Quyết định 1903/QĐ-TTg 2019 Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng

Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 27.12.2019 15:30:30 +07:00

Quyết định số 1903/QĐ-TTg 2019

Quyết định 1903/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng với diện tích 1.284,88km2

Ngày 26/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1903/QĐ-TTg về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, Thủ tướng phê duyệt Nhiệm vụ lập quy hoạch Thành phố Đà Nẵng với tổng diện tích quy hoạch là 1.284,88km2. Bao gồm 246,71km2 là diện tích của các quận nội thành và 1.038,17 km2 là diện tích của các huyện ngoại thành.

Việc lập quy hoạch trên phải bảo đảm tính thống nhất, tổng thể, đồng bộ và hệ thống giữa quy hoạch thành phố với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm bám sát các quy trình, nội dung, nguyên tắc của pháp luật về quy hoạch. Bên cạnh đó, việc lập quy hoạch cũng cần bảo đảm tính bền vững, tính khả thi, phù hợp với khả năng thực tế và bảo đảm tính liên tục, kế thừa chọn lọc các quy hoạch trước đó. Việc bảo đảm tính liên kết không gian, công khai, minh bạch và có sự giám sát của cộng đồng cũng được Thủ tướng đặc biệt chú trọng.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 7
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm