Quyết định 2503/QĐ-BTC 2019 giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước

1 12
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI CHÍNH
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2503/QĐ-BTC
Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC M 2020
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khoá XIV,
kỳ họp thứ tám về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khoá XIV,
kỳ họp thứ tám về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính
phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước
trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 (theo các phụ lục đính m).
Điều 2. Căn c dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 được giao, đề nghị các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán
thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo:
1. Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải ch tiền
lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan,
đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp
theo lương, khoản tính chất lương các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn
thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2019 còn chuyển sang (nếu có). Đồng thời,
dành 70% nguồn ng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019,
50% nguồn tăng thu dự toán năm 2020 của ngân ch địa phương so với dự toán năm
2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh
vực hành chính hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương năm
2020 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 tích lũy cho giai đoạn 2021-
2025.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ
số kiến thiết), loại trừ thêm một s khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm: thu tiền
thuê đất một lần được nhà đầu ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng thu t
xử tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được quan thẩm quyền quyết định sử
dụng để chi đầu theo quy định; thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa; phí tham
quan các khu di tích, di sản thế giới; phí s dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình
dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai
thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại thu tiền cho thuê,
cho thuê mua, n nhà thuộc s hữu nhà nước (đối với năm 2019 ch tính phần ng thu
thực hiện so với dự toán).
2. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ tr
nguồn cải cách tiền lương của địa phương sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương
để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh hội do Trung ương ban hành theo quy định.
Căn cứ kết quả thực hiện, các địa phương báo cáo gửi Bộ Tài chính để trình cấp
thẩm quyền bố t dự toán ngân sách năm sau để các địa phương nguồn triển khai thực
hiện.
3. Chủ động bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương trong dự toán
chi ngân sách địa phương; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật Ngân sách
nhà nước từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết vay
mới trong năm.
Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định trước ngày 10 tháng
12 năm 2019. Chậm nhất 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định
dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ
Tài chính về dự toán ngân ch đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.
Điều 4. Quyết định này hiệu lực thi hành t ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục thuế, KBNN, Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục
QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, NSNN (500b).
BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHỤ LỤC SỐ 01
DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC M 2020
TỈNH BẮC GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính)
STT
Chỉ tiêu
Dự toán năm
2020
1
2
3
TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I + II)
9.193.000
I
THU NỘI ĐỊA
7.863.000
1
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản
410.000
- Thuế giá trị gia tăng
300.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
15.000
- Thuế tài nguyên
95.000
2
Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản
92.000
- Thuế giá trị gia tăng
46.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
35.000
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
10.000
- Thuế tài nguyên
1.000
3
Thu từ khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài
1.044.000
- Thuế giá trị gia tăng
294.000
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
749.700
- Thuế tài nguyên
300
4
Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh
1.020.000
- Thuế giá trị gia tăng
753.500
- Thuế thu nhập doanh nghiệp
234.500
- Thuế tiêu thụ đặc biệt
11.000
- Thuế tài nguyên
21.000
5
Lệ phí trước bạ
560.000
6
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
10.000
7
Thuế thu nhập cá nhân
750.000

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước 2020

Quyết định 2503/QĐ-BTC năm 2019 về giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 do Bộ trưởng Bộ tài chính ban hành.

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2503/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2020

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị quyết số 86/2019/QH14 ngày 12 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ tám về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết số 87/2019/QH14 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ tám về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020 (theo các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 được giao, đề nghị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sắp xếp các nhiệm vụ chi, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, đảm bảo:

1. Tiếp tục thực hiện các quy định hiện hành về chính sách tạo nguồn để cải cách tiền lương trong năm 2020 từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị; tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ); nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2019 còn dư chuyển sang (nếu có). Đồng thời, dành 70% nguồn tăng thu thực hiện của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019, 50% nguồn tăng thu dự toán năm 2020 của ngân sách địa phương so với dự toán năm 2019, 50% phần kinh phí dành ra từ giảm chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên trong lĩnh vực hành chính và hỗ trợ các đơn vị sự nghiệp công lập của ngân sách địa phương năm 2020 để tạo nguồn cải cách tiền lương trong năm 2020 và tích lũy cho giai đoạn 2021-2025.

Đối với nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể tăng thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết), loại trừ thêm một số khoản thu gắn với nhiệm vụ chi cụ thể, gồm: thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước (đối với năm 2019 chỉ tính phần tăng thu thực hiện so với dự toán).

2. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, nguồn kinh phí ngân sách trung ương hỗ trợ và nguồn cải cách tiền lương của địa phương sau khi đã bảo đảm nhu cầu cải cách tiền lương để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành theo quy định. Căn cứ kết quả thực hiện, các địa phương có báo cáo gửi Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền bố trí dự toán ngân sách năm sau để các địa phương có nguồn triển khai thực hiện.

3. Chủ động bố trí chi trả nợ lãi các khoản vay của chính quyền địa phương trong dự toán chi ngân sách địa phương; bố trí chi trả nợ gốc theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước từ nguồn bội thu ngân sách địa phương, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư và vay mới trong năm.

Điều 3. Dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trình Hội đồng nhân dân cung cấp quyết định trước ngày 10 tháng 12 năm 2019. Chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân quyết định dự toán ngân sách, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo Bộ Tài chính về dự toán ngân sách đã được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- HĐNĐ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Tài chính, Cục thuế, KBNN, Cục Hải Quan các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Cục QLN&TCĐN;
- Lưu: VT, NSNN (500b).

BỘ TRƯỞNG
Đinh Tiến Dũng

 

 

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 12
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm