Quyết định 355/QĐ-BGTVT 2020 công bố thủ tục hành chính về đường bộ Bộ Giao thông

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 355/QĐ-BGTVT
Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ, BÃI
BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN
CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Nghị định số 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt
Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục nh chính được sửa đổi, thay thế, bãi
bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức ng quản của Bộ Giao thông vận tải.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ 01 tháng 4 năm 2020.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, c Vụ trưởng, Tổng cục trưởng
Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương. Thủ trưởng các quan, đơn vị cá nhân liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
- Bộ trưởng (để b/c):
- Như Điều 3:
- Cục KSTTHC (VPCP);
- UBND các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT:
- Trung tâm CNTT;
- Lưu: VT, KSTTHC (03).
Đình Thọ
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, THAY THẾ, BÃI B LĨNH VỰC
ĐƯỜNG BỘ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN CỦA BỘ GIAO
THÔNG VẬN TẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 355/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 3 năm 2020 của Bộ
trưởng Bộ Giao thông vận tải)
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi
chức năng quản của B Giao thông vận tải
STT
Số hồ
TTHC
Tên
TTHC
Tên VBQPPL quy định việc sửa đổi
thủ tục hành chính
quan
thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp địa phương
I- Lĩnh vực Đường bộ
1
1.000703
Cấp giấy phép kinh
doanh vận tải bằng xe
ô
Nghị định số 10/2020/NĐ-
CP ngày 17/01/2020 của
Chính phủ quy định về kinh
doanh điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô
Đường
bộ
Sở GTVT
2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi
chức năng quản của B Giao thông vận tải
STT
Số hồ
TTHC
Tên TTHC
được thay
thế
Tên TTHC
thay thế
Tên VBQPPL quy định
nội dung thay thế
Lĩnh vực
quan
thực hiện
A. Thủ tục hành chính cấp địa phương
I- Lĩnh vực Đường bộ
1
1.001095
Đăng
khai thác
tuyến
Đăng khai
thác tuyến
Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày
17/01/2020 của Chính
phủ quy định về kinh
Đường
bộ
Sở GTVT
1.000309
Lựa chọn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
doanh điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô tô
đơn vị khai
thác tuyến
vận tải hành
khách theo
tuyến cố
định
2
1.002225
Cấp lại Giấy
phép kinh
doanh đối
với trường
hợp Giấy
phép bị
hỏng, hết
hạn, bị mất
hoặc sự
thay đổi liên
quan đến
nội dung
của Giấy
phép
Cấp lại Giấy
phép kinh
doanh vận tải
bằng xe ô
khi sự
thay đổi liên
quan đến nội
dung của Giấy
phép kinh
doanh hoặc
Giấy phép
kinh doanh
bị thu hồi, bị
tước quyền sử
dụng
Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày
17/01/2020 của Chính
phủ quy định về kinh
doanh điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô
Đường
bộ
Sở GTVT
3
Cấp lại Giấy
phép kinh
doanh vận tải
bằng xe ô
đối với trường
hợp Giấy
phép kinh
doanh bị mất,
bị hỏng
Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày
17/01/2020 của Chính
phủ quy định về kinh
doanh điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô
Đường
bộ
Sở GTVT
4
1.000613
Cấp phù
hiệu cho xe
taxi, xe hợp
đồng, xe
vận tải hàng
hóa bằng
công-ten-nơ,
xe đầu kéo,
xe kinh
doanh vận
tải hàng
hóa, xe kinh
doanh vận
tải hành
khách theo
Cấp phù hiệu
xe ô kinh
doanh vận tải
(kinh doanh
vận tải hành
khách: bằng
xe ô theo
tuyến cố định,
bằng xe buýt
theo tuyến cố
định, bằng xe
taxi, xe hợp
đồng; kinh
doanh vận tải
hàng hóa:
Nghị định số
10/2020/NĐ-CP ngày
17/01/2020 của Chính
phủ quy định về kinh
doanh điều kiện kinh
doanh vận tải bằng xe ô
Đường
bộ
Sở GTVT

Các thủ tục hành chính mới, được sửa đổi về giao thông đường bộ

Quyết định 355/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải. Quyết định nhày sẽ hướng dẫn cho Nghị định 10/2020 về các hoạt động kinh doanh vận tải.

Ngày 10/3/2020, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 355/QĐ-BGTVT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải.

Theo đó, khi có nhu cầu xin cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đơn vị kinh doanh vận tải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh trực tiếp, qua hệ thống bưu điện hoặc hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông Vận tải.

Trong đó, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải gồm: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định; Bản sao văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành hoạt động vận tải; Bản sao hoặc bản chính Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.

Đáng chú ý, xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định phải có sức chứa từ 09 chỗ trở lên và có niên hạn sử dụng không quá 15 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến cự ly trên 300km, không quá 20 năm (tính từ năm sản xuất) đối với xe hoạt động trên tuyến có cự ly từ 300km trở xuống.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Các biểu mẫu mới nhất sử dụng trong đăng ký kinh doanh khai tác vận tải các bạn có thể tải theo đường link bên dưới:

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 23
Văn bản Giao thông vận tải Xem thêm