Quyết định 38/2019/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định về cơ chế quản lý tài chính bảo hiểm xã hội

1 45
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 07.01.2020 10:47:37 +07:00

Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg

Quyết định 38/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sửa quy định cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm

Ngày 31/12/2019, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 38/2019/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 60/2015/QĐ-TTg về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

Theo đó, sửa đổi mức chi công tác tổ chức thu, chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, mức chi tối đa bằng 7,5% số tiền đóng của người tham gia (không bao gồm số thu do ngân sách Nhà nước, tổ chức, cá nhân hỗ trợ), trong đó: Mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã hội tự nguyện bình quân tối đa bằng 14% số tiền đóng của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;…

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện nhiệm vụ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho người thụ hưởng thuộc đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo, được Nhà nước cấp chi phí chi trả bằng 0,65% tổng số tiền chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội (trừ khoản chi trả phí khám giám định mức suy giảm khả năng lao động, chi đóng bảo hiểm y tế), mức cũ theo Quyết định 60/2015/QĐ-TTg bằng 0,78%.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/02/2020.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Bảo hiểm được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 45
Bảo hiểm Xem thêm