Quyết định 2441/QĐ-BTNMT 2019

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI
TRƯỜNG
-------------
Số: 2441/QĐ-BTNMT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc
-----------
Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên
tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt các thiên tai liên quan đến bão,
nước dâng do bão, lũ, quét, sạt lỡ đất, hạn hán, xâm nhập mặn
của Bộ Tài nguyên Môi trường
-----------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Tài nguyên Môi trường;
Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ
phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc
biệt là các thiên tai liên quan đến báo, nước dâng do bão,lũ, quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm
nhập mặn;
Theo đề nghị củaTống cục trưởng Tống cục Khí tượng Thủy văn.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban nh kèm theo Quyết định này kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật
phân vùng rủi ro, thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt các thiên tai liên quan đến
bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên Môi
trường.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng các Vụ; kế hoạch - Tài chính, khoa học
Công nghệ. hợp tác quốc tế; Tổng cục trưởng Tổng cục khí tượng Thủy văn; Cục trưởng Cục
Công nghệ thông tin Dữ liệu tài nguyên môi trường; Viện trưởng các Viện: khoa học khí
tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu, khoa học Địa chất khoáng sản, khoa học Tài nguyên
nước Thủtrưởng các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định y./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam:
- Lưu: VT, TCKTTV.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Công Thành
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
--------------------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-------------------------
KẾ HOẠCH CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai,
đặc biệt các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng
do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 2441/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
---------------------------
Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh
báo thiên tai, đặc biệt các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, quét, sạt lở đất,
hạn hán, xâm nhập mặn, Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Kế hoạch thực hiện Chương
trình với các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Làm sở phân công, chỉ đạo các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên
Môi trường tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho
Bộ tại Quyết định số 705/QĐ-TTg.
2. Chi tiết, cụ thể hóa các nhiệm vụ, xác định mục tiêu, nội dung thực hiện, sản phẩm
kế hoạch tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Quyết định số 705/QĐ-TTg.
3. Nâng cao năng lực xác định, đánh giá rủi ro thiên tai, phân vùng rủi ro thiên tai, theo
dõi, giám sát, dự báo, cảnh báo tác động thiên tai của quan, đơn vị liên quan trực thuộc Bộ
Tài nguyên Môi trường, đáp ứng yêu cầu của hội, góp phần vào sự phát triển bền vững của
đất nước.
4. Kế thừa, lồng ghép, triển khai Kế hoạch này với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số
76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai các
chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường
nội dung phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ trong Quyết định số 705/QĐ-TTg.
II. NỘI DUNG, NHIỆM VỤ
Căn cứ nội dung, nhiệm vụ chính trong Quyết định số 705/QĐ-TTg, Kế hoạch cụ thể hóa
các nội dung, nhiệm vụ giải pháp thực hiện nhằm t chức, triển khai đảm bảo hiệu quả theo
yêu cầu của Th tướng Chính phủ.
Các nhiệm vụ của Kế hoạch này phải được soát, kế thừa kết quả, sản phẩm của các
chương trình, đề án, dự án, đề tài liên quan từ các nhiệm vụ khác trong Chương trình, đảm
bảo thực hiện tiết kiệm, hiệu quả. Mỗi dự án hoàn thành trong vòng từ 2 đến 3 m, kết quả,
sản phẩm đến đâu thì công bố ngay đến đó. Tăng cường sự phối hợp, tham gia của các bộ, ngành,
địa phương, người dân doanh nghiệp trong việc thực hiện c dự án của Chương trình. Nội
dung, nhiệm vụ chính của Kế hoạch cụ thể như sau:
1. Ưu tiên thực hiện trước nhiệm vụ thiết kế, xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin,
sở dữ liệu, hệ thống thông tin nhằm đạt được các mục tiêu: (i) công bố các kết quả đã nghiên cứu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
về phân vùng các loại hình thiên tai, tích hợp các bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai dựa trên kết
quả phân vùng thiên tai các thông tin, dữ liệu đã được công bố về n số, sử dụng đất, địa
hình, thảm phủ.., đưa lên trang thông tin điện tử phục vụ cộng đồng; (ii) tích hợp, chia sẻ thông
tin, dữ liệu về bản đồ nền thiên tai, tác động của thiên tai, cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ công tác
phân vùng rủi ro thiên tai cảnh báo tác động của thiên tai; (iii) tích hợp, công bố các kết quả,
sản phẩm của các dự án trong Chương trình này; (iv) cung cấp thông tin về phân vùng thiên tai,
dự o tác động của thiên tai thời gian thực trên môi trường mạng internet, các thiết bị di động
thông minh, mạng hội thu thập nguồn thông tin phản hồi t cộng đồng.
2. Tập trung nguồn lực thực hiện các nội dung, nhiệm vụ về dự báo, cảnh báo tác động
của thiên tai gây thiệt hại lớn đến kinh tế - hội Chính phủ người dân đang quan tâm,
trọng tâm quét, sạt lở đất, lũ, ngập lụt. Ưu tiên thực hiện các dự án khu vực nguy
cao, bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, trong đó bám sát các nguyên nhân gây thiệt hại, triển khai
cụ thể cho c khu vực nhỏ, đảm bảo hiệu quả của dự án.
3. Đối với mỗi loại thiên tai, các nội dung của Kế hoạch thực hiện tập trung vào hai nhóm
nhiệm vụ trọng tâm lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai lập bản đồ cảnh báo tác động của
thiên tai:
- Các nhiệm vụ lập bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai: Thực hiện các nội dung về điều tra,
khảo sát, thu thập các thông tin về thiên tai, thiệt hại, biện pháp phòng tránh, các thông tin về dân
cư, sở hạ tầng, điều kiện tự nhiên, thảm phủ...; phân cấp, phân vùng mức độ ảnh hưởng của
thiên tai; xác định mức độ hiểm họa, phơi bày, khả năng dễ bị tổn thương, khả năng chống chịu,
thích ứng đối với từng loại thiên tai chi tiết cho các huyện làm sở để xác định, phân cấp, thành
lập các bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai chi tiết đến huyện, xã.
- Các nhiệm vụ liên quan đến lập bản đồ cảnh báo tác động thiên tai: Thực hiện việc xây
dựng các hệ thống dự báo, cảnh báo tác động rủi ro thiên tai thời gian thực dựa trên mối nguy
hiểm của thiên tai các tác động tiềm năng của thiên tai đối với các hoạt động kinh tế, hội.
Trọng tâm thực hiện các nội dung điều tra khảo sát, nghiên cứu chuyên sâu về khả năng tác
động của từng loại thiên tai đối với từng địa phương, từng lĩnh vực để dự báo chi tiết về các tác
động, hiểm họa, rủi ro, tổn thương đối với con người sự phát triển của kinh tế - hội tương
ứng với các mức độ nguy hiểm vật của từng loại thiên tai; xây dựng các hình dự báo
cường độ, độ lớn thiên tai theo hướng hiện đại, thời gian thực; xây dựng hệ thống dự báo, cảnh
báo chi tiết tác động của các loại thiên tai đến các đối tượng cụ thể lập bản đồ cảnh báo tác
động thiên tai rủi ro thiên tai chi tiết đến huyện, xã; triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong
công tác dự báo, cảnh báo tác động của thiên tai, đặc biệt trong bài toán xử thông tin trong
bối cảnh của bài toán dữ liệu lớn.
4. Đối với các nội dung tổng hợp, đánh giá phân vùng rủi ro đa thiên tai xây dựng
sở dữ liệu về thiên tai: Ngoài việc tập trung xây dựng sở dữ liệu cần thực hiện đánh giá phân
vùng rủi ro đa thiên tai trong điều kiện hiện trạng biến đổi khí hậu; xây dựng hệ thống quản lý,
giám sát rủi ro đa thiên tai trong đó tập trung việc bổ sung, hoàn thiện hệ thống quy trình, quy
định về quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo tác động của thiên tai, đa thiên tai; giám sát, đánh
giá hiệu quả, tập huấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, sản phẩm của Chương trình thí điểm
triển khai đồng bộ Kế hoạch thực hiện Chương trình 705 trên một đơn vị hành chính cấp tỉnh.
5. Kế hoạch y thực hiện trong giai đoạn 2019-2025, trước mắt ưu tiên thực hiện các dự
án:
- Dự án: Xây dựng kiến trúc công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin tích
hợp thông tin, dữ liệu, bản đồ về thiên tai cấp độ rủi ro thiên tai phục vụ công tác phân vùng
rủi ro thiên tai cảnh báo thiên tai.
- Dự án: Xây dựng quy trình, công nghệ lập bản đồ báo cảnh o sớm lũ quét, sạt lở đất
cho khu vực trung du miền núi Việt Nam.

Quyết định số 2441/QĐ-BTNMT

Quyết định 2441/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2441/QĐ-BTNMT

Từ 2020, thử nghiệm giám sát thời gian thực hạn hán qua thông lượng neutron.

Ngày 23/9/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường ra Quyết định 2441/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình cập nhật phân vùng rủi ro thiên tai, lập bản đồ cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai liên quan đến bão, nước dâng do bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, hạn hán, xâm nhập mặn của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Theo đó, Dự án xây dựng thử nghiệm hệ thống giám sát thời gian thực hạn hán thông qua thông lượng neutron vũ trụ được thực hiện từ năm 2020-2025, với mục tiêu thử nghiệm công nghệ mới giám sát thời gian thực hạn hán bằng thông lượng neutron vũ trụ. Dự án được giao cho Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Cục Viễn Thám quốc gia và Tổng cục Khí tượng Thủy văn thực hiện.

Kết quả dự kiến đạt được sau khi thực hiện dự án này là: Mạng hệ thống 10 thiết bị giám sát thời gian thực hạn hán thông qua thông lượng neutron vũ trụ; Bộ dữ liệu độ ẩm đất được đo đạc tại một số vị trí có tiềm năng hạn hán cao bằng kỹ thuật đo thông lượng neutron vũ trụ.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 13
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm