Quyết định 2497/QĐ-BTNMT 2019

1 11
1
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG
CNG HÕA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hạnh phúc
S: /QĐ-BTNMT
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
V việc ban hành Kế hoch t chc thc hin Phong trào thi đua “Cán b,
công chức, viên chc ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hin
văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025
B TRƯỞNG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Ngh định s 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 ca
Chính ph quy đnh chc ng, nhim v, quyn hn và cơ cu t chc ca
B Tài nguyên và Môi trường;
Căn cứ Quyết định s 733/QĐ-TTg ngày 14 tháng 6 năm 2019 ca Th
ớng Chính phủ v vic ban hành Kế hoch t chc thc hiện Phong trào thi
đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn
2019 - 2025;
Theo đ ngh ca V trưng V Thi đua, Khen tởng và Tuyên truyn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điu 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoch t chc thc hin
Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi
trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng
Tuyên truyền, Thủ trưởng các quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tài
nguyên Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương toàn thể
cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi trường chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Th ớng Chính phủ b/c);
- Hội đồng TĐKT Trung ương (đ b/c);
- Ban TĐKT Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng CTN b/c);
- Các Thứ trưởng B Tài nguyên và Môi trường;
- Đảng y B Tài nguyên và Môi trường;
- Công đoàn B Tài nguyên và Môi trường;
- Đoàn TNCSHCM B Tài nguyên và Môi trường;
- Lưu: VT, V TĐKTTT. Thi 20
B TRƯỞNG
Trn Hồng Hà
2497
02
10
Ký bởi: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Email:
btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài
nguyên và Môi trường
Ngày ký: 02.10.2019
13:31:14 +07:00
2
B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG
CNG HÕA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH
T CHC THC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA CÁN B, CÔNG CHC,
VIÊN CHỨC NNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG THI ĐUA
THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG S GIAI ĐOẠN 2019 - 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số /-BTNMT ngày tháng năm 2019
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
Ngày 14 tháng 6 năm 2019, ti Quyết định s 733/QĐ-TTg Th ng
Chính phủ đã ban hành Kế hoch t chc thc hiện Phong trào thi đua “Cán bộ,
công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025,
nhằm tổ chức thực hiện phong trào thi đua, triển khai đạt hiệu qu, góp phần ng
cao n hóa ng sở, đạo đức công vụ, tính chuyên nghiệp, phong ch ng xử, l
lối làm vic chuẩn mực của đội ngũ n bộ, ng chc, viên chức của cả hệ thống
chính trđáp ứng yêu cầu xây dựng NớcKiến tạo và phục vụ”.
ng ng phong trào thi đua do Th ng Chính phủ phát động
thc hiện Công văn s 1546/BTĐKT-TCCB ngày 02 tháng 8 năm 2019 ca
Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương v vic triển khai phong trào thi đua
"Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thc hiện văn hóa công s" giai đoạn
2019-2025, thiết thc k nim 71 năm ny Ch tch H Chí Minh ra lời kêu
gọi thi đua ái quc (11/6/1948-11/6/2019), 129 m ngày sinh Ch tch H Chí
Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 50 năm thc hin Di chúc của Người, B
trưởng B Tài nguyên Môi trường ban hành Kế hoch t chc thc hin
Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi
trưng thi đua thực hiện văn hóa ng sở” giai đoạn 2019 - 2025 (sau đây
gi tắt là Phong trào thi đua) như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
1.1. Thúc đẩy sự chuyển biến mạnh m về ý thức hành động; tự tu
dưỡng, rèn luyện, ng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghnghiệp của
cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng,
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chng lãng phí, qua đó tiếp tục xây
dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên môi
trường gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương,
tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh
vực công tác;
1.2. Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức,
đơn vị đoàn thể tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp,
trách nhiệm, minh bạch, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc
3
chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi
nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng hthống chính trị trong sạch, vững mạnh,
xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.
2. Yêu cầu
2.1. Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm
trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị trong toàn Ngành;
2.2. Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong các cơ quan, tổ
chức, đơn vị đoàn thể các cấp với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực,
có tiêu chí rõ ràng, cụ thể phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị;
2.3. Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn
vị trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua. Tổ chức thực hiện
phong trào phải thường xuyên, liên tục, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, kết,
tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, gương người tốt,
việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA
1. Đối tượng
1.1. Tập thể: Các đơn vị trực thuộc Bộ, Sở Tài nguyên Môi trường các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
1.2. nhân: Cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành tài nguyên
môi trường.
2. Nội dung thi đua
2.1. Đối với tập thể:
“Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”
- Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của
quan, đơn vị về văn hóa công sở.
- Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh
bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công
việc tại cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ
quan, đơn vị.
- Xây dựng giữ gìn quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch,
đẹp.
- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình
thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vchính trị của quan, đơn vị để
thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
2.2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức:
“Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”
- Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính.
- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.

Quyết định số 2497/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định 2497/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025.

Ngày 02/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ra Quyết định 2497/QĐ-BTNMT về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025. Cụ thể, tiêu chuẩn thi đua đối với tập thể ngành tài nguyên và môi trường bao gồm các nội dung về xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của cơ quan…

Nội dung Quyết định 2497/QĐ-BTNMT năm 2019

Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025

Hưởng ứng phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; thực hiện hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương về việc triển khai phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019-2025, thiết thực kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) và 50 năm thực hiện Di chúc của Người; Bộ trưởng Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện trong toàn Ngành.

Kế hoạch nhằm mục đích thúc đẩy sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.

Bên cạnh đó, cũng nhằm bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và đoàn thể tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần hình thành phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì nhân dân phục vụ.

Về đối tượng

Phong trào thi đua được phát động đến tất cả các đơn vị trong toàn Ngành, bao gồm các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành tài nguyên và môi trường.

Về nội dung thi đua

Đối với tập thể: “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”, tập trung vào các nội dung sau: Xây dựng, ban hành các chính sách, quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở; thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị; thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, gồm: Chấp hành nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính; thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm; thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị tổ chức, phát động.

Về giải pháp thực hiện

Theo các nội dung thi đua được hướng dẫn trong Kế hoạch, các đơn vị trực thuộc Bộ, các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ và đối tượng cụ thể tuyên truyền, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; quyết tâm triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua, tránh hình thức, lãng phí.

Cổng Thông tin điện tử của Bộ, Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Báo Tài nguyên và Môi trường, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường... đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các đơn vị phân công rõ trách nhiệm cho từng thành viên trong chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, giám sát việc triển khai thực hiện Phong trào thi đua theo nhiệm vụ được giao.

Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức các đoàn kiểm tra việc thực hiện Phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị; tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2022 và tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2025…

Về tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng

Kế hoạch nêu lên các tiêu chuẩn và hình thức khen thưởng cụ thể đối với các tập thể và cá nhân trong Ngành.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 11
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm