Quyết định 279/QĐ-BTTTT Quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định 279/QĐ-BTTTT Quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định 279/QĐ-BTTTT Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016 được ban hành ngày 03/03/2016 với mục đích tổ chức triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính một cách thống nhất, toàn diện, tiết kiệm, hiệu quả nhằm bảo đảm và nâng cao trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Nghị định 20/2016/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Quyết định 42/QĐ-BCĐCCHC Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2016

Quyết định 542/QĐ-BTC Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý thuế 2016

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 279/QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2016".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các Cục thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông có chức năng thanh tra chuyên ngành và Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
  • Như Điều 3;
  • Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
  • Trang thông tin điện tử Bộ TTTT (để p/h);
  • Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
  • Cục QLXLVPHC&TDTHPL (Bộ Tư pháp);
  • Lưu: VT, PC.
Nguyễn Minh Hồng


KẾ HOẠCH
CÔNG TÁC QUẢN LÝ THI HÀNH PHÁP LUẬT VỀ XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NĂM 2016

(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-BTTTT ngày 03 tháng 03 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tổ chức triển khai thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính một cách thống nhất, toàn diện, tiết kiệm, hiệu quả nhằm bảo đảm và nâng cao trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

2. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công vụ của các công chức, viên chức trong việc triển khai thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, đặc biệt trong việc triển khai thực hiện các quy định của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

3. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, Điều tra, khảo sát để tham mưu cho Lãnh đạo Bộ và các cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật về xử lý vi phạm hành chính cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về thông tin và truyền thông.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Nghiên cứu, xây dựng, hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính:

1.1. Tổ chức nghiên cứu, rà soát, theo dõi việc thi hành các văn bản quy pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, để kịp thời phát hiện các quy định có tính khả thi không cao, không phù hợp với thực tiễn hoặc có sự chồng chéo, mâu thuẫn để báo cáo, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ.

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các Sở Thông tin và Truyền thông.

c) Thời gian thực hiện:

- Ban hành Kế hoạch: Quý I năm 2016;

- Tổ chức thực hiện: Cả năm 2016.

1.2. Nghiên cứu tổ chức sơ kết các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để phát hiện những quy định không còn phù hợp, các hành vi vi phạm pháp luật mới (các đối tượng lợi dụng kẽ hở, Khoảng trống trong các quy định của pháp luật hoặc thay đổi hình thức thực hiện các hành vi nguy hiểm nhằm tránh sự kiểm tra, phát hiện của người hoặc cơ quan có thẩm quyền trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính) hoặc các hành vi nguy hiểm cho xã hội mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, bổ sung vào các Nghị định xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông để bảo đảm và nâng cao trật tự quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: Vụ Pháp chế và các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện:

- Ban hành Kế hoạch: Quý I năm 2016;

- Tổ chức thực hiện: Cả năm 2016.

2. Về báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật (theo quy định tại Khoản 2 Điều 27 Nghị định số 81/2013/NĐ-CP và Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật)

2.1. Báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính 06 tháng đầu năm 2016

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện:

- Vụ Pháp chế: Trước ngày 16/4/2016.

- Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành: Trước ngày 08/4/2016.

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: theo yêu cầu của cơ quan tư pháp cùng cấp.

2.2. Báo cáo tình hình xử phạt vi phạm hành chính năm 2016

a) Cơ quan chủ trì: Vụ Pháp chế;

b) Cơ quan phối hợp: Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và các Sở Thông tin và Truyền thông;

c) Thời gian thực hiện:

- Vụ Pháp chế: Trước ngày 16/10/2016.

- Thanh tra Bộ; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành: Trước ngày 08/10/2016.

- Các Sở Thông tin và Truyền thông: theo yêu cầu của cơ quan tư pháp cùng cấp.

3. Về thống kê xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

4. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

4.1. Xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: Cục Tin học hóa; các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

4.2. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin để phục vụ công tác xây dựng cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

a) Cơ quan chủ trì: Thanh tra Bộ;

b) Cơ quan phối hợp: các Cục có chức năng thanh tra chuyên ngành và Vụ Pháp chế;

c) Thời gian thực hiện: Cả năm 2016.

Đánh giá bài viết
1 200
Hành chính Xem thêm