Quyết định 21/2012/QĐ-UBND

1 377

Quyết định 21/2012/QĐ-UBND về Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

----------

Số: 21/2012/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------

Thái Bình, ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chc HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phvề bán đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư 23/2010/TT-BTP ngày 06/12/2010 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản, Thông tư số 137/2010/TT-BTC ngày 15/9/2010 của Bộ Tài chính quy định việc xác định giá khởi điểm của tài sản nhà nước bán đấu giá và chế độ tài chính của Hội đồng bán đấu giá tài sản; Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 16/3/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sdụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Theo đề nghị của Sở Tài chính (Tờ trình số 438/TTr-STC ngày 12/12/2012), của Sở Tư pháp (Báo cáo thẩm định số 63/BC-STP ngày 29/8/2012),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Bãi bỏ các quy định sau đây: Những nội dung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất tại Quy định về cơ chế sử dụng quỹ đất để tạo vốn xây dựng cơ shạ tầng kinh tế xã hội ở xã, phường thị trấn, huyện, thị xã ban hành kèm theo Quyết định s372/2003/QĐ-UB ngày 11/9/2003 của y ban nhân dân tỉnh; Quyết định s 07/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 của Ủy ban nhân tỉnh về việc phân cấp cho y ban nhân dân huyện, thành phố xác định giá sàn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với s, ngành liên quan hướng dẫn thi hành Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chc, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đnh này./.

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Tòa án ND, Viện KSND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH 

(đã ký)

Phạm Văn Sinh

 

 

1 377
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định 21/2012/QĐ-UBND để xem.
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm