Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT năm 2018

1 52

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT 2018

Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử đã được thủ tướng ký ngày 28/08/2018. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết để nắm rõ nội dung quyết định.

Nội dung tóm tắt quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT 2018

Ngày 28/8/2018, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ra Quyết định 336/QĐ-UBQGCPĐT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử.

Quy chế này quy định về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và quan hệ công tác của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (sau đây gọi tắt là Ủy ban). Nguyên tắc làm việc của Ủy ban:

- Ủy ban làm việc dân chủ, công khai và do Chủ tịch Ủy ban quyết định.

- Ủy ban và thành viên Ủy ban không làm thay chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan và người đứng đầu các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước.

- Đề cao trách nhiệm cá nhân của các thành viên Ủy ban trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công; giải quyết công việc theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và quy định của Quy chế này;

- Các thành viên Ủy ban chủ động giải quyết công việc trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử.

- Bảo đảm yêu cầu phối hợp công tác, trao đổi thông tin trong giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Ủy ban họp định kỳ một quý một lần. Ủy ban có thể họp đột xuất theo triệu tập của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban hoặc theo đề nghị của Tổng thư ký Ủy ban.

Quyết định này có hiệu lực từ 28/08/2018.

Đánh giá bài viết
1 52
Khoa học công nghệ Xem thêm