Quyết định 324/2013/QĐ-TTg

1 378

Quyết định 324/2013/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
Số: 324/QĐ-TTg
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2013

 QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2013 - 2020
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

Căn cứ Nghị quyết số 45/2009/NQ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 1620/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;

Xét đề nghị của Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2013 - 2020 với các nội dung chính sau đây:

1. Mục tiêu

a) Mục tiêu chung: Nâng cao nhận thức cho thanh thiếu nhi về chủ trương xây dựng nông thôn mới; phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện các tiêu chí tại cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

Thông qua hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tạo sự chuyển biến về chất lượng tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trên địa bàn nông thôn; tăng tỷ lệ tập hợp và đa dạng hóa các hình thức hỗ trợ thanh niên nông thôn phát triển kinh tế, chăm lo cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho thanh thiếu nhi ở nông thôn.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Mục tiêu đến năm 2015:

+ 100% tổ chức Đoàn các cấp thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới.

+ 100% thanh niên nông thôn được tuyên truyền, tư vấn về học nghề và việc làm.

+ 100% cơ sở Đoàn có hoạt động, hoặc công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới hàng năm.

+ 100% Đoàn xã tổ chức lực lượng đóng góp ngày công tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn.

+ Mỗi năm, tổ chức Đoàn hỗ trợ, giúp đỡ xây dựng được tối thiểu 01 mô hình phát triển kinh tế của thanh niên có doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên/năm/xã.

+ 100% Đoàn xã có đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường nông thôn. 100% chi đoàn ở nông thôn đăng ký và đảm nhận “Đoạn đường thanh niên tự quản”.

+ Hàng năm, 100% Đoàn xã đạt từ khá trở lên.

- Mục tiêu đến năm 2020:

+ Đến năm 2020, không có hộ đói do thanh niên làm chủ hộ và giúp 20.000 hộ thanh niên nghèo thoát nghèo bền vững.

+ Mỗi năm, các cơ sở Đoàn tham gia sửa chữa, bảo dưỡng được tối thiểu 5.000 km đường giao thông nông thôn; 2.000 km thủy lợi nội đồng.

+ Đến năm 2020, xây dựng và duy trì hoạt động hiệu quả 5.000 tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên, 5.000 tổ tiết kiệm tại các xã.

2. Các giải pháp thực hiện

a) Về thông tin, tuyên truyền:

- Tổ chức các diễn đàn Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong việc đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, giải pháp tham gia xây dựng nông thôn mới.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về hoạt động của đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới trên các báo của Đoàn, Hội ở Trung ương và địa phương.

- Tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ tuyên truyền viên trẻ về xây dựng nông thôn mới.

- Biên tập và phát hành các tài liệu hướng dẫn tổ chức Đoàn và thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới dưới hình thức sổ tay, cẩm nang.

- Xây dựng các đội kịch tương tác, biểu diễn các tiểu phẩm tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới; thành lập và duy trì hoạt động của các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng lồng ghép với tuyên truyền về các mặt đời sống xã hội ở nông thôn; tổ chức Hội thi “Thanh niên với xây dựng nông thôn mới”.

- Định kỳ tổ chức hoạt động tuyên dương, vinh danh các điển hình thanh niên nông thôn vượt khó làm giàu thông qua trao các giải thưởng, liên hoan thanh niên nông thôn làm kinh tế giỏi.

b) Về tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn:

- Tổ chức đoàn viên, thanh niên tham gia thiết kế, thi công các công trình hạ tầng nông thôn; xây dựng đường trục thôn - xóm; đường ngõ - xóm, đường trục chính nội đồng, hệ thống kênh mương do xã quản lý và các công trình phúc lợi khác; vận động các hộ gia đình trẻ đi đầu trong cải tạo nhà cửa, vườn, ao, chuồng trại, làm đẹp hệ thống hàng rào, cổng nhà...

- Tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, vận động thanh thiếu nhi tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, thu gom, xử lý rác thải. Triển khai có hiệu quả Chương trình bảo vệ dòng sông quê hương; vận động nhân dân thay đổi thói quen, sử dụng nguồn nước sạch, hợp vệ sinh, xóa bỏ cầu tiêu trên sông, ao, hồ.

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên xung kích bảo vệ môi trường nông thôn, đảm nhận các đoạn đường thanh niên tự quản, bến đò an toàn - sạch - đẹp, nhà tiêu hợp vệ sinh, làng xã xanh - sạch - đẹp; thành lập các tổ hợp tác thanh niên bảo vệ môi trường, đội tình nguyện xanh, lực lượng tình nguyện viên thu gom rác ở nông thôn.

c) Về tham gia phát triển kinh tế nông thôn:

- Tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, đặc biệt là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, môi trường, chế biến nông sản, thực phẩm, vật liệu mới cho đoàn viên, thanh niên.

- Phối hợp đào tạo nghề, tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên xây dựng và phát triển các mô hình liên kết phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, phát huy tính năng động, sáng tạo của thanh niên để xây dựng những mô hình phát triển kinh tế.

- Phối hợp hướng dẫn thanh niên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh; nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ, đội, nhóm trợ vốn giúp nhau lập nghiệp trong thanh niên, phát huy nội lực và đẩy mạnh phong trào tiết kiệm, tích lũy trong đoàn viên, thanh niên, động viên đông đảo thanh niên nông thôn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Tổ chức các hình thức giúp các hộ gia đình thanh niên vươn lên thoát nghèo, xóa hộ đói do thanh niên làm chủ hộ và hàng năm tiến hành giúp đỡ các hộ thanh niên nghèo thoát nghèo bền vững.

d) Về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn:

- Tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong thanh thiếu nhi. Phối hợp khai thác và sử dụng có hiệu quả các điểm bưu điện văn hóa xã, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi ở cơ sở. Hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có nguy cơ bỏ học.

- Phát triển các loại hình câu lạc bộ gia đình trẻ, câu lạc bộ tiền hôn nhân, câu lạc bộ kỹ năng xã hội và các câu lạc bộ sở thích, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho thanh thiếu nhi ở nông thôn; thành lập và duy trì hoạt động của các Đội tuyên truyền ca khúc cách mạng ở các địa phương.

- Tăng cường hỗ trợ cơ sở Đoàn ở nông thôn thành lập các tổ, trung tâm tư vấn pháp lý cung cấp kiến thức, thông tin về pháp luật, tình yêu, hôn nhân, gia đình, tệ nạn xã hội và cách phòng tránh trong thanh niên nông thôn.

- Tổ chức cho thanh niên đi đầu trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bài trừ các hủ tục lạc hậu; khôi phục các làn điệu dân ca đang có nguy cơ mai một ở các địa phương, định kỳ tổ chức Hội thi “Thanh niên hát dân ca”.

đ) Xung kích giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn:

- Hỗ trợ thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương về nghề nghiệp, việc làm và các hoạt động hòa nhập với cộng đồng. Mỗi năm, các Đoàn xã có kế hoạch giúp đỡ thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ.

- Xây dựng các đội hình thanh niên làm nòng cốt trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn nông thôn.

- Vận động đoàn viên, thanh niên ký cam kết không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; thường xuyên nêu gương đoàn viên, thanh niên có thành tích tiêu biểu trong việc tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, phát trên đài truyền thanh thôn, xã.

e) Tổ chức các Đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới:

- Khảo sát, nắm bắt số lượng sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đại học, cao đẳng có nhu cầu về công tác tại địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, đặc biệt ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo có điều kiện kinh tế khó khăn.

- Tổ chức Đoàn tham mưu với cấp ủy, chính quyền xác định nhu cầu của các xã để tham mưu bố trí công tác phù hợp, nhằm phát huy cao nhất sự đóng góp của đội ngũ trí thức trẻ cho quá trình xây dựng nông thôn của các địa phương.

- Kết thúc thời gian công tác tình nguyện của đội ngũ trí thức trẻ, tổ chức Đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương có cơ chế, chính sách hỗ trợ và đãi ngộ phù hợp.

g) Xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền ở nông thôn:

- Thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động cho đội ngũ bí thư chi đoàn; thực hiện tốt công tác phát triển đoàn viên mới và quản lý đoàn viên trên địa bàn.

- Xây dựng các hình thức câu lạc bộ, đội, nhóm ở các xã để tập hợp thanh thiếu nhi; có cơ chế quy định đoàn viên đang học tập trong các nhà trường, công tác trong các cơ quan về sinh hoạt và tham gia hoạt động của Đoàn trên địa bàn nông thôn.

- Lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú để giới thiệu phát triển đảng. Tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên xung kích đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương; tham gia thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát hoạt động của chính quyền trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội - quốc phòng, an ninh.

3. Kinh phí thực hiện đề án

- Kinh phí thực hiện Đề án: Từ nguồn kinh phí thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, nguồn kinh phí của Trung ương Đoàn, nguồn lồng ghép các chương trình, dự án, ngân sách địa phương, huy động xã hội hóa.

Căn cứ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 và các mục tiêu, giải pháp của Đề án, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề án từng năm, trình duyệt theo quy định; Ban Thường vụ các Tỉnh, Thành đoàn phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề án hàng năm, gửi Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư để lồng ghép các nguồn vốn, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trình Hội đồng nhân dân phê duyệt.

4. Tổ chức thực hiện

a) Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan trong việc tổ chức triển khai Đề án.

- Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng nhiệm vụ và dự toán thực hiện Đề án từng năm, để trình duyệt theo quy định.

- Báo cáo Thủ tướng các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị về những thay đổi, điều chỉnh cần thiết phù hợp với thực tế của từng thời kỳ; hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện; 2 năm sơ kết 01 lần và tổng kết Đề án khi kết thúc.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc xây dựng chương trình, kế hoạch và nhu cầu kinh phí thực hiện Đề án theo cơ chế quản lý của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để trình duyệt theo quy định.

c) Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí kinh phí ngân sách nhà nước được duyệt cho Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để thực hiện Đề án theo quy định.

d) Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan liên quan

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động cụ thể nêu trong Đề án theo thẩm quyền được phân công.

đ) Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong triển khai thực hiện các nội dung của Đề án.

e) Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Hàng năm bố trí kinh phí nguồn ngân sách của tỉnh, thành phố cho các Tỉnh, Thành đoàn thực hiện Đề án.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng và chính quyền các cấp của địa phương phối hợp triển khai thực hiện Đề án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Văn phòng Điều phối TW Chương trình MTQG
xây dựng nông thôn mới;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTN (3b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

(Đã ký)


Vũ Văn Ninh

Đánh giá bài viết
1 378
Văn hóa Xã hội Xem thêm