Quyết định 216/QĐ-BXD 2019

VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ XÂY DỰNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 216/QĐ-BXD
Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH CHỈ DẪN KỸ THUẬT “SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN O
SAN LẤP”
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ ớng Chính phủ phê duyệt Đề án
đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân
bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Viện Khoa học công nghệ xây dựng tại công văn số 317/VKH-KHKT ngày
26/02/2019 về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chỉ dẫn kỹ thuật Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than
vào san lấp”.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Môi trường, Viện trưởng
Viện Khoa học công nghệ xây dựng các tổ chức, nhân liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Sinh
CHỈ DẪN KỸ THUẬT
SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN VÀO SAN LẤP
Using coal ashfrom thermal power plant in structural fills
Lời nói đầu
Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” được ban hành kèm theo Quyết
định số 216/QĐ-BXD ngày 28 tháng 3 năm 2019.
Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” do Viện Khoa học công nghệ
Xây dựng biên soạn, Vụ Khoa học công nghệ Môi trường đề nghị, Bộ Xây dựng thẩm định
ban hành
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
CHỈ DẪN KỸ THUẬT SỬ DỤNG TRO XỈ NHIỆT ĐIỆN ĐỐT THAN VÀO SAN LẤP
Technical specification - Using coal ashfrom thermal power plantin structural fills
1. Phạm vi áp dụng
1.1 Chỉ dẫn kỹ thuật này áp dụng đối với việc sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than thay thế cho vật
liệu truyền thống trong san lấp công trình.
1.2 Tro xỉ nhiệt điện đốt than sử dụng trong chỉ dẫn này phải thỏa mãn các quy định trong
TCVN 12249:2018 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung các quy
định an toàn khác liên quan.
2. Tài liệu tham khảo
Các tài liệu tham khảo sau cần thiết cho việc áp dụng chỉ dẫn kỹ thuật này:
QCVN 07:2009/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại
QCVN 40:2011/BTNMT, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp
TCVN 4195:2012, Đất xây dựng - Phương pháp xác định khối lượng riêng trong phòng thí
nghiệm
TCVN 4196:2012, Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ ẩm độ hút ẩm trong phòng thí
nghiệm
TCVN 4198:2014, Đất xây dựng - Phương pháp phân tích thành phần hạt trong phòng thí
nghiệm
TCVN 4199:1995, Đất xây dựng - Phương pháp định sức chống cắt trong phòng thí nghiệm
máy cắt phẳng
TCVN 4200:2012, Đất xây dựng - Phương pháp xác định tính nén lún trong phòng thí nghiệm
TCVN 4201:2012, Đất xây dựng - Phương pháp xác định độ chặt tiêu chuẩn trong phòng thí
nghiệm
TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công nghiệm thu
TCVN 7889:2008, Nồng độ khí Radon tự nhiên trong nhà - Mức quy định yêu cầu chung về
phương pháp đo
TCVN 8721:2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích
khô lớn nhất nhỏ nhất của đất rời trong phòng thí nghiệm
TCVN 8723:2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định hệ s thấm của đất
trong phòng thí nghiệm
TCVN 8729:2012, Đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp xác định khối lượng thể tích
của đất tại hiện trường
TCVN 8868:2011, Thí nghiệm xác định sức kháng cắt không cố kết - Không thoát nước cố
kết - Thoát nước của đất nh trên thiết bị nén ba trục
TCVN 9350:2012, Đất xây dựng - Phương pháp phóng xạ xác định đổ ẩm và độ chặt của đất
tại hiện trường
TCVN 9362:2012, Tiêu chuẩn thiết kế nền nhà công trình
TCVN 12249:2018, Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm vật liệu san lấp - Yêu cầu chung
ASTM 2277-2014, Standard Guide for Design and Construction of Coal Ash structural Fills
(Hướng dẫn thiết kế thi công san lấp tro xỉ than)
JTJ/T260-97, Code for pulverized-fuel ash backfill technique in harbor engineering (Quy trình
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
kỹ thuật san lấp tro xỉ cho công trình cảng)
ODISHA, Guidelines for reclamation of low lying areas and abandoned quarries with ash,
State pollotion control board (Chỉ dẫn cải tạo khu vực trũng hoàn nguyên mỏ bằng tro xỉ, Ủy
ban kiểm soát ô nhiễm Bang Odisha)
22 TCN 346:2006*, Xác định độ chặt nền mặt đường bằng phương pháp phễu rót cát
22TCN 332:2006*, Quy trình t nghiệm xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí
nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban hành
22TCN 333:2006*, Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm do Bộ Giao thông vận tải ban
hành
* Các tiêu chuẩn ngành sẽ được chuyển đổi thành tiêu chuẩn quốc gia
3. Thuật ngữ, định nghĩa
Trong chỉ dẫn kỹ thuật này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau:
3.1 Tro bay (Fly ash)
Loại thải phẩm bụi mịn thu được từ thiết bị lọc bụi của nhà máy nhiệt điện trong quá trình đốt
than.
3.2 Tro khô (dry fly ash)
Tro bay thu được từ thiết bị lọc bụi độ ẩm nhỏ hơn 1 %.
3.3 Tro ướt (wet fly ash)
Tro bay thu được từ thiết bị lọc bụi độ ẩm lớn hơn 1 %.
3.4 Xỉ đáy (Bottom ash)
Loại thải phẩm thu được đáy của nhà máy nhiệt điện trong quá trình đốt than thường dạng
cục hoặc dạng hạt.
3.5 Tro xỉ nhiệt điện (Coal ash)
Hỗn hợp của tro bay xỉ đáy hoặc riêng tro bay hoặc riêng xỉ đáy tập kết tại si-lo hoặc bãi
chứa.
3.6 Tro xỉ bãi chứa (Pool ash)
Tro xỉ phát thải của nhà máy nhiệt điện đốt than được tập kết tại bãi chứa theo công nghệ thải
khô hoặc thải ướt.
3.7 Hỗn hợp tro xỉ nhiệt điện (Coal ash mixing)
Tro xỉ nhiệt điện được phối trộn với nhau hoặc với vật liệu xây dựng khác theo cấp phối nhất
định để cải thiện các đặc tính cơ-lý-hoá của hỗn hợp vật liệu.
3.8 Lớp phủ (Surface layer)
Lớp vật liệu xây dựng phủ trên mặt khối san lấp tro xỉ nhiệt điện khả ng chống thấm hoặc
ngăn ngừa xói mòn, phát tán bụi tro xỉ vào môi trường.
3.9 Lớp xen kẹp (Sandwich layer)
Lớp đất, cát hoặc vật liệu xây dựng khác được rải xen kẹp giữa các lớp tro xỉ nhiệt điện trong
khối san lấp để hạn chế hoặc cải thiện đặc tính của vật liệu tro xỉ trong khối san lấp.
3.10 Lớp lót đáy (Bottom layer)
Lớp vật liệu xây dựng phân cách giữa đất nền tự nhiên với khối tro xỉ san lấp để hạn chế dòng
thấm.
3.11 Kiểm tra an toàn sử dụng (Usage safety test)

Quyết định số 216/QĐ-BXD năm 2019

Quyết định 216/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp".

Tóm tắt nội dung Quyết định 216/QĐ-BXD

Hỗn hợp tro xỉ phải được san gạt thành các lớp độ dày 30 -40 cm

Ngày 28/03/2019, Bộ Xây dựng ra Quyết định 216/QĐ-BXD ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp".

Theo đó, việc san gạt khi thi công phải đáp ứng các yêu cầu sau:

- Tro xỉ được trải đều để các thiết bị đầm di chuyển thuận lợi và hạn chế những chố vật liệu không đồng đều, tạo vùng lõm giữa các vùng cao hơn và không được đầm chặt;

- Đảm bảo hỗn hợp tro xỉ được san gạt thành các lớp độ dày 30 đến 40 cm, theo các dải rộng 5 m đến 10 m và thưởng có cốt để các lớp đồng đều không vượt quá độ dày dự kiến;

- Kiểm tra độ dày lớp san gạt trước khi đầm sẽ tạo điều kiện đầm chặt theo đúng yêu cầu…

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 42
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm