Quyết định 4815/QĐ-BYT 2019

1 135
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
------------
Số: 4815/QĐ-BYT
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do - Hạnh phúc
---------------------
Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt tài liệu
“Chuẩn năng lực bản của Dược sỹ Việt Nam”
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn c Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định về
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Y tế;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ Đào tạo,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt tài liệu “Chuẩn năng lực bản của Dược sỹ Việt Nam” kèm theo Quyết
định này.
Điều 2. Chuẩn năng lực bản của Dược sỹ Việt Nam các năng lực người Dược sỹ Việt
Nam cần khi thực hiện hoạt động hành nghề Dược tại Việt Nam.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh n phòng Bộ, Cục trưởng Cục Khoa học công nghệ Đào tạo,
Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục, Tổng cục trưởng các Tổng cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc các Sở Y
tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giám đốc các bệnh viện, viện giường bệnh; Giám đốc các
Học viện, Hiệu trưởng các trường đại học đào tạo ngành Dược học; Thủ trưởng các đơn vị liên quan
chịu trách nhiệm thi nh Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo);
- Lưu: VT, K2ĐT(2).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
CHUẨN NĂNG LỰC BẢN CỦA DƯỢC SỸ VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số:4815/QĐ-BYT ngày 15 tháng 10 năm 2019)
Phần I: GIỚI THIỆU CHUNG
1. Mở đầu
Trong những năm gần đây số lượng các cơ sở đào tạo nhân lực dược trình độ đại học ngày càng
gia tăng, bao gồm các sở giáo dục đại học công lập ngoài công lập. Tuy nhiên, về chương trình
đào tạo, sở vật chất, chất lượng đội ngũ giảng viên, chất lượng đầu vào của sinh viên đặc biệt
cách thức triển khai chương trình đào tạo, năng lực tổ chức đào tạo, phương thức lượng giá, đánh giá
người học của mỗi sở sự khác biệt. vậy, chất lượng sản phẩm đào tạo, chất lượng nh nghề
của dược sỹ sau khi ra trường cũng khác nhau. Để một mốc chuẩn cho các cơ s đào tạo có căn cứ
hướng tới việc đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp, nhu cầu hội; người học cơ sở để phấn đấu
hoàn thiện bản thân đáp ứng u cầu công việc; các đơn vị sử dụng nhân lực dược căn cứ đánh giá,
kiểm soát, xây dựng đội ngũ nhân lực cũng như xây dựng cấu, chế độ lương thưởng phù hợp thì cần
chuẩn năng lực bản dành cho Dược sỹ Việt Nam.
Mặt khác, trước nhu cầu hội nhập khu vực quốc tế sâu rộng, các nhà quản lý, người sử dụng
lao động cần phải một bộ công cụ để kiểm soát, đánh giá, chuẩn hóa chất lượng nguồn nhân lực.
Nhận thức được thực tế đó, Bộ Y tế đã chỉ đạo y dựng Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ
Việt Nam với sự tham gia của tất cả các bên liên quan bao gồm các chuyên gia trong lĩnh vực đào tạo,
người tuyển dụng, sử dụng lao động, nhà quản lý, nhà chuyên môn, các tổ chức hội.
Trong quá trình xây dựng, Ban soạn thảo đã tham khảo chuẩn năng lực của Dược sỹ các nước
trong khu vực trên thế giới để điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh Việt Nam, đồng thời, cũng
hướng tới sự hội nhập thị trường lao động nhân lực dược của các nước trong khu vực trên thế giới.
nhiều cách tiếp cận hiểu khác nhau về năng lực. Theo cách tiếp cận truyền thống, năng
lực khả năng đơn l của một nhân, được hình thành dựa trên sở kiến thức, kỹ năng thái độ.
Còn theo Nguyễn Quang Uẩn, năng lực tổng hợp những thuộc tính độc đáo của nhân phù hợp với
những yêu cầu đặc trung của một hoạt động nhất định, nhằm đảm bảo việc hoàn thành kết quả tốt
của hoạt động ấy. Nhà tâm học người Pháp Denyse Tremblay cho rằng ng lực khả năng hành
động, đạt được thành công chứng minh sự tiến bộ nhờ vào khả năng huy động sử dụng hiệu quả
nguồn lực tích hợp của nhân khi giải quyết các vấn đề của cuộc sống. Hoặc mới đây, trong tài liệu
hội thảo chương trình giáo dục phổ thông tổng thể trong chương trình của Bộ giáo dục Đào tạo đã
giải thích "Năng lực là s huy động tổng hợp các kiến thức, kỹ năng các thuộc tính nhân khác như
hứng thú, niềm tin, ý chí... để thực hiện một loại công việc trong bối cảnh nhất định". Như vậy thể
nói năng lực (Competence) tổng hợp những thuộc tính của nhân con người, đáp ứng những yêu
cầu của hoạt động đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao.
Khung năng lực: hệ thống cụ thể hóa các hành vi cần thiết của năng lực các bậc khác nhau,
áp dụng với các vị trí khác nhau trong doanh nghiệp, tổ chức để hoàn thành tốt vai trò/công việc.
Chuẩn năng lực (Competency standard): những mức trình độ, khả năng đáp ứng được nhu
cầu công việc thực tế, được công nhận qua đánh giá, kiểm định theo những chuẩn năng lực nghề
nghiệp.
Năng lực nghề nghiệp (professional competency): sự phù hợp giữa những thuộc tính tâm
sinh của con người với những yêu cầu do nghề nghiệp đặt ra. mỗi một nghề nghiệp khác nhau sẽ
những yêu cầu cụ thể khác nhau, nhưng tóm lại ng lực nghề nghiệp được cấu thành bởi 3 thành tố:
kiến thức chuyên môn, kỹ năng trách nhiệm, thái độ nh nghề chuyên nghiệp.
Năng lực năng lực nghề nghiệp đều không sẵn được hình thành phát triển liên tục
qua học tập, lao động tích cực thực hành chuyên môn. Năng lực có hai đặc trưng bản: i) Được
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
bộc lộ qua hoạt động; ii) Đảm bảo hoạt động hiệu quả.
Năng lực nghề nghiệp còn thể được phân chia thành năng lực cốt lõi năng lực chuyên
môn. Mỗi một hoạt động nghề nghiệp đều cần bốn năng lực bản: năng lực nhân, năng lực chuyên
môn, năng lực quản năng lực hội.
2. Sự cần thiết của Chuẩn năng lực bản của Dược sỹ Việt Nam
Đối với hội:
Tăng cường sự giám t của hội với những cam kết về chất lượng đào tạo của ngành, sở
đào tạo.
Hạn chế khắc phục tình trạng cung cấp dịch vụ y tế không đạt chất lượng hay sai lầm do
thiếu năng lực.
Đối với sở sử dụng quản nhân lực:
Chuẩn hóa được năng lực bản của Dược sỹ tại Việt Nam căn cứ để đánh giá chất lượng
nguồn nhân lực, kiểm soát chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng chế độ lương, thưởng, đánh giá hiệu
suất làm việc, xác định các l hổng kỹ năng, năng lực để chiến lược bồi dưỡng, đào tạo lại phù hợp.
Chuẩn năng lực cũng sở quan trọng để đào tạo người lao động, hoạch định việc kế nhiệm cũng
như quản sự thay đổi.
căn cứ quan trọng để thể triển khai thực hiện kỳ thi quốc gia cấp chứng chỉ hành nghề
Dược sỹ theo xu hướng hội nhập với các nước trong khu vực trên thế giới.
thông tin quan trọng giúp Bộ Y tế nói riêng Nhà nước nói chung hoạch định các chính
sách, quy định phù hợp trong việc bố trí, sử dụng nguồn nhân lực.
Đối với sở đào tạo người học
căn cứ quan trọng để các sở giáo dục đào tạo nhân lực dược xây dựng chuẩn đầu ra, đổi
mới chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo đáp ứng tiêu chuẩn nghề nghiệp nhu cầu hội.
sở cho sinh viên dược phấn đấu tự đánh giá, hoàn thiện bản thân trong quá trình học
tập sau khi ra trường.
Gắn kết các hoạt động đào tạo của sở đào tạo với thực tế nghề nghiệp.
Đối với hội nhập quốc tế:
sở để đối sánh chất lượng nguồn nhân lực Dược, thúc đẩy quá trình hội nhập, công nhận
văn bằng giữa các cơ sở đào tạo dược của Việt Nam với các sở đào tạo dược của các nước trong khu
vực trên thế giới.
3. sở xây dựng Chuẩn năng lực bản của Duợc sỹ Việt Nam
- Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng
cường công tác bảo vệ, chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân dân trong nh hình mới.
- Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.
- Luật khám bệnh, chữa bệnh số 40/2009/QH12 ngày 23/11/2009 của Quốc hội.
- Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016 của Quốc hội.
- Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của chính phủ qui định chi tiết một số điều
biện pháp thi hành luật dược.
- Ngh định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi bổ sung một số quy định liên quan đến
điều kiện đầu kinh doanh thuộc phạm vi quản nhà nước của Bộ Y tế.

Quyết định số 4815/QĐ-BYT

Quyết định 4815/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam".

Ngày 15/10/2019, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 4815/QĐ-BYT về việc phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam".

Theo đó, Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam được đặt ra trong 07 lĩnh vực bao gồm: Sử dụng thuốc hợp lý; Cung ứng thuốc; Bào chế, sản xuất thuốc và nguyên liệu làm thuốc; Đảm bảo chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Tổ chức và quản lý; Năng lực giao tiếp – cộng tác; Hành nghề chuyên nghiệp và có đạo đức.

Tóm tắt nội dung Quyết định 4815/QĐ-BYT

Bộ Y tế phê duyệt tài liệu "Chuẩn năng lực cơ bản của Dược sỹ Việt Nam"

Trong từng lĩnh vực trên, người Dược sĩ cần đáp ứng các tiêu chuẩn cụ thể khác như: Hành nghề theo quy định pháp luật; Luôn đặt sự an toàn, lợi ích của người bệnh lên trên hết; Tôn trọng, bảo vệ quyền của người bệnh và khách hàng; Thận trọng, tỉ mỉ, chính xác trong khi hành nghề; Coi trọng việc kết hợp kiến thức y dược học hiện đại với y dược học cổ truyền; Thấu cảm, thương lượng và giải quyết những băn khoăn, lo lắng của người bệnh;…

Bên cạnh đó, Dược sĩ phải đáp ứng các tiêu chí liên quan đến việc triển khai kế hoạch điều trị cho người bệnh; Thực hiện quản lý sử dụng thuốc; Thực hiện phân phối, cấp phát và tông trữ thuốc; Có khả năng thực hiện được việc tổ chức và pha chế một số thuốc tại cơ sở điều trị.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 135
Y tế - Sức khỏe Xem thêm