Quyết định 53/QĐ-BNV 2020 thủ tục hành chính lĩnh vực Chính quyền địa phương

1 11
B NI V CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-
----
Đc p -T do -Hnh phúc
S: 5 3 /QĐ-BNV Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2020
QUYT ĐNH
V vic công bố th tc hành chính đưc sa đi, thay thế Ỉĩnh vc
Chính quyền địa phương thuc phạm vi chc năng qun ý n nước
của BNi vụ
B TRƯNG B NI V
Căn cứ Nghđịnh số 34/2017/NĐ-CP ny 03 tháng 4 m 2017 của Chính
ph quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;
n cứ Nghđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính
ph vkiểm st th tục hành chính;
n cứ Nghđịnh số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 m 2013 của Chính
ph sửa đổi, b sung mt số điều của c Nghị định ln quan đến kim st th tục
hành chính;
n cứ Nghđịnh s 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính
ph sửa đổi, b sung mt số điều của c Nghị định ln quan đến kim st th tục
hành chính;
n cứ Ngh định s 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 m 2018 Của
Chính ph Quy định về thành lập, tổ chc lại, giải thể t chc hành chính;
n cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ
trưng, Chủ nhim Văn phòng Chính ph hưng dẫn vnghiệp v kiểm soát th
tục hành chính;
n c Thông số 14/2018/TT-BNV ny 03/12/2018 sửa đổi, b sung
Tng tư số 04/12/2012 ngày 31/8/2012 ca Bộ trưng Bộ Nội vụ về tổ chức
hot đng của thôn, t dân phố;
Xét đề ngh của V trưng V Chính quyn địa phương,
QUYT ĐNH:
Điều 1. ng b kèm theo Quyết định này 01 th tc hành chính đưc sửa
đổi, thay thế lĩnh vc Chính quyn đa phương thuc phm vi chức năng quản
nhà nưc của Bộ Ni vụ.
Điều 2. Quyết định y hiệu lực k từ ngày thay thế Quyết định s
667/QĐ-BNV ngày 03 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưng Bộ Nội vụ v việc công bố
th tục hành chính thuộc phm vi chc năng quảncủa Bộ Ni v.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, V trưng V Cnh quyền địa pơmg, Vụ
trưng V Pháp chế và Thtrưng c đơn vị thuộc, trực thuc Bộ Ni vụ, Thủ
trưng c đơn vliên quan chịu trách nhim thi hành Quyết định này./.
Noi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ tng, c Thứ trưởng;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Bộ (để đăng ti vào CSDLQG);
- Cổng TTĐT Bộ Ni vụ (để đăng tải);
- Lưu: VT, VP (VTLT&KSTTHC).
B TRƯNG
Lê Vĩnh Tân
2
DANH MC TH T'C HàNH c h in h đ ư ợ c s ử a đ i, t h a y t h ế
LĨNH V ự c CHÍNH QU YN đ A ^ p h ư ơ n g t h u ộ c p h ạ m VI
CHC NĂNG QUAN l ' Nh à n ư ớ c c ủ a b n ộ i V
(Ban hành kèm theo Quyết đnh s 5 ^ /QĐ-BNV ngày 11 tháng 01 năm 2020
ca B trưng B Ni vụ)
PHN I: DANH MC TH TC HÀNH CHÍNH
STT
Tên thtục
hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan
thực hiện
Nội dung sửa đổi,
thay thế
Căn cứ
pháp
1
Thủ tục thẩm
định thành lập
thôn mới, thôn
tổ dân phố.
Chính
quyền địa
phương.
- Ủy ban nhân
dân cấp tỉnh.
- Sở Nội vụ .
- Thành phần hồ
thành lập thôn mi,
tổ dân phố mi.
- Quy trình thành
lập thôn mới, tổ
n phố mi.
- Điều kiện thành
lập thôn mới, tổ
n phố mi.
Thông
14/2018
ngày
03/12/2018
của B
trưởng B
Nội v.

Quyết định số 53/QĐ-BNV 2020

Quyết định 53/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Hướng dẫn thủ tục thẩm định thành lập thôn, tổ dân phố mới

Ngày 15/01/2020, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định 53/QĐ-BNV về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế lĩnh vực Chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ.

Theo đó, thủ tục thẩm định thành lập thôn, tổ dân phố mới gồm các bước sau:

Bước thứ nhất, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ trương thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện giao Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới.

Bước thứ hai, Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới về Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản lấy ý kiến về Đề án.

Bước thứ ba, Đề án thành lập thôn mới, tổ dân phố mới nếu được trên 50% số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn mới, tổ dân phố mới tán thành thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản lấy ý kiến) trình Hội đồng nhân dân cấp xã thông qua tại kỳ họp gần nhất.

Bước thứ tư, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyến đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn mới, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh….

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 11
Hành chính Xem thêm