Quyết định 4602/QĐ-BYT 2019

B YT
CNG HOÀ XÃ HI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
S:2|^0/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 0^, thángio năm 2019
QUYÉT ĐỊNH
Ban nh hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất ng bệnh viện,
khảo sát hài ng nòbệnh, nhân vn y tế phân công kiểm tra chéo
của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019
B TRƯNG B Y
n cứ Lut Khám, cha bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Cnh ph quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Y tể;
Căn cứ Tng tư 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 về việc ớng dẫn thực
hiện quản chất lượng dịch vụ km bệnh, cha bệnh tại bệnh viện;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cht lưng bệnh viện, khảo sát i
lòng nòi bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo
Ban hành kèm theo Quyết định này nội dung hưng dẫn kiểm tra, đánh giá
chất ợng bnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân vn y tế (phụ lục 1)
phân công kiếm tra chéo năm 2019 của các Bệnh vin y học cổ truyền, bnh viện y
dược cố truyền, Bnh vin y học cổ truyn và phc hồi chức năng, Viện y học dân
tộc các tỉnh, thành phố trực thuc trung ương (phlục 2), sau đây gọi bệnh viện y
học cổ truyền.
Điều 2. Nội dung kiểm tra, đánh giá chất lượng và khảo sát hài lòng
nòi bệnh, nhân viên y tế của các Bệnh viện y học cổ truyền
1. Quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 ca Btrưởng Bộ Y tế ban
nh Bộ tu c chất lượng bệnh viện Việt Nam c n bản hướng dẫn kiểm
tra, đánh gcht lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành.
2. Quyết định số 3936/QĐ-BYT ny 30/8/2019 của Bộ tng Bộ Y tế ban
nh nội dung kiếm tra, đánh giá chất ợng bnh viện và khảo sát hài lòng người
bệnh, nhân vn y tế năm 2019.
3. Quyết định số 3869/QĐ-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ trưng Bộ Y tế Ban
nh mẫu phiếu vàng dẫn khảo sát hài lòng nời bệnh và nhân viên y tế.
c tài liệu tn được đăng tải tại trang thông tin điện tử: http://kcb.vn
http://chatluongbenhvien.vn.
Điều 3. Trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá chất ợng bệnh viện
khảo t hài lòng nòi bệnh, nhân viên y tế năm 2019 Bệnh viện y học cổ
truyền
1. Cục Qun Y, Dược cổ truyền
a) Làm đu mối hướng dẫn các Bệnh viện y học cổ truyn trực thuộc Bộ Y
tế, bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, tnh phố trc thuc trung ương tổ chức
thực hiện kiếm tra, đánh giá chất ợng bệnh viện và khảo t i ng người bệnh,
nhân vn y tế năm 2019; phối hợp Cục Quản Khám, cha bệnh tổng hp kết
quả kiểm tra chất ng bnh viện y học cổ truyn và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế;
b) Làm đầu mối, phi hợp với Cục Quản Khám, chữa bệnh các Vụ,
Cục, Tổng hội y học Vit Nam và c đơn vị liên quan kiểm tra, đánh g chất
lượng các bệnh viện: Bnh viện Y học cổ truyền Trung ương, Bnh viện Châm
cứu Trung ương, Bệnh viện TuTĩnh thuộc Học viện y dược học cổ truyền Việt
Nam;
c) Chịu trách nhim gm sát chung hoạt động kiểm tra, đánh gchất lượng
bệnh viện; cử cán bộ giám t đoàn kiểm tra, đánh g cht lượng bệnh viện
khảo sát hài lòng ni bệnh, nhân viên y tế ca mt số bệnh viện y học cố truyền
các tỉnh, tnh phố; tổ chức pc tra kết qu kiểm tra, đánh g của các quan
quản lý trực tiếp;
d) Phối hp với Cục Qun Khám, chữa bệnh ng bố kết quả kiểm tra,
đánh g chất lượng bnh viện y học cổ truyền trực thuc Bộ Y tế, bệnh viện Tu
Tĩnh thuộc Hc viện y dược cổ truyn Việt Nam và các bệnh viện y học cổ truyền
tỉnh, thành phố trc thuc trung ương năm 2019 do Bộ Y tế phúc tra.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trách nhiệm
a) T chức kiểm tra, đánh g chất ợng bệnh viện và khảo sát i lòng
người bệnh, nhân viên y tế các bệnh viện y học c truyn tỉnh, thành phố trực
thuộc Sở Y tế không thuộc danh sách pn ng kiểm tra chéo năm 2019 của Bộ
Y tế, bao gồm bệnh viện y học cổ truyền nhân trên địa n tỉnh, trbệnh viện y
học cổ truyền trực thuộc Bộ Quốc phòng Bộ ng an; báo cáo đầy đủ quá trình
tổ chức triến khai thực hiện, kết qukiếm tra, đánh giá cho Bộ Y tế (Cục Quản
Y, Dược cố truyn và Cục Quản Khám, chữa bệnh);
b) Tnh lập đn kiểm tra và cử n bộ tham gia đoàn kiểm tra bệnh viện y
học cổ truyền tỉnh, thành ph khác theo hướng dẫn phân công của Bộ Y tế;
đồng thời cử cán bộ gm t các nội dung kiểm tra, đánh giá chất ợng bệnh viện
khảo t hài lòng ni bệnh, nhân viên y tế của bệnh viện y học cố truyền tỉnh
khác đến kiểm tra trên địa bàn tỉnh;
c) Công nhận kết qukiếm tra, đánh g chất lượng bệnh viện, khảo sát i
lòng người bệnh, nhân viên y tế năm 2019 của đoàn kiểm tra do bệnh viện y học
cổ truyền tỉnh khác đến kiểm tra, đánh giá.
3. Đối với y tế B Quốc phòng và Bộ Công an: Tổ chức kiểm tra, đánh giá
cht ợng bnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ quản ng bkết quả
kiểm tra, đánh g chất lượng bệnh viện trên sở kết qukiếm tra của Cục Y tế
Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
4. Bnh vin y học cổ truyn các tỉnh, thành ph trc thuộc trung ương
a) chức đn km tra, đánh gchât ợng và kho sát hài lòng người
bệnh, nn vn y của bệnh viện y học truyên tỉnh khác theo ớng dẫn
phân ng của B Y tế;
b) Bnh viện y hc cổ truyn được kim tra o cáo kết quả kiểm tra, đánh
g chât lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng ni bệnh, nhân viên y tế năm
2019 Sở Y tê chqun đSở Y tế công nhận kết qukiểm tra, đánh gchất
lượng, đông thi o cáo quá trình triển khai thc hin và kết qukiểm tra, đánh
g chât lượng bệnh vin và khảo sát i lòng ngưi bệnh, nhân viên y tế năm
2019 về BY tế (Cục Quản Y, Dược cổ truyn và Cục Quản Khám, chữa
bệnh);
c) Bnh vin y hc cổ truyền đi kiểm tra o cáo kết quả kiểm tra, đánh giá
chât ng bệnh viện và khảo t hài ng ngưi bệnh, nhân viên y tế năm 2019 về
Sở Y tế chquản.
Điều 4. Tnh vn đoàn kiểm tra, đánh giá
1. Bệnh vin y hc cổ truyn (đơn vị đi kiểm tra, đánh g chất lượng
khảo sát i ng nời bệnh, nn viên y tế của bệnh viện y học cổ truyền tỉnh
khác) o cáo Sở Y tể về thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá, phân công. Trưởng
đoàn, Thư và các thành viên đoàn kiểm tra, đánh g nhng người kinh
nghiệm kiêm tra, đánh giá cht ng khảo sát hài lòng ni bệnh, nhân viên
y tế và kinh nghiệm trin khai cải tiến chất ợng tại bnh viện.
2. Thành phần đoàn kiếm tra, đánh giá bao gồm: đại diện của quan quản
, nn viên y tế ca bnh viện và thành vn của các cơ quan, tổ chức khác.
3. Tnh vn đoàn kiếm tra, đánh giá đăng ký đầy đủ “Mã đánh g vn
theo ng dẫn của Bộ Y tế.
Điều 5. Thời gian kiểm tra, đánh giá
1. Các Bnh viện y hc ctruyn trc thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ
truyền c tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương t kiểm tra, đánh giá hoàn
thành trước ngày 31/10/2019.
2. quan quản , bnh viện y học cổ truyn được phân công kiểm tra,
đánh giá chất lượng bệnh vin trong năm 2019 và sau khi bệnh viện y học c
truyền hoàn thành tự kim tra, đánh giá.
Điều 6. Báo cáo quá trình thực hiện
Các đoàn kiểm tra, đánh g chất ợng khảo sát hài ng người bệnh,
nhân vn y tế của các Bnh viện y học cổ truyn báo cáo đầy đủ về Cục Quản
Y, ợc truyên và Cục Quản Khám, cha bệnh: danh ch thành viên đoàn,
kế hoạch trước khi triển khai và báo cáo kết quả thc hiện sau khi hoàn thành
kiếm tra, đánh g chất ợng bệnh viện.
Điu 7. Quyết định này hiệu lực kể t ngày ký, ban nh; các quy định
khác trái với các quy định tại Quyết định này hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định
y được ký, ban hành.

Quyết định số 4602/QĐ-BYT 2019

Quyết định 4602/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019.

Ngày 4/10/2019 Bộ y tế ban hành quyết định 4602/QĐ-BYT. Theo đó, các Bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế, bệnh viện y học cổ truyền tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tự kiểm tra, đánh giá và hoàn thành trước ngày 31/10/2019. Cụ thể, phân công Bệnh viện y học cổ truyền đi kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện khác như sau: Hải Phòng kiểm tra Hòa Bình; Kiên Giang kiểm tra Hà Đông; Lào Cai kiểm tra Thanh Hóa; Nghệ An kiểm tra Tây Ninh; Viện Y Dược học dân tộc TP.Hồ Chí Minh kiểm tra Sơn La;…

Tóm tắt nội dung Quyết định 4602/QĐ-BYT

Bộ Y tế phân công kiểm tra chéo các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019

Quyết định 4602/QĐ-BYT về việc ban hành Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện, khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viên y tế và phân công kiểm tra chéo của các Bệnh viện y học cổ truyền năm 2019 được Bộ trưởng Bộ Y tế thông qua ngày 04/10/2019.

Đoàn đánh giá chất lượng bệnh viện có số lượng từ 08 - 12 người. Các thành viên đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan quản lý cần thực hiện đăng ký để nhận “Mã đánh giá viên” bằng cách điền thông tin cá nhân, quá trình đào tạo về chuyên môn và kiến thức quản lý chất lượng trên phần mềm trực tuyến tại đường dẫn http://danhgia.chatluongbenhvien.vn. Đánh giá viên không có “Mã đánh giá viên” sẽ không được công nhận là thành viên chính thức đoàn kiểm tra, đánh giá của cơ quan đến kiểm tra.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 61
Y tế - Sức khỏe Xem thêm