQ
Di~u
3.
Di~u
kien
bB
nhiem
. .
1.
Bao dam tieu chufin chung, tieu
chufin
chuc danh theo quy djnh cua Dang
va co quan co thfim
quySn;
khong vi
ph~m
quy dinh vs nhfrng disu dang. vi en, can
b9, cong chuc, vien chuc khong dugc lam.
2.
C6
du
sue
khoe
d@
hoan thanh
nhi~m
V\1
dugc giao.
3. Tu6i
b6
nhi~m:
can b9
dugc
dS
nghj b6
nhi~m
vao vi tri lanh
d~o,
quan
ly lfin dfiu phai du tu6i cong tac tn;m m()t
nhi~m
ky.
Truang
hgp
d~c
bi~t
do
c~p
c6 thfim quySn
xem
xet, quySt djnh.
4.
Nguai
dugc
gi6i
thi~u
la
can b9 cong tac trong
dan
vi thi phai dugc.
quy
ho~ch
vao
chuc
danh b6
nhi~m.
D6i v6i nhan
sv
tu
nai
khac thi phai dugc
quy
ho~ch
chuc danh tuang
duang
tra len.
5.
C6
du cac
diSuki~n
khac theo quy djnh cua
Bang
va
Nha
nu6c.
Di~u
4.
Thm
h~n
gifr chll'c
V\1
1.
Thai
h~n
giu
chuc V\llanh
d;;to
cho m6i
lfin
b6
nhi~m
la 5 nam va tinh
tu
thai
di@m
quySt dinh b6
nhi~m
c6
hi~u
lvc thi hanh. D6i
v6i
chuc danh
Ki@m
soat vien,
thai
h~n
b6
nhi~m
la 3 nam.
2.
Thai
gian can b9 dugc giao
nhi~m
V\1
quySn
ho~c
phv
trach cua m9t
chuc
V\1
nao d6 khong tinh vao
thai
h~n
b6
nhi~rn.
3.
Df>i
v6i truang hgp b6
nhi~m
khi don vi thay d6i ten g9i
ho~c
do sap
nh?p,
tf>
chuc
l~i
rna chuc nang
nhi~m
V\1
CUa
dan
vi
CO
ban
khong thay
df>i
thi
thai
h~n
b6
nhi~m
l~i
dugc tinh
tu
ngay quySt djnh b6
nhi~m
tpeo chuc vv cu c6
hi~u
Ivc thi hanh.
2

Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB năm 2019

Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB

Bổ nhiệm lại lãnh đạo phải thực hiện trong 90 ngày trước thời hạn bổ nhiệm

Ngày 23/05/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ra Quyết định 1886/QĐ-BNN-TCCB ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và người quản lý doanh nghiệp tại các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Bộ.

Theo đó, việc bổ nhiệm lại cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo phải được tiến hành trong vòng 90 ngày trước khi hết thời hạn bổ nhiệm. Quyết định bổ nhiệm lại phải được ban hành trước ngày hết hạn bổ nhiệm tối thiểu 01 ngày làm việc.

Thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo cho mỗi lần bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực. Đối với chức danh Kiểm soát viên, thời hạn này là 03 năm. Thời hạn bổ nhiệm không bao gồm thời gian cán bộ được giao quyền hoặc phụ trách của một chức vụ. Trong trường hợp đơn vị thay đổi tên gọi, tổ chức lại mà không thay đổi về chức năng, nhiệm vụ thì thời hạn bổ nhiệm được tính từ ngày Quyết định bổ nhiệm cũ có hiệu lực.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Nghị định 97/2015/NĐ-CP

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung nghị định và lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 34
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm