Quyết định 4883/QĐ-BYT

1 340
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 4883/QĐ-BYT
Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỔ SUNG DANH MỤC CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH,
CHỮA BỆNH ĐƯỢC XẾP TƯƠNG ĐƯƠNG VỀ KỸ THUẬT CHI P THỰC
HIỆN THEO THÔNG 15/2018/TT-BYT
BỘ TRƯỞNG BỘ Y T
Căn c Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn k thuật đối với hệ thống sở khám bệnh, chữa
bệnh; Thông số 50/2014/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật định mức nhân lực trong từng ca phẫu
thuật, thủ thuật; Thông số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của B trưởng Bộ Y tế v
việc sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm theo
Thông 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân
tuyến chuyên môn
Căn c Thông 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn
quốc hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số
trường hợp;
Xét kết quả thẩm định của Hội đồng chuyên môn thẩm định tương đương danh mục giá
dịch vụ của Thông liên tịch số 15/2018/TT-BYT với Thông số 43/2013/TT-BYT,
Thông số 50/2014/TT-BYT Thông số 21/2017/TT-BYT; ý kiến góp ý của Bảo
hiểm hội Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản Khám, chữa bệnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục bổ sung 256 dịch vụ kỹ thuật
khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật giá đã trong các quyết
định ban hành danh mục kỹ thuật tương đương thực hiện Thông liên tịch s
37/2015/TTLT-BYT-BTC nhưng còn thiếu trong Quyết định số 4442/QĐ-BYT ngày
13/07/2018. Các kỹ thuật này được điều chỉnh tương đương cho phù hợp với Thông
15/2018/TT-BYT (Phụ lục 1);
Điều 2. Hủy 09 tương đương không phù hợp đính chính lỗi chính tả một số
tương đương trong Phụ lục 1 danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 4442/QĐ-BYT
ngày 13/07/2018 (Phụ lục 2)
Điều 3. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có trách nhiệm hướng dẫn các sở khám chữa
bệnh triển khai, thực hiện xây dựng hệ thống quản danh mục bảng giá các dịch
vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh tại các sở khám, chữa bệnh.
Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng các Cục: Cục Quản lý Khám,
chữa bệnh, Cục Quản Y dược cổ truyền; Vụ trưởng các Vụ: Vụ Sức khỏe mẹ trẻ
em, Vụ Kế hoạch-Tài chính, Vụ Bảo hiểm Y tế; Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, Thủ trưởng y tế Bộ, ngành, Người đứng đầu sở khám bệnh, chữa
bệnh quan, tổ chức, nhân liên quan trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Các Thứ trưởng BYT;
- BHXH Việt Nam;
- Ban Bảo vệ CSSK CBTW;
- Các Vụ, Cục, VP Bộ, Thanh tra BYT;
- Các BV trực thuộc BYT;
- Y tế các Bộ, ngành;
- Sở Y tế, BHXH tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Trang TTĐT Cục QLKCB;
- Lưu; VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Viết Tiến
PHỤ LỤC 1:
DANH MỤC BỔ SUNG CÁC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
TƯƠNG ĐƯƠNG
bao gồm các dịch vụ kỹ thuật đã được ban hành để thực hiện Thông liên tịch số
37/2015/TTLT-BYT-BTC nhưng chưa trong Quyết định số 4442/QĐ-BYT ban hành
ngày 13/7/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 4883/QĐ-BYT ngày 8/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Quyết định 4883/QĐ-BYT - Thêm 256 dịch vụ kỹ thuật khám, chữa bệnh được xếp tương tương về giá

Danh mục các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh được xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện theo Thông tư 15/2018/TT-BYT đã được Bộ Y tế ban hành bổ sung ngày 08/08/2018 theo Quyết định 4883/QĐ-BYT.

Đánh giá bài viết
1 340
Y tế - Sức khỏe Xem thêm