Quyết định 37/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định về quy trình hỗ trợ khắc phục thiên tai

1 11
TH NG CHÍNH PH
_____________
Số: 37/2019/QĐ-TTg
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp - T do - Hnh phúc
__________________________________________
Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, b sung mt s điu ca Quyết định s 01/2016/QĐ-TTg ngày 19
tháng 01 năm 2016 ca Th ng Chính ph v cơ chế, quy trình h tr
kinh phí cho các địa phương để khc phc hu qu thiên tai
______________
Căn cứ Lut T chc Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Lut Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Lut Phòng, chng thiên tai ngày 19 tháng 6 năm 2013;
Theo đề ngh ca B trưởng B Tài chính;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều
của Quyết định số 01/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ về chế, quy trình h tr kinh phí cho các địa phương để
khc phc hu qu thiên tai.
Điu 1. Sa đi, b sung mt sđiu ca Quyết đnh số 01/2016/QĐ-TTg
ngày 19 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về chế, quy
trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai
(sau đây gọiQuyết định s 01/2016/QĐ-TTg)
1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi, b sung như sau:
“2. Báo cáo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương về thiệt hại do thiên tai gây ra thuộc trách nhiệm khắc phục hậu quả
thiên tai của địa phương, nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của các địa phương; huy
động nguồn lực của địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai (dự phòng
ngân sách địa phương; Quỹ phòng, chống thiên tai; Quỹ dự trữ tài chính;
nguồn tài chính hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); đ xuất Thủ
tướng Chính phủ hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai.”
2. Điều 3 được sửa đổi, b sung như sau:
Điều 3. Quy trình nội dung hỗ trợ c địa phương khắc phục
hậu quả thiên tai
2
1.y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm:
Chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh
chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan Ủy ban nhân n các
cấp tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả thiên tai
theo quy định tại Điều 30 Luật Phòng, chống thiên tai; báo cáo Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh xem xét, quyết định sử dụng tnguồn lực của địa phương bao
gồm: Dphòng ngân sách địa phương, Quỹ phòng, chống thiên tai, Quỹ dự
trữ tài chính, các nguồn lực hợp pháp khác để hỗ trợ dân sinh, khôi phục
sở hạ tầng, sản xuất; sdụng dự toán kinh phí bảo trì đường bộ đã được giao
để sửa chữa, khôi phục các công trình đường bộ bị hư hỏng do thiên tai.
a) Tổ chức thực hiện sửa chữa, khôi phục, nâng cấp các công trình sở
hạ tầng kinh tế - xã hội bị hư hỏng nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn
hồ chứa, đê điều tưới, tiêu nước đối với công trình thủy lợi, sở khám
chữa bệnh dạy học, khôi phục các công trình hạ tầng kinh tế - hội theo
quy định tại Luật Phòng, chống thiên tai.
Đối với việc quản lý đầu tư xây dựng công trình khắc phục hậu quả thiên
tai tính cấp bách: Thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng khoản 2
Điều 43 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Ngân sách trung ương hỗ trợ nhằm sửa chữa, khôi phục shạ tầng
hiện có; trường hợp đặc biệt địa phương sửa chữa, khôi phục kết hợp nâng
cấp cơ sở hạ tầng, bố trí ngân sách địa phương để thực hiện theo quy định của
Luật Ngân sách nhà nước và Luật Đầu tư công.
b) Căn cứ báo cáo về thiệt hại do thiên tai gây ra của Ban Chỉ huy phòng
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết
định h trợ về dân sinh đối với những hộ bị thiệt hại, bao gồm: hỗ trợ về
lương thực; người bị thương nặng; chi phí mai táng cho hộ gia đình người
chết; làm nhà ở, sửa chữa nhà theo mức hỗ trợ quy định tại Nghị định số
136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về chính sách
trợ giúp hội đối với đối tượng bảo trợ hội (sau đây gọi Ngh định s
136/2013/NĐ-CP).
c) Đối với việc hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai (hạ tầng sở, khôi
phục sản xuất) cho các đối tượng doanh nghiệp nhỏ vừa theo tiêu chí
quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12
tháng 6 năm 2017 (không bao gồm doanh nghiệp nhỏ vừa công ty con
hoặc công ty vốn cổ phần chi phối của doanh nghiệp lớn); tổ hợp tác;
hợp tác , sau khi ý kiến của Bộ Lao động - Thương binh hội, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3
báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định chi từ nguồn
ngân sách địa phương nguồn huy động hợp pháp khác (ngân sách trung
ương không hỗ trợ) và báo cáo Hội đồng nhân dân cấp tỉnh tại kỳ họp
gần nhất.
d) Về hỗ trợ để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai: Thực hiện theo
quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2017 của
Chính phủ về chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp đkhôi phục
sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh (sau đây gọi Ngh định
s 02/2017/NĐ-CP).
đ) Căn cứ vào kết quả thực hiện khắc phục hậu quả thiệt hại do thiên tai
gây ra, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp,
báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai chủ trì, phối hợp
với các bộ, ngành liên quan báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết
định hỗ trợ kinh phí cho các địa phương. Báo cáo của địa phương bao gồm:
Báo cáo biên bản kiểm tra hiện trường; biên bản xác định thiệt hại nhu cầu
kinh phí khắc phục có xác nhận của các thành viên Ban Chỉ huy phòng chống
thiên tai tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh, cấp huyện các đơn vị liên quan;
các Quyết định của Ủy ban nhân dân địa phương về chi khắc phục hậu quả
thiên tai; trong đó cụ thể nguồn vốn đã chi để thực hiện: Dự phòng ngân sách
địa phương, Quỹ phòng, chng thiên tai, Quỹ dtrữ tài chính các nguồn
lực hợp pháp khác.
2. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai tổng hợp thiệt hại,
nhu cầu cứu trợ, hỗ trợ của các địa phương chế hỗ trợ các địa phương
khắc phục hậu quả thiên tai về dân sinh sửa chữa, khôi phục sở htầng
quy định tại Điều 4 Quyết định này; chế hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị
thiên tai quy định tại Nghị định số 02/2017/NĐ-CP; đề xuất Thủ tướng Chính
phủ xem xét, hỗ trợ từ ngân sách trung ương cho các địa phương kinh phí
khắc phục hậu quả thiên tai.
3. Căn cứ văn bản của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên
tai ý kiến của c Bộ: Tài chính, Kế hoạch Đầu các quan
có liên quan, Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ kinh phí cho các
địa phương.
4. Trường hợp thiệt hại lớn, vượt quá khả năng cân đối của ngân sách địa
phương, Bộ Tài chính thực hiện bổ sung một phần kinh p từ ngân sách
trung ương htrợ các địa phương bị thiệt hại theo Quyết định của Thủ tướng
Chính phủ.
3. Điều 4 được sửa đổi, b sung như sau:
Điều 4. chế trung ương hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu
quả thiên tai

Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg

Quyết định 37/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2016/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Hỗ trợ tối đa 80% để địa phương khôi phục cơ sở hạ tầng sau thiên tai

Ngày 27/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 37/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/2016/QĐ-TTg về cơ chế, quy trình hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai.

Theo quy định cũ, chỉ xem xét hỗ trợ từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương đối với những địa phương có mức thiệt hại lớn vượt quá khả năng cân đối ngân sách địa phương. Tuy nhiên, từ ngày Quyết định này có hiệu lực, ngân sách trung ương hỗ trợ về dân sinh và khôi phục cơ sở hạ tầng như sau:

Thứ nhất, các tỉnh miền núi, Tây Nguyên: Hỗ trợ tối đa 80% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Thứ hai, các địa phương nhận bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương: Hỗ trợ tối đa 70% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Thứ ba, các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương dưới 50%: Hỗ trợ tối đa 50% phần hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước.

Thứ tư, các địa phương có tỷ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách trung ương từ 50% trở lên: Chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Chính sách được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 11
Chính sách Xem thêm