Quyết định 42/2018/QĐ-TTg

VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 42/2018/QĐ-TTg
Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CẤU TỔ CHỨC CỦA VIỆN
NGHIÊN CỨU QUẢN KINH TẾ TRUNG ƯƠNG THUỘC BỘ KẾ HOẠCH ĐẦU
Căn cứ Luật tổ chức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của bộ, quan ngang bộ;
Căn cứ Nghị định số 86/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức ng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch Đầu tư;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư;
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch
Đầu tư.
Điều 1. Vị trí chức năng
1. Viện Nghiên cứu quản kinh tế Trung ương tổ chức sự nghiệp khoa học thuộc Bộ
Kế hoạch Đầu tư, thực hiện chức năng nghiên cứu cơ chế, chính sách quản kinh tế
phát triển doanh nghiệp; đào tạo tiến kinh tế thực hiện hoạt động tư vấn theo
quy định của pháp luật.
2. Viện Nghiên cứu quản kinh tế Trung ương cách pháp nhân, con dấu, tài khoản
riêng trụ s chính tại thành phố Nội. Kinh phí được Nhà nước đảm bảo theo quy
định của pháp luật.
Điều 2. Nhiệm vụ quyền hạn
1. Nghiên cứu đề xuất quan thẩm quyền xem xét, quyết định:
a) Các chế, chính sách quản kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, chính sách thúc đẩy
cấu lại nền kinh tế đổi mới hình tăng trưởng;
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
b) Đề án về đổi mới chế, chính sách quản kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh, hoàn thiện thể chế kinh tế; hỗ trợ thúc đẩy phát
triển doanh nghiệp những vấn đề quản kinh tế liên ngành khác.
2. Đánh giá triển khai thực hiện chế, chính sách quản kinh tế; tổng kết thực tiễn
quản kinh tế; đề xuất áp dụng chế, chính sách, hình quản kinh tế mới.
3. Nghiên cứu luận và phương pháp luận về khoa học quản kinh tế phát triển
khoa học quản lý kinh tế Việt Nam.
4. Nghiên cứu, tham gia ý kiến về chế, chính sách quản kinh tế theo đề nghị của các
quan, t chức khác.
5. Xây dựng hệ thống thông tin về quản kinh tế và cung cấp cho quan, tổ chức,
nhân theo quy định của pháp luật.
6. Thực hiện cung ứng dịch vụ công .
a) Triển khai các chương trình, đề tài nghiên cứu khoa học về quản kinh tế hội nhập
kinh tế quốc tế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh lĩnh
vực khoa học liên quan khác theo quy định của pháp luật;
b) Đào tạo tiến kinh tế theo quy định của pháp luật;
c) Thực hiện hoạt động vấn v các lĩnh vực khác liên quan đến chức năng, nhiệm vụ
được giao;
d) Biên soạn các ấn phẩm, công trình nghiên cứu khoa học, tài liệu nghiên cứu về quản
kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh theo quy định của pháp luật.
7. Thực hiện hợp tác quốc tế trong quản kinh tế theo phân công của B trưởng Bộ Kế
hoạch Đầu tư.
8. Quản tổ chức b máy, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và tài chính, tài
sản được giao theo quy định của pháp luật phân cấp của Bộ trưởng B Kế hoạch
Đầu tư.
9. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu giao
theo quy định của pháp luật.
Điều 3. cấu tổ chức
1. Ban nghiên cứu tổng hợp.
VnDoc - Tải i liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
2. Ban nghiên cứu kinh tế ngành lĩnh vực.
3. Ban nghiên cứu môi trường kinh doanh năng lực cạnh tranh.
4. Ban nghiên cứu cải cách phát triển doanh nghiệp.
5. Ban nghiên cứu các vấn đề hội.
6. Trung tâm tư vấn, đào tạo thông tin liệu.
7. Văn phòng.
Điều 4. Lãnh đạo
1. Viện Nghiên cứu quản kinh tế Trung ương Viện trưởng không quá 03 Phó Viện
trưởng.
2. Viện trưởng các Phó Viện trưởng do B trưởng B Kế hoạch Đầu bổ nhiệm,
miễn nhiệm cách chức theo quy định của pháp luật.
3. Viện trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của các đơn
vị trực thuộc; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người
đứng đầu các đơn vị trực thuộc theo quy định của pháp luật phân cấp của Bộ trưởng
Bộ Kế hoạch Đầu tư.
4. Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu trước pháp
luật về toàn bộ hoạt động của Viện. Phó Viện trưởng chịu trách nhiệm trước Viện
trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công phụ trách.
Điều 5. Hiệu lực trách nhiệm thi hành
1. Quyết định này có hiệu lực thi hành k từ ngày 10 tháng 12 năm 2018 thay thế
Quyết định số 117/2009/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu quản
kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch Đầu tư.
2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng quan ngang bộ, Thủ trưởng quan thuộc Chính phủ,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Viện trưởng Viện.
Nghiên cứu quản kinh tế Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
THỦ TƯỚNG

Quyết định số 42/2018/QĐ-TTg

Quyết định 42/2018/QĐ-TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương thuộc Bộ kế hoạch và đầu tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Tóm tắt nội dung Quyết định 42/2018/QĐ-TTg

Cụ thể hóa chức năng, cơ cấu Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

Quyết định 42/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/10/2018 quy định cụ thể và chi tiết chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Theo nội dung của Quyết định này, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, trụ sở đặt tại Thành phố Hà Nội. Viện được giao nhiệm vụ nghiên cứu cơ chế, chính sách quản lý kinh tế và phát triển doanh nghiệp; đào tạo tiến sĩ kinh tế và thực hiện tư vấn chính sách.

Về cơ cấu tổ chức, Viện gồm 05 Ban nghiên cứu, 01 Trung tâm tư vấn và Văn phòng Viện. Về lãnh đạo Viện, gồm có: 01 Viện trưởng và không quá 03 Phó Viện trưởng giúp việc. Các chức danh này được bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định có hiệu lực từ 10/12/2018.

Đánh giá bài viết
1 40
Cơ cấu tổ chức Xem thêm