Quyết định 2402/QĐ-BTP 2019

Quyết định số 2402/QĐ-BTP 2019

Quyết định 2402/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2402/QĐ-BTP 

Ngày 19/9/2019, Bộ Tư pháp ra Quyết định 2402/QĐ-BTP về việc ban hành Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn đối với tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định, tài sản cố định đặc thù và tài sản cố định vô hình thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp.

Theo đó, giá quy ước của tài sản cố định đặc thù là 10 triệu đồng, mức giá này được sử dụng để xác định nguyên giá tài sản. Tài sản cố định đặc thù bao gồm: Tài sản không xác định được chi phí hình thành hoặc không xác định được giá trị nhưng yêu cầu quản lý chặt chẽ về hiện vật; Tài sản cố định là thương hiệu của đơn vị sự nghiệp công lập không xác định được chi phí hình thành.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng quy định 02 loại tài sản chưa đủ tiêu chuẩn nhận biết là tài sản cố định thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp là: Tài sản (trừ nhà, công trình xây dựng, vật triến trúc) có nguyên giá từ 05 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng và có thời gian sử dụng từ 01 năm trở lên; Tài sản là thiết bị dễ hỏng, dễ vỡ có nguyên giá từ 10 triệu đồng trở lên.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 51
Hành chính Xem thêm