Quyết định 2831/QĐ-BYT 2019

1 126
BQYTE
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
. .
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
Ha N9i, ngay
Of
thdng
:f-
ndm 2019
S6: 2131
IQD-BYT
QUYETDJNH
V~ vi~c ban
hanh
tai li~u HU'(Yngdftn quy trinh
kY
thu~t Nhi Khoa
BO TRUONG BO
Y
TE
. .
Can cir Luat kham benh, chua benh nam 2009;
Can cir Nghi dinh 75/20 17/ND-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chinh phu
quy dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua BQY t€;
Xet Bien ban hop ngay 26-27 thang 12 nam 2018 cua HQi d6ng nghiem thu
Huong din Quy trinh
ky
thuat Nhi khoa cua BQY t€;
Xet d~ nghi cua C\lCtnrong C\lCQuan
ly
Kham, chua benh,
QUYETDJNH:
Di~u 1. Ban hanh kern thea Quyet dinh nay tai lieu "Huong din quy trinh
ky
thuat Nhi khoa", g6m 210 quy trinh
kY
thuat,
Di~u 2. Tai lieu "Huong din quy trinh
kY
thuat Nhi khoa" ban hanh kern thea
Quyet dinh nay duoc ap dung tai cac co so kham benh, chua benh.
Can cir VaGtai lieu huong din nay va di~u kien cu th~ cua dan vi, Giam d6c
co sO'kham b~nh, chua b~nh xay dlJIlgva ban hanh tai li~u Hu6ng din quy trinh
kY
thu~t Nhi khoa phil hqp d~ thvc hi~n t~i dan vi·
Di~u 3. Quy€t dinh nay c6 hi~u lvc k~
ill
ngay
kY
ban hanh.
Di~u 4. Cac ang, ba: Chanh Van phong BQ,C\lCtru6ng C\lCQuim ly Kham,
chua b~nh, Chanh Thanh tra BQ, C\lCtru6ng va V\l tru6ng cac C\lC,V\l thuQc BQ
Y t€, Giam d6c cac b~nh vi~n, vi~n c6 giuemg b~nh trvc thuQc BQY t€, Giam d6c
SO'Y t€ cac tinh, thanh ph6 trvc thuQctrung uang, Thu tru6ng Y t€ cac BQ,Nganh
va Thu tru6ng cac dan vi c6 lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy€t dinh nay.!.
Nui nh~n:
- Nhu f)i~u 4;
- Be)tru6ng Be)Y t8 (d~
b/e);
- Cae Thfrtru6ng BYT;
- BilOhi~mXiihQiVi~tNam (d~ph6i hqp);
- C6ng thong tin di~ntu BYT;
- Website Cve QLKCB;
- Luu VT, KCB.
Chứng thư: Bộ Y tế
Ngày ký: 04/07/2019 15:32:56
Hệ thống VOffice Bộ Y Tế
BQYTE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc
l~p -
TV do-
Hanh Phuc
DANH SACH HUaNG DAN QUY TRINH
KY
THU~T
NHI KHOA
(Ban hanh kem thea Quyit dinh
s6
IQD-BYT ngay thang nam 2019
cua B9
truang
B9 Y
d)
3.
Ph~u thu~t tInh m<;tchphoi bat thu6ng ban phan
I
TT TEN QUY TRINH
KY
THU~T
1. H6 tro ho hap - tuan hoan bang mang trao doi oxy ngoai co the (ECMO)
2. H6 tro ho hap bang mang trao doi oxy ngoai co the (ECMO)
Lieu phap ha than nhiet trong dieu tri benh nao thieu oxy - thieu mau C\lCb9 (HIE)
4.
Quy trinh ky thuat d~t catheter tinh mach trung tam til tinh mach ngoai vi cho tre
so
sinh
5. Quy trinh thee doi ETC02 lien tuc tai giuong
6. Nuoi duong nguoi benh bang dirong truyen tinh mach ngoai bien
7. Ky thuat lay mau d9ng mach quay lam xet nghiem khi mau
8. Thir dirong mau mao mach tai giuong
9. Lay mau tlnh mach ben
10. Ky thu~t d~t kim luon tinh mach ngoai bien tre em
11.
f)~t
d~ hru khi va dich mang phoi
12. D~n hru thirc quan co a tre em (mo rna)
13. Ph~u thu~t cat u trung that (mo rna)
14. Ph~u thu~t cat thuy phoi hay m9t phan thuy phoi
15. Ma nglJCtham do, sinh thiet a tre em
16. Ph~u thu~t cat ken khi phoi
17. Ph~u thu~t tim lo<;tiBlalock
18. Ph~u thu~t sua h((p du6ng ra that phai
19. Ph~u thu~t b~nh gian do<;tnquai d9ng m<;tchchu
20.
Ph~u thu~t dieu tri bat thu6ng d9ng m<;tchvanh trai xuat phat til d9ng m<;tchphoi (Alcapa)
21.
Ph~u thu~t b~nh chuyen goc d9ng m<;tch
22.
Ph~u thu~t band d9ng m<;tchphoi t<;tmthai trong dieu tq cac tru6ng hgp tang lugng mau lenl
phoi
23.
B~nh tim bam sinh ba buong nhI
I
24.
1
I
25.
Phfiu thuat cat dean noi dQng mach phoi
I
26.
Phfiu thuat di dang 10mxirong
UC
27.
Phiu thuat boc mang phoi dieu tri 0 c~ mang phoi
28.
Phfiu thuat cat tuyen hung
29.
Dfin hru ap xe phoi tre em
30.
Phiu thuat tao hinh thirc quan bang da day
31.
Phfiu thuat tao hinh thuc quan bang dai trang
32.
Phfiu thuat dieu tri thoat vi qua khe thirc quan
33.
Phiu thuat dieu tri thoat vi hoanh bam sinh (mo rna)
I
34.
Phfiu thu~t dieu tri nhao co hoanh (mo rna)
I
35.
Mo thong da day kieu Stamm
I
36.
Phfiu thuat dieu tri ruot doi
37.
Phfiu thuat dieu tri tac ta trang bam sinh
38.
Phiu thuat tac ruot do ba thirc an
39.
Phfiu thuat xoan ruot
40.
Phfiu thuat tac ruot do dinh/ day chang khong cat noi ruQt
41.
Phfiu thu~t tac ruQt do dinhl day chang co cat noi ruQt
42.
Phiu thu~t lam h~u rnon nhan t~o
a
tre IOn
43.
Phfiu thu~t thao long khong cat ruQt
44.
Phfiu thu~t thao long co cat ruQt, noi ngay ho~c din luu hai dau ruQt
I
45.
Phiu thu~t b~nh phinh d~i trang bam sinh 2 thi (rno nQi soi)
46.
Th\lt thao d~i trang trong b~nh phinh d~i trang bam sinh
47.
Thao long bang khi/nu6c
48.
Phfiu thu~t dieu tri viem ruQt thua
I
49.
Phfiu thu~t dieu tri viern phuc rn~c ruQtthua
I
50.
Phfiu thu~t t~o hinh h~u rnon kieu Y-V trong dieu tri hyp h~u rnon
51.
Phfiu thu~t dieu tri nang ron/polyp ron
52.
Phfiu thu~t Kasai dieu tri teo rn~t
53.
Phiu thu~t cat nang ong rn~t chu noi rn~t ruQt
I
54.
Quy trinh ky thu~t thay bang vet rno
I
55.
Phiu thu~t nQi soi dieu tri long ruQt
56.
Phiu thu~t Kasai dieu tri teo rn~t (Phuong phap nQi soi)
I
57.
Phiu thu~t nQi soi cat ruQt thua
I
2

Quyết định số 2831/QĐ-BYT

Quyết định 2831/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi Khoa.

Tóm tắt nội dung Quyết định 2831/QĐ-BYT

Bộ Y tế ban hành tài liệu Hướng dẫn 210 quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 2831/QĐ-BYT về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa ngày 04/7/2019.
Cụ thể, tài liệu “Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa” này gồm 210 quy trình kỹ thuật. Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn này và điều kiện cụ thể của đơn vị, Giám đốc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh xây dựng và ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Nhi khoa phù hợp để thực hiện tại đơn vị.

Trong đó, có một số quy trình kỹ thuật như: Hỗ trợ hô hấp – tuần hoàn bằng màng trao đổi oxy ngoài cơ thể (ECMO); Phẫu thuật bệnh chuyển gốc động mạch; Dẫn lưu áp xe phổi trẻ em; Phẫu thuật xoắn ruột; Phẫu thuật điều trị viêm ruột thừa; Quy trình kỹ thuật thay băng vết mổ; Điện châm điều trị liệt tứ chi do chấn thương cột sống; Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón mạn tính chức năng; Nhổ chân răng vĩnh viễn;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 126
Y tế - Sức khỏe Xem thêm