Quyết định 2211/QĐ-BTNMT 2019

1 23
BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 -BTNMT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về
môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
 
-
 
 -
;
-


-

    2019-    -BTNMT
  v  -

  
-2020;
-BTNMT  2019 
 

;
,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  
-2020 theo  
.
Điều 2. 
2211
30
8
2
; ,
; 
c
Nơi nhận:
- 
- ;
- : VT, KHCN.VHD
BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà
3
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUÔC
GIA VỀ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG HỘI NHẬP QUỐC TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BTNMT ngày tháng năm
2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
I. MỤC TIÊU
ng h thng quy chun k thut quc gia v ng (QCVN) theo
nh ng hi nhp quc t, dm ca H
ti qun bn vc.
II. NHIM V
1. Xây dựng mi 08 QCVN đáp ng tiến độ trình ban hành trong năm 2019,
gm:
Nhóm 1: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung
quanh
1) 
quanh;
2) ;
3) .
Nhóm 2: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp
1) ;
2) .
Nhóm 3: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác
1) ;
2) ;
3) .
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện các QCVN năm 2020
1) ;
2)  
 ...);
3) ;
4) .

Quyết định số 2211/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định 2211/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2211/QĐ-BTNMT

Bộ TN-MT: Dự kiến chi 2,806 tỷ đồng xây dựng 08 QCVN năm 2019

Quyết định 2211/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch xây dựng hệ thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường giai đoạn 2019-2020 theo định hướng hội nhập quốc tế được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành ngày 30/8/2019.

Theo đó, dựng mới 08 QCVN đáp ứng tiến độ trình ban hành trong năm 2019, gồm: Nhóm 1 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường xung quanh; Nhóm 2 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải, khí thải công nghiệp và Nhóm 3 là các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các lĩnh vực khác.

Dự kiến kinh phí triển khai nhiệm vụ xây dựng 08 QCVN năm 2019 là 2.806 triệu đồng. Trong đó: Soạn thảo 08 QCVN là 995 triệu đồng; Kinh phí đoàn vào của chuyên gia Hàn Quốc hỗ trợ xây dựng QCVN môi trường (21 ngày x 3 người) là 482 triệu đồng; Khảo sát học tập kinh nghiệm về xây dựng và áp dụng các tiêu chuẩn môi trường tại Hàn Quốc (8 người – 7 ngày) là 355 triệu đồng;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 23
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm