Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB 2019

BO
NONG
NGHIEP
v A PHA'T
TRIEN
NONG
THON
C<)NG
HOA
xA H<)I
CHU
NGHiA
VI:E:T
NAM
D()c
l~p-
Tv
do-
H~nh
phuc
s6:
A888
/QD-BNN-TCCB
Ha
N(Ji,
ngay
J,3
thang
!J
nam 2019
QUYETDJNH
Ban
himh
Quy
d!nh tieu chufin
chuc
danh
Hinh
d~w,
qmin ly
thu()c
B()
Nong
nghi~p
va
Phat
tri~n
nong
thon
BQ
TRUONG
B(>
NONG
NGHI~P
VA PHAT
TRIEN
NONG THON
Can
Clr
Nghi dinh
s6
15/20 17/ND-CP ngay 17 thang
02
nam 2017 cua
Chinh phu quy dinh chile nang,
nhi~m
V\}, quySn h?n va ca
d.u
t6 chuc cua B9
Nong
nghi~p
va Phat triSn nong thon; .
Xet
dS
nghi cua Vv trucmg Vv T6 chuc can
b(),
QUYETDJNH:
Di~u
1.
Ban hanh kern theo QuySt dinh nay Quy dinh tieu
chu~n
chCrc
danh
Hinh
d?o, qmin ly thu()c B9 Nong
nghi~p
va Phat triSn nong thon.
Di~u
2. QuySt dinh nay c6
hi~u
h,rc
kS
tu
ngay ky.
QuySt dinh nay thay
thS
QuySt dinh
s6
2336/QD-BNN-TCCB ngay
10
thang
10
nam 2013 cua
B9
tru6ng B9 Nong
nghi~p
va Phat triSn nong thon ban hanh
Quy dinh tieu
chu~n
chuc danh
Hinh
d?o, quan
ly
thu()c B9.
Di~u
3. Chanh Van phong B9, Vv truemg
Vv
T6 chuc can b9, Thu truang
cac ca quan,
dan
vi c6 lien quan thu()c B9 chiu trach
nhi~m
thi hanh QuySt dinh
nay./.
NO'i
nhiin:
- Nhtr
Di.~u
3;
-
Uinh
dt;to
B9;
- Dang
uy
B9;
-
D<'mg
uy kh6i
co·
so·
B9
t<;ii
TP.H6 Chi Minh;
- Cong dofm NN&PTNT
Vi~t
Nam;
- Cong doim
Co
quan B9;
-
Do~m
TNCS H6
Chi
Minh
BQ;
- Luu: VT, TCCB.
..
BO
NONG
NGHIEP
v A PHAT TRIEN NONG THON
C<)NG HOA XA H<)I CHU NGHIA
VI¢T
NAM
D()c
l~p-
Tl!
do-
H~nh
phuc
QUYDJNH
Tieu
chuAn chrrc
danh
Hinh
d~o,
qmin
ly
thu()c
B()
Nong
nghi~p
va
Phat
tri~n
nong
thon
(Ban
hanh kem thea
Quyit
ajnh
s6
AB88
/QD-BNN-TCCB ngayr13; 512019
. cua B9 tru6ng B9 Nang nghi?p va Phat
tri~n
nang than)
Ch1rO'ng
I
QUY
DJNH
CHUNG
Di~u
1.
Ph~m
vi
di~u
chinh
va
dBi
tuqng
ap
dl}ng
1.
Quy djnh nay quy djnh tieu
chu~n
chung
va
tieu
chu~n
C\1
th~
cua tung
chuc danh lanh
d~o,
qmin ly
thu(>c
B9 N6ng
nghi~p
va Phat
tri~n
n6ng th6n,
gBm:
a) Chuc danh lanh
d~o,
quim ly
thu(>c
di~n
B9 tru&ng b6
nhi~m;
b) Chuc danh lanh
d~o,
quim ly B9 tru&ng uy
quy~n
b6
nhi~m;
c) Chuc danh lanh
d~o,
qwin ly B9 tm&ng phan
c~p
b6
nhi~m:
-
C~p
tru&ng,
c~p
ph6 ca quan, dan vi tr\fc
thu(>c
T6ng eve;
-
C~p
truang,
c~p
ph6
dan
vi tr\fc
thu(>c
Cvc
thu(>c
B(>,
Thanh tra
B(>,
Van phong B9;
-
C~p
truang,
c~p
ph6 ca quan, don vi tr\fc
thu(>c_Vi~n
xSp
h~ng
d?c
bi~t.
2.
Quy dinh nay ap d\lllg
d6i
v6i cac ca quan, dan vi
thu(>c
B(>
N6ng
nghi~p
va
Phat
tri~n
n6ng th6n; cac doanh
nghi~p
do nha nu6c
n~m
giu
100% v6n
di~u
1~
va nguai
d~i
di~n
t~i
doanh
nghi~p
c6 philil v6n nha
nu6c
do B9 Nong
nghi~p
va
Phat
tri~n
n6ng th6n lam chu
sa
hfru.
Di~u
2.
Nguyen
t~c
ap
dl}ng
1.
Can
b(>
khi
duqc
xem xet b6
nhi~m,
b6
nhi~m
l~i
chuc vv lanh
d~o,
quan
ly
phai dam bao cac tieu
chuk
chung va tieu
chuk
Cl,l
th~
cua
tUng
chuc danh
theo
quy djnh cua
Bang,
Nha
nu6c
va
cac tieu
chu~n
cua Quy djnh nay.
2. Tieu
chu~n
neu trong Quy dinh nay la can
Clr
d~
c~p
c6
th~m
quy~n
xem xet b6
nhi~m,
b6
n.h.i~m
l~i,
him
ca
sa
quy
ho~ch
can
b9 va xay dvng
kS
ho~ch
ctao
t~o,
b6i ctu5ng
nh~m
chu~n
hoa d9i ngu can b9 lanh
d~o
theo
t-Lrng
chuc danh.
Di~u
3. Ghii
thich
tir ngfr
1.
v~
trinh
d()
ngo~i
ngii·
a)
C6 chll'ng chi
ngo~i
ngfr trinh
d(>
b?c
2,
3,
4,
5 trong quy_dinh nay duqc
hi~u
la c6 chll'ng chi
ngo~i
ngfr v6i trinh
c19
tuang duang b?c
2,
3,
4,
5 khung nang
l\fc
ngo~i
ngfr
Vi~t
Nam
theo quy dinh
t~i
Thong
tu
s6 01/2014/TT-BGDDT
1
ngay i4/01/2014 cua
B9
Giao dvc va
Bao
t~o
ban hanh khung nang
h,rc
ngo~i
ngfr 6
b~c
dung cho
Vi~t
Nam;
b) Trinh d9
ngo~i
ngfr tuang duang thvc
hi~n
thea quy dinh
hi~n
hanh
cua
Nhanu6c;
c)
Ngo~i
ngfr thong dvng g6m: Anh, Nga, Phap, Due, Trung Qu6c;
_ d) Thanh
th~o
ngo~i
ngfr trong quy dinh nay dugc hiSu la c6
ch11ng
chi
ngo~i
ngfr trinh d9
tuang
duang
b~c
5 khung nang
lvc
ngo~i
ngfr
Vi~t
Nam thea
quy dinh
t~i
Thong
tu
s6 01/2014/TT-BGDDT tra len
ho~c
t6t
nghi~p
h~
t~p
trung
b~c
d~i
h<;>c,
th~c
si,
ti~n
si a nu6c ngoai rna sir
dt.mg
1 trong 5
ngo~i
ngfr
thong dvng. ·
2.
V~
trinh
OQ
tin
hQC
. ,
C6 chung chi tin
h<;>c
ca
b~m
trong quy dinh nay dugc hieu la c6 chung chi
tin
h<;>c
v6i trinh d9
d~t
chu~n
ky nang su
'civng
cong
ngh~
thong tin ca bari thea
quy d!nh
t~i
Thong
tu
s6
03/2014/TT..,BTTTT ngay 1113/2014 cua
B9
Thong tin·
va TruySn thong
quy dinh
Chu~
ky nang
su
dvng cong
ngh~
thong tin.
ChrrO'ng
II
TIEU CHUAN CHUNG
:Di~u
4. Tieu chufin chung theo Quy djnh s6 89-Q:D/TW ngay 04/8/2017
cua
B(}
Chinh trj
v~
khung
tieu chufin chifc
danh
can
b(}
Hinh
d~w,
qmin ly
1.
v~
chinh
trj
trr
trrlrng
Trung thanh
v6i
lgi ich cua Dang, cua qu6c gia, dan t9c
va
nhan dan;
kien dinh chu nghia
Mac
:-
Lenin,
tu
tuong H6 Chi Minh, mvc tieu,
ly
tu6ng
vS
d()c
l~p
dan t9c, chu nghia xa
h()i
va duemg
16i
d6i
m6i
cua Bang. C6
l~p
trucmg,
quan
diSm,
ban IInh chinh tri vfrng vang, khong dao d9ng trong
b~t
cu
tinh liu6ng
nao, kien
quy~t
d~u
tranh bao
v~
Cuang llnh, duemg
16i
cua Bang,
Hi~n
phap va
phap
lu~t
cua Nha nu6c. C6 tinh thilil yeu nu6c n6ng nan,
d~t
lgi ich cua Dang,.
qu6c gia -
dfm
t()c,
nhan
dan,
t~p
thS
len tren lgi ich
ca
nhan;
sfui
sang hy sinh vi
sv
nghi~p
cua Bang, vi
d()c
l~p,
tv
do cua T6 qu6c, vi
h~
phuc cua nhfm dan.
Yen tam cong tac,
ch~p
hanh nghiem sv pharr cong cua t6 chuc
va
hoan thanh t6t
m<;>i
nhi~m
vv dugc giao.
2.
v~
d~o
difc,
IBi
sBng, y
thrrc
tA
chrrc
ky
lu~t
C6
ph~m
ch~t
d~o
dt:rc
trong sang;
l6i
s6ng trung thvc, khiem t6n, chan thanh,
gian
di;
cilil,
ki~m,
liem chinh, chi cong vo tu. Tam
huy~t
-\1a
c6 trach
nhi~m
v6i
cong
vi~c;
khong tham
v<;>ng
quysn lvc, khong hao danh; co tinh thck doan
k~t,
xay dvng,
guang
mfiu,
thuang
yeu d6ng chi, d6ng
nghi~p.
B~m
than khong
tham nhilng, quan lieu,
ca h9i, vv lgi; tich eve
d~u
tranh ngan
ch~n,
d~y
lui cac
biSu
hi~n
suy thoai
vS
tu
tuang chinh tri,
d~o
due,
16i
s6ng, nhfrng biSu
hi~n
"tv
diSn
bi~n",
"tv chuySn h6a" trong n9i
b();
kien
quy~t
d~u
tranh ch6ng quan lieu,
cua quySn, tham nhilng, lang phi, chu nghia ca nhan,
16i
s6ng ca h9i, thvc dvng,
be phai, lgi ich nh6m, n6i khong
di
doi v6i lam; cong b§ng, chinh
tn,rc,
tr<;>ng
dt,.mg
nguai tai; khong
dS
nguai than, ngubi quen lgi dvng chuc
V\1,
quySn
h~
cua minh
2

Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB năm 2019

Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tóm tắt nội dung Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB

Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phải có bằng tiến sĩ trở lên

Đây là quy định được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông qua tại Quyết định 1888/QĐ-BNN-TCCB về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ngày 23/05/2019.

Theo đó, Vụ trưởng, Cục trưởng và tương đương thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải đảm bảo các tiêu chuẩn: Là chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên; Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với nhiệm vụ được giao. Đối với Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường yêu cầu bằng tiến sĩ; đối với Vụ trưởng Vụ Pháp chế yêu cầu trình độ cử nhân luật trở lên…

Bên cạnh đó, Quyết định này cũng quy định tiêu chuẩn chức danh đối với Phó Vụ trưởng; Phó Cục trưởng; Giám đốc trung tâm, vườn quốc gia; Chủ tịch Hội đồng Học viện; Hiệu trưởng; Tổng biên tập Báo Nông nghiệp Việt Nam và Tạp chí Nông nghiệp; Giám đốc Bệnh viện Nông nghiệp; Giám đốc Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi khu vực; Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Nông nghiệp;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT; Thông tư 03/2014/TT-BTTTT

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để xem toàn bộ nội dung nghị định và lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 14
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm