Quyết định 451/QĐ-TTg 2019

1 24
Ký bởi: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
Email: thongtinchinhphu@chinhphu.vn
Cơ quan: Văn phòng Chính phủ
Thời gian ký: 23.04.2019 15:58:28 +07:00

Quyết định số 451/QĐ-TTg

Quyết định 451/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

Tóm tắt nội dung Quyết định 451/QĐ-TTg

Thử nghiệm Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ tại 05 địa phương

Ngày 22/04/2019, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định 451/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo đó, trong quý III năm 2019 Văn phòng Chính phủ sẽ tiến hành xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ. Hệ thống được triển khai thử nghiệm đối với 06 Bộ: Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải. Mặt khác, Hệ thống thông tin báo cáo cũng sẽ được thử nghiệm tại 05 địa phương là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Văn phòng Chính phủ hoàn thành việc hoàn thiện Hệ thống thông tin báo cáo của Chính phủ và kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương vào tháng 3 năm 2020.

Ngoài ra, Quyết định còn quy định về việc xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn kỹ thuật, cấu trúc, định dạng dữ liệu… của Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; hướng dẫn điều phối, chia sẻ dữ liệu của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ với Hệ thống thông tin báo cáo của các Bộ, ngành, địa phương…

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 24
Hành chính Xem thêm