Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL 2019

B VĂN HÓA, TH THAO VÀ DU LCH
Số: /QĐ-BVHTTDL
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
V vic công b th tc hành chính mi ban hành, th tc hành chính
b bi b trong lĩnh vc văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Nghị định số 79/2017/-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của
Chính ph quy định chức năng, nhiệm v, quyền hạn cơ cấu t chc của
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
n cứ Ngh định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghđịnh số 92/2017/NĐ-CP
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các
Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở và Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này th tục hành chính mới ban
hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn a thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Điều 2. Quyết định này có hiu lc thi hành k từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.
Thủ tc hành chính cấp tnh trong lĩnh vực văn a có sth tự 1 2 tại mục
1 phần I và thtục nh chính cấp huyn trong lĩnh vực văn hóa có số th tự 1 tại
mục 1 phn I ban hành m theo Quyết định s 629/QĐ-BVHTTDL ngày 25
tháng 2 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao Du lịch hết hiu lực
thi nh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ, quan, Thủ
trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ;
- Trung tâm CNTT (để đăng tải);
- Các Sở VHTTDL, Sở VHTT;
- Lưu: VT, VHCS, LG.100.
BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Thiện
2750
07
08
Ký bởi: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Email: bovanhoathethaodulich@chinhphu.vn
Cơ quan: Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch
Ngày ký: 07-08-2019 10:00:43 +07:00
2
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC VĂN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC
NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-BVHTTDL
ngày tháng năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
________________________________________
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục nh chính mới ban hành thuộc phạm vi chức
năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh
vực
Cơ quan
thực hiện
A
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1
Cấp Giấy pp đđiều kiện kinh doanh
dịch vụ karaoke
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Sở Văn
hóa và Thể thao; Sở
Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch
2
Cấp Giấy pp đđiều kiện kinh doanh
dịch vụ trường
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Sở Văn
hóa và Thể thao; Sở
Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch
3
Cấp Giấy phép điều chnh Giy phép đ
điều kiện kinh doanh dch vkaraoke
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Sở Văn
hóa và Thể thao; Sở
Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch
4
Cấp Giấy phép điều chnh Giy phép đ
điều kiện kinh doanh dch vụ vũ trường
Văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao
và Du lịch; Sở Văn
hóa và Thể thao; Sở
Văn hóa, Thông tin,
Thể thao và Du lịch
B
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1
Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh
dịch vụ karaoke
Văn hóa
Cơ quan quản lý n
nước về văn hóa cấp
huyện được phân cấp
2
Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép
đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ
karaoke
Văn hóa
Cơ quan quản lý n
nước về văn hóa cấp
huyện được phân cấp
2750
07
08
3
2. Danh mục thủ tục hành chính bị i bỏ thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
STT
Số hồ sơ
TTHC
Tên thủ tục
hành chính
Tên VBQPPL quy
định việc bãi b
TTHC
Lĩnh
vực
Cơ quan
thực hiện
A
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
1
B-BVH-
278903-
TT
Cấp Giấy phép
kinh doanh
tờng
Nghị định số
54/2019/-CP
ngày 19 tng 6 năm
2019 của Chính phủ
quy định về kinh
doanh dịch vụ
karaoke, dịch vụ
tờng, hiệu lực
thi nh từ ngày 01
tng 9 năm 2019.
Văn
hóa
Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;
Sở Văn hóa
Thể thao
2
B-BVH-
278900-
TT
Cấp Giấy phép
kinh doanh
karaoke
Văn
hóa
Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch;
Sở Văn hóa
Thể thao
B
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
1
B-BVH-
278924-
TT
Cấp Giấy
phép kinh
doanh karaoke
(do cơ quan cp
Giy phép kinh
doanh cp
huyn cp)
Nghị định số
54/2019/-CP
ngày 19 tháng 6
năm 2019 của
Chính phủ quy định
về kinh doanh dịch
vụ karaoke, dịch vụ
trường, có hiệu
lực thi hành từ ngày
01 tháng 9 năm
2019.
Văn
hóa
Cơ quan cấp Giấy
phép kinh doanh
cấp huyện

Quyết định số 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019

Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ văn hóa, thể thao và du lịch.

Nội dung Quyết định 2750/QĐ-BVHTTDL

Thuộc tính văn bản

Số hiệu:

2750/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bản:

Quyết định

Nơi ban hành:

Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch

Người ký:

Nguyễn Ngọc Thiện

Ngày ban hành:

07/08/2019

Ngày hiệu lực:

01/09/2019

Ngày công báo:

Đang cập nhật

Số công báo:

Đang cập nhật

Lĩnh vực:

Văn hóa , thể thao

Tình trạng:

Có hiệu lực từ 01/09/2019

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 66
Văn hóa Xã hội Xem thêm