Quyết định 522/QĐ-UBND

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ NỘI
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 522/QĐ-UBND
Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI
LAO ĐỘNG TRONG CÁC QUAN THUỘC THÀNH PHỐ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế
văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà ớc;
Căn c Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng
xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương;
Căn cứ văn bản số 496-TB/TU ngày 14/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Thông báo kết luận v
Quy tắc ứng xử i công cộng Quy tắc ứng xử trong quan, đơn vị hành chính trên địa bàn thành
phố Nội;
Xét đề nghị Sở Văn hóa Thể thao tại Tờ trình s 34/TTr-SVHTT ngày 25/01/2017,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành m theo Quyết định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động trong các quan thuộc thành phố Nội.
Điều 2. Quyết định hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị, quận, huyện, thị các
bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các quan thuộc thành phố Nội chịu trách nhiệm
thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Đ/c thư Thành ủy;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch;
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Thường trực: Thành ủy, ND Thành
phố;
- Các Phó Chủ tịch UBND Thành phố;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
Nội;
- Các Ban: Tuyên giáo Thành ủy, Dân vận
Thành ủy;
- Quận ủy, Huyện ủy, Thị ủy;
- Đài Phát thanh Truyền hình Nội;
- Báo: Nội mới, Kinh tế Đô thị, An ninh
Thủ đô;
- VPUB: Các PCVP, các đơn vị thuộc
VPUBTP;
- Lưu: VT, KGVXh.
Nguyễn Đức Chung
QUY TẮC ỨNG XỬ
CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÁC QUAN
THUỘC THÀNH PHỐ NỘI
MỤC LỤC
CHƯƠNG I MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
Điều 1. Mục đích
Điều 2. Phạm vi đối tượng điều chỉnh
CHƯƠNG II QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG
Điều 3. Thời gian làm việc
Điều 4. Trang phục, tác phong
Điều 5. Ý thức tổ chức kỷ luật
Điều 6. Sử dụng phương tiện, tài sản
CHƯƠNG III ỨNG XỬ VỚI NGƯỜI DÂN
Điều 7. Tại quan làm việc
Điều 8. Tại khu dân nơi công cộng
CHƯƠNG IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 9. Trách nhiệm của t chức, nhân
Điều 10. Khen thưởng, kỷ luật
Điều 11. Điều khoản thi hành
Chương I
MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI
Điều 1. Mục đích
1. Xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp; y dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động Thủ đô (sau đây gọi chung cán bộ) “KỶ CƯƠNG - TRÁCH NHỆM - TẬN TÌNH - THÂN
THIỆN’’.
2. Định hướng cho cán bộ các chuẩn mực trong giải quyết công việc với tổ chức công dân, trong gia
đình hội.
3. Góp phần giữ gìn phát triển truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô đất nước, y dựng người
Nội thanh lịch, văn minh.
Điều 2. Phạm vi đối tượng điều chỉnh
1. Phạm vi áp dụng Quy tắc bao gồm: Các quan Đảng, nhà nước, tổ chức chính trị - hội, lực lượng
trang các đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi chung quan) thuộc thành phố Nội.
2. Đối tượng áp dụng Quy tắc tất cả cán bộ đang làm việc trong các quan thuộc thành phố Nội.
Chương II
QUY TẮC ỨNG XỬ CHUNG
Điều 3. Thời gian làm việc
Chấp hành nghiêm quy định về thời gian làm việc của Nhà nước, của quan; sắp xếp, sử dụng thời
gian làm việc khoa học hiệu quả.
Điều 4. Trang phục, tác phong
1. Trang phục công sở lịch sự; đầu tóc gọn gàng.
2. thế, cử chỉ nghiêm túc; thái độ niềm nở, khiêm tốn, lễ phép, tôn trọng người giao tiếp; sử dụng
ngôn ngữ hòa nhã, không nói tục.

Quyết định 522/QĐ-UBND - Quy tắc ứng xử của cán bộ, công, viên chức, người lao động Hà Nội

Ngày 25/1/2017, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 522/QĐ-UBND về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 522/QĐ-UBND

Số hiệu 522/QĐ-UBND
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực, ngành Bộ máy hành chính
Nơi ban hành Thành phố Hà Nội
Người ký Nguyễn Đức Chung
Ngày ban hành 25/01/2017
Ngày hiệu lực 25/01/2017
Đánh giá bài viết
1 1.180
Hành chính Xem thêm