Quyết định 470/QĐ-TTg 2019

1 114

Quyết định số 470/QĐ-TTg năm 2019

Quyết định 470/QĐ-TTg năm 2019 về danh mục đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 470/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THUỘC LOẠI ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các đập, hồ chứa thủy điện thuộc loại đập, hồ chứa nước quan trọng đặc biệt.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; chủ sở hữu, tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đập, hồ chứa quy định tại Điều 1 và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố TRực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: PL, CN, KTTH, NC, Công báo;
- Lưu: VT, NN (3). Tuynh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN THUỘC LOẠI ĐẬP, HỒ CHỨA NƯỚC QUAN TRỌNG ĐẶC BIỆT
(Kèm theo Quyết định số 470/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ)

TT

Tên đập, hồ chứa thủy điện

Địa điểm xây dựng

1

Lai Châu

Tỉnh Lai Châu

2

Huội Quảng

Tỉnh Lai Châu

3

Bản Chát

Tỉnh Lai Châu

4

Sơn La

Tỉnh Sơn La

5

Nậm Chiến

Tỉnh Sơn La

6

Thác Bà

Tỉnh Yên Bái

7

Tuyên Quang

Tỉnh Tuyên Quang

8

Hòa Bình

Tỉnh Hòa Bình

9

Bản Vẽ

Tỉnh Nghệ An

10

Hương Điền

Tỉnh Thừa Thiên Huế

11

Sông Tranh 2

Tỉnh Quảng Nam

12

Sông Bung 4

Tỉnh Quảng Nam

13

Plei Krông

Tỉnh Kon Tum

14

Ialy

Tỉnh Kon Tum và tỉnh Gia Lai

15

Đồng Nai 3

Tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông

16

Đồng Nai 4

Tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Nông

17

Thác Mơ

Tỉnh Bình Phước

18

Trị An

Tỉnh Đồng Nai

 

Đánh giá bài viết
1 114
Văn bản Nông - Lâm - Ngư nghiệp Xem thêm