Quyết định 3196/QĐ-BTNMT 2019

B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG
KIN TRÚC CHÍNH PH ĐIN T
NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Phiên bn 2.0
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s /QĐ-BTNMT
ngày tháng năm 2019 ca B trưng B Tài nguyên và Môi trưng)
Hà Ni, 2019
Ký bởi: Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Email: btnmt@monre.gov.vn
Cơ quan: Bộ Tài nguyên và
Môi trường
Ngày ký: 16.12.2019
14:20:15 +07:00
2
MC LC
DANH MC BNG .......................................................................................... 4
DANH MC NH ........................................................................................... 4
THUT NG VÀ T VIT TT ..................................................................... 6
CHƯƠNG I: GIỚI THIU CHUNG .................................................................. 8
I. Khái nim ........................................................................................... 8
II. Mục đích và phạm vi áp dng ............................................................. 8
III. Nguyên tc xây dng kiến trúc ......................................................... 10
IV. Tầm nhìn định hướng phát trin Chính ph đin t B i nguyên
và Môi trường đến năm 2025 ........................................................................... 12
CHƯƠNG II: KIẾN TRÚC CHÍNH PH ĐIN T ....................................... 20
NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯNG, PHIÊN BN 2.0 ..................... 20
I. Sơ đồ tổng thể kiến trúc CPĐT của ngành TN&MT ......................... 20
II. Kiến trúc nghiệp vụ .......................................................................... 24
1. Tng quan v chức năng, nhiệm v ca B TN&MT ............... 24
2. Mô hình liên thông nghip v giữa các cơ quan ........................ 25
3. Mô hình trao đổi thông tin, d liu giữa c cơ quan ................ 28
4. Danh mc nghip v ................................................................. 30
III. Kiến trúc thông tin, dữ liệu ............................................................... 32
1. Yêu cu ràng buc d liu các CSDL ...................................... 32
2. Mô hình tng th kiến trúc thông tin, dữ liệu ............................ 34
3. Danh mc thông tin, d liu ...................................................... 36
IV. Kiến trúc ứng dụng và dịch vụ .......................................................... 36
1. Mô hình kiến trúc ng dng và dch v .................................... 36
2. Mô hình tham chiếu ng dng và dch v ................................ 37
3. Nn tng chia s, tích hp ........................................................ 39
4. Danh mc ng dng và dch v ............................................... 44
V. Kiến trúc kỹ thuật công nghệ ............................................................ 44
1. Thành phn h tng k thut công ngh ................................... 44
3
2. H tng truyn dn ................................................................... 45
3. H tng k thut dùng chung .................................................... 49
4. Danh mc dch v k thut công ngh dùng chung .................. 52
VI. Kiến trúc an toàn thông tin ............................................................... 55
1. Các mô hình thành phn trong kiến trúc an toàn thông tin ....... 56
2. Các gii pháp k thuật đảm bo an toàn, an ninh ..................... 59
VII. Các tiêu chuẩn CNTT áp dụng cho triển khai Kiến trúc .............. 61
CHƯƠNG III: LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI ........................................................ 62
I. Giai đoạn 2019 - 2020 ...................................................................... 62
1. chế, chính sách ................................................................... 62
2. H tng, công ngh .................................................................. 62
3. An toàn thông tin ..................................................................... 62
4. H thng thông tin, cơ s d liu ............................................. 63
II. Giai đoạn 2020 - 2025 ...................................................................... 63
1. Cơ chế, chính sách ................................................................... 63
2. H tng công ngh ................................................................... 63
3. An toàn thông tin ..................................................................... 63
4. H thng thông tin, cơ s d liu ............................................. 64
CHƯƠNG IV: KHUNG THAM CHIẾU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG
TIN TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG CẤP TỈNH ............................................. 65
1. Nguyên tc ............................................................................... 65
2. Yêu cu v kết ni, liên thông .................................................. 65
3. Sơ đồ kiến trúc ......................................................................... 66
CHƯƠNG V: TỔ CHỨC THỰC HIỆN ........................................................... 70
I. Các t chc qun lý vn hành Kiến trúc ........................................... 70
II. Trách nhim Cc ng ngh thông tin D liu tài nguyên môi
trường………. .................................................................................................. 70
III. Trách nhim các cơ quan khác .......................................................... 71

Quyết định số 3196/QĐ-BTNMT

Quyết định 3196/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0).

Ngày 16/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định 3196/QĐ-BTNMT về Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0)

Kiến trúc CPĐT ngành TN&MT là tài liệu mô tả chi tiết các thành phần CPĐT của Bộ TN&MT từ Trung ương đến địa phương, kết nối, liên thông với các bộ, ngành, các tổ chức, cá nhân, khu vực, quốc tế; thể hiện việc tham chiếu, kết nối các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng, dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3196 /QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường (Phiên bản 2.0)

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Kiến trúc Chính phủ điện tử ngành tài nguyên và môi trường, Phiên bản 2.0”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Các Thứ trưởng;

- Bộ Thông tin và Truyền thông;

- Các Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Cổng Thông tin điện tử của Bộ;

- Lưu: VT, CNTT.

BỘ TRƯỞNG

Trần Hng Hà

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài nguyên môi trường được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 10
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm