Quyết định 43/2018/QĐ-TTg

1 44

Quyết định số 43/2018/QĐ-TTg

Quyết định 43/2018/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành. Quyết định bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/12/2018.

Tóm tắt nội dung Quyết định 43/2018/QĐ-TTg

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 43/2018/QĐ-TTg ban hành hệ thống ngành sản phẩm tại Việt Nam. Quyết định này thay thế cho Quyết định 39/2010/QĐ-TTg kể từ ngày 20/12/2018.

Theo đó, danh mục Hệ thống các mã ngành sản phẩm Việt Nam đã thay đổi hoàn toàn so với quy định hiện hành, cụ thể quy định chi tiết mã ngành hơn và thay đổi mã ngành các sản phẩm.

Điển hình các sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản có mã ngành là sản phẩm thóc khô, theo quy định mới thì phân thóc khô này gồm có hai loại, chia thành hai mã ngành khác nhau: Loại dùng làm giống (mã ngành 0111001) và loại thóc khác (mã ngành 0111009).

Từ hệ thống mã ngành này, các tổ chức, cá nhân, cơ quan chức năng thực hiện đăng ký đúng mã ngành mới theo Quyết định mới của Thủ tướng chính phủ ban hành.

Ngoài ra, Thông tư 19/2010/TT-BKH quy định về hệ thống ngành sản phẩm Việt Nam hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định 43/2018/QĐ-TTg có hiệu lực.

Xem chi tiết hệ thống mã ngành tại Quyết định 43/2018/QĐ-TTg có hiệu lực ngày 20/12/2018.

Đánh giá bài viết
1 44
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm