Quyết định 3800/QĐ-BCT 2018

1 28
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
BỘ CÔNG THƯƠNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 3800/QĐ-BCT
Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA
BỘ CÔNG THƯƠNG
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu t chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Quy chế quản thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết
định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị khóa XI;
Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Ban Đối ngoại
Trung ương v việc thực hiện Quy chế quản thống nhất các hoạt động đối ngoại ban
hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Bộ Chính trị
khóa XI;
Căn cứ Kết luận số 33-KL/TW ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục
thực hiện Quy chế quản thống nhất các hoạt động đối ngoại;
Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản thống nhất các hoạt động
đối ngoại của Bộ Công Thương.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng Cục trưởng Tổng Cục Quản
thị trường, các Cục trưởng, Vụ trưởng, Thủ trưởng các quan, đơn vị thuộc Bộ chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
BỘ TRƯỞNG
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban ĐNTW, Bộ NG;
- Các Thứ trưởng;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ Công Thương;
- Báo CT, Tạp chí CT;
- Lưu: VT, VP (THCC).
Trần Tuấn Anh
QUY CHẾ
QUẢN LÝ THỐNG NHẤT CÁC HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI CỦA B CÔNG THƯƠNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 3800/QĐ-BCT ngày 12 tháng 10 m 2018 của Bộ
trưởng Bộ Công Thương)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh đối tượng áp dụng
1. Quy chế này điều chỉnh các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương được áp
dụng đối với tất cả các hoạt động đối ngoại do các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương
chủ t hoặc phối hợp thực hiện với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động đối
ngoại với Bộ Công Thương.
2. Hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương được thực hiện theo quy định của pháp
luật và Quy chế này.
Điều 2. Giải thích từ ngữ
Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu n sau:
1. “Lãnh đạo Bộ” Bộ trưởng các Thứ trưởng;
2. “Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ” Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Tổng cục
trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Giám đốc Trung tâm thông tin Công nghiệp Thương
mại, Chánh Văn phòng Hội đồng cạnh tranh, Chánh Văn phòng các Ban chỉ đạo Nhà
nước đặt tại B Công Thương;
3. “Phó Thủ trưởng đơn v thuộc Bộ” Phó Chánh Văn phòng Bộ, Phó Chánh Thanh tra
Bộ, Phó Tổng cục trưởng, Phó Cục trưởng, Phó V trưởng, Phó Giám đốc trung tâm
Thông tin Công nghiệp Thương mại, Phó Chánh n phòng Hội đồng cạnh tranh, Phó
Chánh Văn phòng các Ban chỉ đạo Nhà nước đặt tại Bộ Công Thương;
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
4. “Lãnh đạo đơn vị” Thủ trưởng đơn vị Phó Thủ trưởng đơn vị;
5. “Các đơn vị thuộc quan Bộ” các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ;
6. Các Vụ Khu vực các Vụ: Thị trường châu Á - châu Phi; Thị trường châu Âu - châu Mỹ;
7. “Đơn vị chủ trì” là đơn vị được giao chịu trách nhiệm chính, chủ yếu trong việc tổ
chức, huy động nguồn lực (thông tin, vật chất, nhân lực) để xử , giải quyết một công
việc, một vấn đề;
8. “Đơn vị phối hợp” đơn vị được giao phối hợp, hỗ trợ đơn vị chủ t thực hiện, x lý,
giải quyết công việc.
9. “Đơn vị điều phối” đơn vị chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát các bước giải quyết
một công việc, một vấn đề của đơn vị chủ trì đơn vị phối hợp, nhằm đảm bảo phối
hợp công việc của các đơn vị.
8. Khách nước ngoài khách từ các quan, tổ chức nước ngoài, người nước ngoài và
người Việt Nam định nước ngoài cách nhân hoặc đại diện cho quan, tổ
chức, doanh nghiệp nước ngoài đến làm việc với Bộ Công Thương;
Điều 3. Nguyên tắc quản các hoạt động đối ngoại của B Công Thương
1. Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương sự quản
tập trung của Lãnh đạo Bộ đối với các với hoạt động đối ngoại của Bộ, nhằm thực hiện
hiệu quả đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng N nước;
2. Bảo đảm tuân th các quy định của Đảng, Hiến pháp pháp luật của Nhà nước trong
hoạt động đối ngoại; giữ vững nguyên tắc độc lập, t chủ, giữ n mật đảm bảo an
ninh quốc gia;
2. Phân công, phân nhiệm ràng, đề cao trách nhiệm vai trò chủ động của Th
trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương trong việc thực hiện c chức năng,
nhiệm vụ được giao liên quan đến đối ngoại, bảo đảm sự giám sát, kiểm tra chặt chẽ
thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động đối ngoại.
Điều 4. Nội dung quản các hoạt động đối ngoại
Các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương bao gồm:
1. Xây dựng kế hoạch, mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động đối ngoại dài hạn của
Bộ Công Thương
2. Các hoạt động hợp tác quốc tế song phương đa phương;

Quyết định 3800/QĐ-BCT 2018

Quyết định 3800/QĐ-BCT của Bộ Công Thương về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương.

Tóm tắt nội dung Quyết định 3800/QĐ-BCT 2018

6 hoạt động đối ngoại do Bộ Công Thương quản lý thống nhất

Ngày 12/10/2018, Bộ Công Thương đưa ra Quyết định 3800/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương.

Quy chế này điều chỉnh các hoạt động đối ngoại của Bộ Công Thương và áp dụng đối với tất cả các hoạt động đối ngoại do các đơn vị trực thuộc Bộ Công Thương chủ trì hoặc phối hợp thực hiện với các tổ chức, cá nhân tham gia các hoạt động đối ngoại với Bộ Công Thương.

Các hoạt động đối ngoại này gồm có:

- Đàm phán, ký kết điều ước quốc tế;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế;

- Tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào;

- Đón tiếp khách nước ngoài;

- Khen thưởng, trao tặng các danh hiệu cho các cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc nhận danh hiệu, giải thưởng và các hình thức khen thưởng khác của các cá nhân, tổ chức nước ngoài;

- Tổng hợp việc thực hiện các hoạt động đối ngoại và thực hiện các hoạt động đối ngoại khác.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày kí ban hành.

Đánh giá bài viết
1 28
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm