Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC 2019

1 55
DANH MỤCN BN QUY PHM PHÁP LUTN HIU LC
1
THUC LĨNH VC QUẢN NHÀ NƯC
CA BNG NGHIP VÀ PT TRINNG TN ĐẾN HT NGÀY 31/5/2019
(Ban hành kèm theo Quyết định s2460/QĐ-BNN-PC ngày 26/6/ 2019 ca B trưởng B Nông nghip và Phát trin nông thôn)
STT
Tên loi
văn bản
S, ký hiu; ngày, tháng,
năm ban hànhn bản
Tên gi của văn bn
Thời điểm
hiu lc
I. LĨNH VỰC TRNG TRT
1.
Lut
31/2018/QH14 ngày
19/11/2018
Lut Trng trt
01/01/2020
2.
Pháp lnh
15/2004/PL-UBTVQH11
ngày 24/3/2004
Pháp lnh ging cây trng
01/07/2004
3.
Ngh định
88/2010/NĐ-CP ngày
16/08/2010
Quy đnh chi tiết, hướng dn thi hành mt s
điu ca Lut S hu trí tu Lut sửa đi,
b sung mt s điu ca Lut S hu trí tu
v quyền đối vi ging cây trng
1/10/2010
4.
Ngh định
98/2011/NĐ-CP
2
ngày
26/10/2011
Sửa đi, b sung mt s điu các Ngh đnh
v nông nghip
15/12/2011
5.
Ngh định
35/2015/NĐ-CP ngày
13/4/2015
V qun lý, s dụng đất trng lúa
01/7/2015
6.
Ngh định
31/2016/NĐ-CP
3
ngày
06/5/2016
quy định x pht vi phm hành chính trong
lĩnh vực ging cây trng, bo v kim dch
thc vt.
25/6/2016
7.
Ngh định
02/2017/NĐ-CP
4
ngày
V chế, chính sách h tr sn xut nông
25/02/2017
1
Bao gm c văn bn hết hiu lc mt phần và văn bản đã được ban hành nhưng chưa có hiệu lực tính đến hết ngày 31/5/2019
2
Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vc trng trt, lâm nghip, thy sn
3
Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vc trng trt, bo v và kim dch thc vt
2
09/01/2017
nghiệp để khôi phc sn xut vùng b thit
hi do thiên tai dch bnh
8.
Quyết định ca
Th ng Chính
ph
01/2012/QĐ-TTg
5
ngày
09/01/2012
V mt s chính sách h tr vic áp dng
Quy trình thc hành sn xut nông nghip
tt trong nông nghip, m nghip thy
sn.
25/02/2012
9.
Thông tư
liên tch
42/2013/TTLT-BNNPTNT-
BTC-BKHĐT
6
ngày
16/10/2013
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số
01/2012/QĐ-TTg ngày 9/01/2012 của Thủ
tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ
việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất
nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, m
nghiệp và thủy sản.
29/11/2013
10.
Thông tư
21/2009/TT-BNN ngày
24/04/2009
Ban hành “Danh mục b sung ging cây
trồng được phép sn xut kinh doanh Vit
Nam”.
8/6/2009
11.
Thông tư
40/2009/TT-BNNPTNT
ngày 09/07/2009
Ban hành “Danh mục b sung ging cây
trồng được phép sn xut kinh doanh Vit
Nam”.
9/7/2009
12.
Thông tư
41/2009/TT-BNNPTNT
ngày 09/07/2009
Quy định v qun và s dng mu ging
cây trng.
23/8/2009
13.
Thông tư
42/2009/TT-BNNPTNT
ngày 10/07/2009
Quy định v qun sn xut, kinh doanh
s dng ht ging lúa siêu nguyên chng,
nguyên chng, xác nhn, ging lúa b m lúa
lai và ht lai F1.
24/08/2009
14.
Thông tư
61/2009/TT-BNNPTNT
ngày 25/09/2009
Ban hành “Danh mục b sung ging cây
trồng được phép sn xut kinh doanh Vit
9/11/2009
4
Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vc trng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chng thiên tai, qun lý chất lượng nông lâm sn và thy sn
5
Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vc trng trọt, chăn nuôi, thú y, lâm nghiệp, phòng chng thiên tai, qun lý chất lượng nông lâm sn và thy sn
6
Văn bản có nội dung liên quan lĩnh vc trng trọt, chăn nuôi, lâm nghip, thy sn

Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC năm 2019

Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/5/2019.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC

Danh mục văn bản còn hiệu lực do BNNPTNT quản lý.

Ngày 26/6/2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2460/QĐ-BNN-PC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến hết ngày 31/05/2019.

Theo đó, công bố danh mục gồm 427 văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

- Luật Trồng trọt, Pháp lệnh giống cây trồng;

- Nghị định 02/2017/NĐ-CP về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; Nghị định 31/2016/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng, bảo vệ và kiểm dịch thực vật…

- Thông tư 15/2018/TT-BNNPTNT ban hành Bảng mã số HS đối với Danh mục hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông tư 01/2019/TT-BNNPTNT ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam...

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Nông lâm ngư nghiệp được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 55
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm