Quyết định 5349/QĐ-BYT 2019

..
,
'.l......
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
.
.
DQc l~p - TV do - H~nh phuc
Ha
N9i,
ngay.1Uhang
11
ndm 2019
BOYTE
.
S6: 5313IQD-BYT
QUYETDINH
Phe duy~t K~ hoach tri~n khai
hB
SO'
sire khoe di~n tir
BQ TRUONG BQ Y TE
Can cir Nghi quyet s6 20-NQ/TW ngay 25 thang 10 nam 2017 cua Ban
Chap hanh Trung uong Dang Khoa XII vS tang cuong cong tac bao v~, cham
soc va nang cao sire khoe nhan dan trong tinh hinh moi;
Can
cir
Ngh] dinh s6
75/20
17/ND-CP ngay 20 ngay 6 thang 2017 cua Chinh
phu Quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua B9 Y tS;
Can cir Quyet dinh s6 61111QD-BYT ngay 29 thang 12 nam 2017 cua B9
tnrong B9 Y tS phe duyet DS an trien khai irng dung cong nghe thong tin tai
tram y tS, xa, phirong giai doan 2018-2020;
Can ctr Quyet dinh s6 4888/QD-BYT ngay 18 thang 10 nam 2019 cua B9
tnrong B9 Y t8 phe duyet DS an irng dung va phat triSn cong ngh~ thong tin y t8
thong minh giai do~n 2019 - 2025;
Theo dS nghi cua C\lCtruang C\lCCong ngh~ thong tin,
QUYET DINH:
Di~u
1.
Phe duy~t kern thea quySt dinh nay K8 ho~ch triSn khai h6 sa suc
khoe di~n
tir.
Di~u 2. Quy8t dinh nay co hi~u h.rckS tu ngay ky, ban hanh.
Di~u 3. Cac Ong (Ba): Chanh Van phong B9, C\lCtruang C\lCCong ngh~
thong tin, V\l truang V\l K8 ho~ch Tai chinh, Chanh Thanh tra B9, Thu truang cac
V\l, C\lC,T6ng C\lCthu9C B9 va Thu truang cac don vi tIVCthU9CB9, cac Giam
d6c
So'
Y tS cac tinh, thanh ph6 tIVcthu9Ctrung uong, Thu truang Y tSB9, Nga~/
va Thu truang cac don vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy8t dinh nay./.~
Nui nltiin:
- Nhu D'i~u 3;
- Thu tuang va cac Ph6 Thu wang CP;
- Ban Tuyen giao Trung U'O'ng;
- Ban Kinh t@Trung uO'ng;
- Uy
ban v~ cac vdn d~ xa hOi, QH;
- Viin phong Chinh phil;
- BOThong tin va Truy~n thong;
- Bao hi6m xa hOi Vi~t Nam;
- Bo trucmg, Thu truang BYT;
- C6ng thong tin di~n
ill
BYT;
- Luu: VT, CNTT.
,
.
..
.
BOYTE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA Vl~T NAM
DQc l~p - T., do - Hanh phuc
KEHO~CH
Tri~n khai
HB SO' sue khoe
dien
til'
(Ban hanh
kern
thea Quy~t dinh s653'f3!QD-BYT ngdyAJr thang
11
nam 2019)
I. S.,
c§n
thi~t
H6 sa sire khoe la tai lieu y t@ghi lai qua trinh cham soc sire khoe cua met
nguoi til hie sinh ra cho den mth di thea mfiu quy dinh cua BQY t@.
H6 sa sire khoe di~n nr (ERR) la ban tin h9C hoa cua h6 sa sire khoe duoc
l?p, hien thi, C?Pnhat, hru trfr va chia se bang phuong tien dien nr.
D6i voi ngiroi dan, h6 sa sire khoe dien nr giup m6i nguoi dan bi@tva tv
quan ly thong tin sire khoe lien tuc, su6t doi cua minh. Til do, chu dong phong
benh, chu dong cham soc sire khoe cua minh. Khi di kham benh, thong qua h6
sa sire khoe, nguoi benh cung c~P cho th~y thu6c h6 sa suc khoe, ti~n su b~nh
t?t va qua trinh kham chua b~nh mQt cach nhanh chong, chinh xac, d~y du t~o
thu?n lqi cho vi~c chftn doan va di~u tri cua th~y thu6c.
D6i vai nguai th~y thu6c, h6 sa suc khoe di~n tu cung c~p cho nguai th~y
thu6c d~y du cac thong tin v~ b~nh t?t, ti~n su b~nh t?t, cac y@ut6 nguy ca anh
huang d@nsuc khoe, til do k@thqp vai tham kham hi~n t~i, nguai th~y thu6c co
nh?n dinh v~ suc khoe cua nguai b~nh toan di~n han, chftn doan b~nh kip thai,
chinh xac han, phat hi~n b~nh sam han, di~u tri kip thai khi b~nh con
a
giai
do~n sam mang l~i hi~u qua di~u tri cao han, giam bat chi phi kham b~nh, chua
b~nh (KCB)cua m6i nguai dan. Han nua, khi thong tin v~ suc khoe cua nguai
b~nh duqc thong sU6t giua cac tuy@nse giup vi~c chftn doan va ph6i hqp di~u tri
t6t han. H6 sa suc khoe di~n tu giup nguai th~y thu6c cham soc suc khoe cho
nguai dan lien t\lc, toan di~n thea nguyen ly cua y h9C gia dinh t6t han.
D6i vai cong tac quan ly, vi~c triSn khai h6 sa suc khoe di~n tu giup cho
nganh y t@co duqc du li~u v~ suc khoe cua nguai dan d~y du, chinh xac va kip
thai. Day la ca sa du li~u v~ suc khoe Ian cua nganh rna vi~c t6ng hqp, phan
tich du li~u thong tin se giup nganh y t@co cac chi d~o r~t kip thai v~ phong
ch6ng dich b~nh noi rieng va co duqc cac dv bao, ho~ch dinh chinh sach v~
cong tac bao v~, cham soc va nang cao suc kh6e nguai dan t6t han vi co nhUng
b&ngchUng thvc tiSn, co ca sa khoa h9Chan.
~
..
1
'
..
D6i voi bao hi@my tS, khi thong tin vS kham chua benh cua nguoi benh
thong suet, minh bach, giup cho viec quan ly chi phi kham, chua benh bao hi@m
y tSdS dang hon, gop phftn han chS viec lam dung thuoc va xet nghiem nSu co.
Nhir vay, viec xay dung h~ thong h6 sa sire khoe dien
tir
r~t co ich cho
nguoi dan, r~t co 19i cho nganh y tS, tao thuan 19i cho th~y thuoc khi hanh nghe,
la mot n<)idung quan trong co y nghia thuc tiSn, co tinh thai sir cao trong viec
xay dung y tS dien tir, tirng buoc irng dung va phat tri@ny tS thong minh, chu
dong tham gia cuoc each mang cong nghiep l~n thir 4, gop phan hien dai hoa
nganh y tS dap trng nhu c~u bao v~, cham soc va nang cao suc khoe nhan dan
trong tinh hinh mai thea Nghi quySt
20-NQ/TW.
II. CO'
sO'
phap
If
Nghi quySt s6
20-NQ/TW
ngay
25110/2017
cua Ban Ch~p hanh Trung
uO'ngDang Khoa XII vS tang cuang cong tac bao v~, cham soc va nang cao suc
khoe nhan dan trong tinh hinh
mai;
QuySt dinh s6
2348/QD-TTg
ngay
05112/2016
cua Thu
tuang
Chinh phu
phS duy~t dS an xay dgng va phat tri@nm~ng luai y tS cO'sa trong tinh hinh
mai;
QuySt dinh s6
6111/QD-BYT
ngay
29112/2017
cua B<)Truang B<)Y tS
phS duy~t dS an tri@n khai ung d\lng cong ngh~ thong tin t~i tr~m y tS, xa,
phuang giai do~n 2018-2020;
QuySt dinh s6
4888/QD-BYT
ngay
18110/2019
cua B<)Truang B<)Y tS
phS duy~t dS an lIng d\lng va phat tri@ncong ngh~ thong tin y tS thong minh giai
do~n 2019 - 2025.
III.
Ml}c tieu
1. Ml}Ctieu chung
Tri@nkhai h6 sa suc khoe di~n tu (EHR) cho toan dan, bao dam m6i
nguai dan co m<)th6 sa suc khoe di~n tu, tung buac hinh thanh cO'sa du li~u vS
suc khoe nguai dan t~i Trung tam du li~u Y tS Qu6c gia.
2. Muc tieu cu
th~
. .
a) Xay dgng, hoan thi~n h~ th6ng h6 sa suc khoe di~n til, dam bao quan ly
d~y du cac thong tin thea quy dinh t~i quySt dinh s6
831/QD-BYT
ngay
11103/2017
cua B<)
truang
B<)Y tS vS ban hanh mfiu h6 sa quan ly suc khoe ca
nhan ph\lc V\lcham soc suc khoe ban d~u, cung c~p cac giao di~n tuong tac vai
B<)Y tS, Sa Y tS, cO'sa kham b~nh, chua b~nh, chuySn gia y ts va
nguai
da~
~
2

Quyết định số 5349/QĐ-BYT

Quyết định 5349/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử.

Quyết định 5349/QĐ-BYT về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử đã được Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành ngày 12/11/2019. Hồ sơ sức khỏe là tài liệu y tế ghi lại quá trình chăm sóc sức khỏe của một người từ lúc sinh ra cho đến mất đi theo mẫu quy định của Bộ Y tế. Hồ sơ sức khỏe điện tử (EHR) là bản tin học hóa của hồ sơ sức khỏe được lập, hiển thị, cập nhật, lưu trữ và chia sẻ bằng phương tiện điện tử.

Tóm tắt nội dung Quyết định 5349/QĐ-BYT

Phấn đấu đến năm 2025, 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử

Mục tiêu của Bộ Y tế đến năm 2020, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử, tối thiểu 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia.

Đặc biệt, phấn đấu đến năm 2025, 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên cả nước.

Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2020, Bộ Y tế sẽ triển khai, xây dựng hệ thống mã định danh y tế cho người dân, đảm bảo mỗi hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân được cấp phát một mã định danh y tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 26
Y tế - Sức khỏe Xem thêm