Quyết định 393/QĐ-BXD 2019

BỘ XÂY DỰNG
Số: 393/QĐ-BXD
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Ch dẫn k thuật
“Sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản
xuất tấm thạch cao”
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định s81/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 12/4/2017 của Thủ tướng Chính
phủ phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy
nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng
và trong các công trình xây dựng;
Xét đề nghị của Viện Vật liệu xây dựng tại công văn số 333/VLXD-KHKT
ngày 17/5/2019 về việc ban hành Ch dẫn k thuật “Sử dụng thạch cao phospho và
thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao”;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Ch dẫn k thuật “Sử dụng
thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao”.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ Môi
trường, Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng các t chức, nhân liên quan
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Nguyễn Văn Sinh
Ký bởi: Trung tâm Thông tin
Email: ttth@moc.gov.vn
Cơ quan: Bộ Xây dựng
Thời gian ký: 21.05.2019 14:57:13 +07:00
1
CHỈ DẪN KỸ THUẬT
S DNG THCH CAO PHOSPHO VÀ THCH CAO FGD
LÀM NGUYÊN LIU SN XUT TM THCH CAO
Guideline Use of phosphogypsum and FGD gypsum as raw
materials in the production of gypsum boards
HÀ NỘI – 2019
BỘ XÂY DỰNG
2

Quyết định số 393/QĐ-BXD 2019

Quyết định 393/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao".

Tóm tắt nội dung Quyết định 393/QĐ-BXD

Phải kiểm tra định kỳ thạch cao trước khi xử lý

Ngày 21/05/2019, Bộ Xây dựng ra Quyết định 393/QĐ-BXD ban hành Chỉ dẫn kỹ thuật "Sử dụng thạch cao phospho và thạch cao FGD làm nguyên liệu sản xuất tấm thạch cao".

Theo đó, thạch cao phospho trước khi xử lý phải được kiểm tra chất lượng định kỳ theo từng lô hoặc khi cần thiết để đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật. Thạch cao FGD trước khi xử lý được kiểm tra định kỳ hàng năm hoặc khi thay đổi nhiên liệu đốt, công nghệ sử dụng.

Thạch cao chưa xử lý phải đáp ứng các điều kiện về tính chất vật lý, hóa học và không là chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật. Khi vận chuyển loại thạch cao này phải có phiếu chất lượng kèm theo: loại và nguồn gốc thạch cao, tên và địa chỉ của cơ sở cung cấp, giá trị các mức chỉ tiêu chất lượng, khối lượng xuất, thời gian xuất xưởng.

Thạch cao khi lưu trữ phải được đảm bảo không có lẫn tạp chất, dị vật có hại. Đối với thạch cao FGD phải thực hiện che chắn để tránh mưa và ẩm ướt.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 9339:2012; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2009/BYT; Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 07:2009/BTNMT;...

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Xây dựng - Đô thị được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 13
Xây dựng - Đô thị - Đất đai - Nhà ở Xem thêm