Quyết định 2736/QĐ-BTNMT 2019

1 25

Quyết định số 2736/QĐ-BTNMT 2019

Quyết định 2736/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 29/10/2019, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 2736/QĐ-BTNMT về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể, 06 thủ tục hành chính mới ban hành cấp Trung ương, gồm: Thủ tục chấp thuận vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải nguy hại; Thủ tục chấp thuận miễn kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất; Thủ tục tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2736/QĐ-BTNMT

Ban hành mới 06 TTHC cấp Trung ương lĩnh vực bảo vệ môi trường

Bên cạnh đó, Quyết định này cũng công bố danh mục 22 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, trong đó có 14 thủ tục hành chính cấp Trung ương, 06 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện, 01 thủ tục hành chính cấp xã.

Ngoài ra, có 24 thủ tục hành chính bị bãi bỏ gồm 10 thủ tục hành chính cấp trung ương, 09 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 01 thủ tục hành chính cấp huyện, 03 thủ tục hành chính cấp xã, 01 thủ tục hành chính thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 25
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm