Quyết định 2470/QĐ-BYT 2019

BOYTE
CONG HoA xi\. HOI CHU NGHiA VIET NAM
. . .
DQc l~p - T\f do - H~nh phuc
S6:.2~10/QD-BYT
Ha N(Ji,
ngay 44 thong 6 nam
2019
QUYETDINH
V~
vi~c
ban hanh Huong d§n
Kham sang lQctrmrc tiem cluing
oBi
vrri tre em
BO TRUONG BO Y TE
. .
Can ctr Nghi dinh s6 75/2017/ND-CP ngay 22 thang 6 nam 2017 cua
Chinh phu quy dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va co d.u t6 clurc BQY tS;
Theo dS nghi cua C\lCtnrong C\lCQuan ly Kham, chua benh - BQY tS,
QUYETDINH:
Di~u
1.
Ban hanh kern thea Quyet dinh nay Huang d~n kham sang loc
tnroc tiem chung d6i voi tre em.
Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu hrc
kS
tir
ngay ky ban hanh. Bai bo Quyet
dinh s6 2301lQD-BYT ngay 12 thang 6 nam 2015 cua BQ tnrong BQ Y tS vS
viec ban hanh Huang d~n kham sang loc tnroc tiem chung d6i voi tre em.
Di~u 3. Cac ong, ba: Chanh Van phong BQ, C\lC tnrong C\lC Qmin ly
Kham, chua b~nh, Chanh Thanh tra BQ, cac V\l truOng, C\lC truang cua cac
V\l/C\lCthuQc BQY tS; Giam d6c cac co sa kham b~nh, chua b~nh trvc thuQc BQ
Y tS; Giam d6c Sa Y ts cac tinh, thanh ph6 tn)'c thuQc Trung uang; Thu tnrOng
y tS cac BQ, nganh; Thti truang cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~m thi
hanh QuySt dinh nay./.
Noi nhtin:
- Nlm Di~u 3;
- BQ
truang
(de
b/c);
- C5ng TTDTBYT, Website Cl,lCQLKCB;
- Luu: YT, KCB.
BOYTE
eONG HoA xA HOI eHU NGHiA VIET NAM
. .
.
DQc l~p - Tl}'do - H~nh phuc
HUONGDAN
Kham
sang
IQctrmrc tiem chung
d8i
v6'itre em
(Ban
hanh.
kern thea Quyet dinh
s61.-!t1.0/QD-BYT
ngay4.4thimg .6.narn 2019)
I.
Muc dich cua kham
sang
IQc:
Nh~m phat hien tnrong hop bfit thuong c~n hru
y
dS quyet dinh cho tre tiem
chung, khong tiem chung, hoan tiem chung hoac chuyen kham sang loc tai benh
vien.
II. Kham
sang
IQctrurrc tiem chiing cho tre em ~ 1 thang
tuAi:
1. Cac tnrong hop chong chi dinh:
a) Co tiSn sir s6c hoac phan irng nang sau tiem chung vAcxin l~n tnroc (co cung
thanh phan): s6t cao tren 39°C kern co giat hoac dfiu hieu nao/rnang nao, tim tai,
kh6 tho.
b) Suy giam miSn dich (benh suy giam miSn dich bam sinh, tre nhiem HIV giai
doan lam sang IV hoac co biSu hien suy giam miSn dich n~ng) ch6ng chi dinh
tiem chung cac v~c xin s6ng giam dQc h.rc.
c) Cac trucmg hqp ch6ng chi dinh khac thea huang d~n cua nha san xufit d6i vai
tUng lo~i v~c xin.
2. Cac trucmg hgp t~m hoan:
a) U6i v6i co sa tiem chung ngoai b~nh vi~n:
- Co tinh tr~ng suy chuc nang cac co quan (nhu suy ho hfip, suy tu~n hoan, suy
tim, suy th~n, suy gan, hon me ... ). Tiem chung khi suc khoe cua tre 6n dinh.
- M~c cac b~nh cfip Hnh, cac b~nh nhiSm trung. Tiem chung khi suc khoe cua tre
6n dinh.
- S6t ~
37,SoC
ho~c h~ than nhi~t:S
3S,SoC
(do nhi~t dQt~i nach).
- Tre m6i dung cac san ph&m globulin miSn dich trong yang 3 thang (tru khang
huy~t thanh viem gan B): t~m hoan tiem chung v~c xin s6ng giam dQch.rc.
- Tre dang ho~c m6i k~t thuc dgt diSu tri corticoid (u6ng, tiem) liSu cao (tuang
duong prednison ~ 2mg/kg/ngay), hoa
tri,
x~ tri trong yang 14 ngay: t~m hoan
tiem chung vAcxin s6ng giam dQch.rc.
- Tre co can n~ng du6i 2000g: chuySn kham sang lQc va tiem chung t~i b~nh
vi~n.
- Co tiSn su phan irng tang d~n sau cac l~n tiem chung tnroc cua cung Ioai v~c
xin (vi du: l~n d~u khong s6t, l~n sau s6t cao tren 39
0
C ...): chuyen kham sang
19C
va tiem chung tai benh vien.
- M~c cac benh b~m sinh hoac benh man tinh
a
tim, phoi, h~ thong tieu hoa, tiSt
nieu, mau, ung thu chua 6n dinh: chuyen kham sang
19C
va tiem chung tai benh
vien.
- Cac tnrong hop tam hoan tiem chung khac thea huang d~n cua nha san xuAt
d6i voi tung loai v~c xin.
b) D6i voi co
sa
tiem chung tai benh vien:
- Co tinh trang suy chirc nang cac co quan (nhu suy ho hAp, suy tuan hoan, suy
tim, suy th~~, suy gan, hon me ... ). Tiem chung khi sire khoe cua tre 6n dinh.
- Tre mac cac benh cAp tinh, cac b~nh nhiSm trung. Tiem chung khi suc khoe
cua tre 6n dinh.
- Tre s6t 2:38°C ho~c h~ than nhi~t ::;35,5 °c (do nhi~t dQt~i nach).
- Tre moi dung cac san ph~m globulin miSn dich trong vong 3 thang (trir khang
huySt thanh viem gan B): t~m hoan tiem chung v~c xin s6ng giam dQc l\lc.
- Tre dang ho~c moi kSt thuc dqt diSu tri corticoid (u6ng, tiem) liSu cao (tuong
duong prednison 2:2mg/kg/ngay), hoa tri, x~ tri trong vong 14 ngay: t~m hoan
tiem chung v~c xin s6ng giam dQc l\lc.
- Tre m~c cac b~nh tim b~m sinh ho~c m~n tinh kern thea tang ap l\lc dQng m~ch
ph6i (2:40mmHg).
- Cac truemg hqp t~m hoan tiem chung khac thea huang d~n cua nha san xuAt
d6i voi tUng lo~i v~c xin.
3. Cac truemg hqp c~n kham sang
19C
va tiem chung t~i b~nh vi~n:
Cac truemg hqp t~m hoan tiem chung t~i cac ca
sa
tiem chung ngoai b~nh vi~n
c~n chuy@ntuySn d@du<)'ckham sang
19C,
tiem chung t~i b~nh vi~n:
a) Tre co can n~ng
<
2000g.
b~Tre co tiSn su phan Ung tang d~n sau cac l~n tiem chung truoc cua cung lo~i
vac xin.
c) Tre m~c cac b~nh b~m sinh ho~c b~nh m~n tinh
a
tim, ph6i, h~ th6ng tieu
hoa, tiSt ni~u, mau, ung thu chua 6n dinh.
III. Kham
sang
IQctnr&c tiem chung cho tre sO'sinh
1. Cac truemg hqp ch6ng chi dinh:
a) Khong tiem v&c xin BCG cho tre sinh ra tir m~ nhi@mHIV rna m~ khong
du<)'cdiSu tri d\l phong t6t lay truySn tir m~ sang con.
b) Cac truemg hqp ch6ng chi dinh khac thea huang d~n cua nha san xuAtd6i voi
tirng lo~i v~c xin.
2

Quyết định số 2470/QĐ-BYT

Quyết định 2470/QĐ-BYT năm 2019 về hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em do Bộ trưởng Bộ y tế ban hành.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2470/QĐ-BYT 2019

Quyết định 2470/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em.

Trẻ vàng da sinh lý hoặc điều trị kháng sinh vẫn có thể tiêm vắc xin

Ngày 14/6/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 2470/QĐ-BYT hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em nhằm phát hiện trường hợp bất thường cần lưu ý để giải quyết cho trẻ tiêm chủng, không tiêm chủng, hoãn tiêm chủng hoặc chuyển khám sàng lọc tại bệnh viện.

Việc khám sàng lọc trước tiêm chủng cho trẻ em ≥1 tháng tuổi được áp dụng với trường hợp: Có tiền sử sốc hoặc phản ứng nặng sau tiêm chủng vắc xin lần trước như sốt cao trên 390C kèm co giật hoặc dấu hiệu não/màng não, tím tái, khó thở; Suy giảm miễn dịch, chống chỉ định tiêm chủng các vắc xin sống giảm độc lực; Các trường hợp chống chỉ định khác theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với từng loại vắc xin.

Quyết định cũng đưa ra một số lưu ý cụ thể khi khám sàng lọc trước tiêm chủng tại bệnh viện, trong đó đáng lưu ý với trường hợp trẻ đang điều trị kháng sinh: Khám, đánh giá tình trạng bệnh lý, nếu trẻ không có chống chỉ định hoặc tạm hoãn thì thực hiện tiêm chủng cho trẻ theo lịch.

Trường hợp trẻ có vàng da sơ sinh không chống chỉ định và không tạm hoãn tiêm chủng đối với trường hợp có nồng độ bilirubin huyết thanh ≤ 7mg/dL. Tạm hoãn tiêm chủng với trường hợp vàng da bệnh lý hoặc vàng da sinh lý có nồng độ bilirubin máu >7mg/dL.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 14/06/2019.

Quyết định này làm hết hiệu lực Quyết định 2301/QĐ-BYT.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 831
Y tế - Sức khỏe Xem thêm