Quyết định 5894/QĐ-BYT 2019 thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh

BQYTE
CONG HOA xX HOI CHU NGHiA VIET NAl\1
.
.
.
DQc
l~p -
T\f
do -
H~nh
phuc
Ha N9i,
ngay;lE
thangt(L-ncllll
2019
QUYETDJNH
v~
vi~c
ban
hanh
"HU'Ong dan
thi~t l~p
va
v~n hanh
dQi
dap
ung
nhanh"
BQ TRUONG BQ Y TE
Can cir Nghi dinh s6 75/2017/Nf)-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chinh
phu quy dinh clnrc nang, nhiem vu, quyen han va ca cau t6 clnrc BO Y tS;
Xet dS nghi cua Cue tnrong Cue Y tS dtr phong, Bo Y tS,
QUYET DJNH:
Di~u 1. Ban hanh kern theo Quyet dinh nay "Hiroug d§.nthiet lap va van
hanh doi dap irng nhanh".
Di~u
2.
"Huang dful thiet lap va van hanh doi dap (rug nhanh" 1£1tai lieu
huang dful diroc ap dung trong cac dan vi y tS dtr phong tren toan quoc.
Di~u
3.
Quyet dinh nay co hieu hrc k~ nr ngay
Icy,
ban hanh.
Di~u
4.
Cac ong, ba: Chanh Van phong BO; Challh Thanh tra BO; VVtruang,
Cvc truang, T6ng Cvc truang cac vv, Cvc, T6ng cvc thuoc Bo Y tS; Gillin d6c
B~nh vi~n tnrc thuoc Bo Y tS; Vi~n truang cac Vi~n V~ sinh dich tS, Vi~n Pasteur,
Vi~n S6t ret -
Ky
sinh tnlllg - Con tmng, Vi~l1Y tS cong COllgThanh ph6 H6 Chi
Minh; Gillin d6c So' Y tS; Thu truang y tS cac Bo, nganh va Thu tru61lg cac dan vi
co lien qUaIlchiu trach nhi~m thi himh QuySt dinh nay./.
N
oi
nTt{jn:
- Nhu
Di€u
4;
- Ph6 Thu
tucmg
Vii Due Darn
(dS
bao eao);
- Cae
D6ng
chi Thu
trucmg (dS
ph6i hqp);
- C6ng
ITDT
B6
Y
tS;
- Luu: VT, DP.
KT. BO TRUONG
TH((TRUONG ~
_,
BQYTE
HUaNG nAN THIET LAp vA VAN HANH
DOl DAp UNG NHANH
(Ban hanh
kern
thea QuyJt dinh
s6:~gtf
IQD-BYT
ngayA~
thong
A2-narn
2019)
Hi
N9i,
2019
Ml)C Ll)C
cAc TUVIET TAT IV
DATVANDE 1
PHA.N
1.
KHAI NI$M, MUC TIEU HOAT DONG
vA
lIB
THONG QuAN L
Y
DOl DAP NHANH 3
1.1. KHAI NI$M DOl DAp UNG NHANH 3
1.2. MUC TIEU HOAT DONG DOl DAP UNG NHANH 3
1.3.
lIB
THONG QuAN LY DOl DAP UNG NHANH 3
PHA.N II. HVaNG DAN THIET
LAP
DOl DAP UNG NHANH .4
2.1. ThiSt l~p D9i dap irng nhanh tuyen huyen .4
2.1.1. Chuc ruing, nhiem
v?/
va quyen han
.4
2.1.2. Thanh vien D(Jidap ung nhanh 4
2.1.3. Tieu chudn kich hoat . 6
2.1.4. Sa
a6
kich hoat va vdn hanh
7
2.2. ThiSt l~p D9i dap irng nhanh tuyen tinh 7
2.2.1. Chuc nang, nhiem
v?/
va quyen han ~ 7
2.2.2. Thanh vien D(Jidap ung nhanh
8
2.2.3. Tieu chudn kich hoat 10
2.2.4. Sa
a6
kich hoat va win hanh
11
2.3. ThiSt l~p D9i dap irng nhanh tuyen Trung uong
ll
2.3.1. Chuc nang, nhiem
v?/
va quyen han 11
2.3.2. Thanh vien D(Jidap teng nhanh 12
2.3.3. Tieu chudn kich hoat 14
2.3.4. Sa
a6
kich hoat va vdn hanh
15
2.4. Di~u kien dam bao van hanh D9i dap irng nhanh 15
2.4.1. Trang thiet bi, dung
C?/
bao ho ca nhdn, vdt tu, hoa chat, sinh phdm, vac xin
, h .: h'" .: 15
va t uoc t let yeu .
2.4.2. Xet nghiem 15
2.4.3. Kinh phi su dung 16
11

Quyết định số 5894/QĐ-BYT 2019

Quyết định 5894/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh".

Thành lập Đội đáp ứng nhanh tại các tuyến trung ương, tỉnh, huyện

Ngày 19/12/2019, Bộ Y tế ra Quyết định 5894/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn thiết lập và vận hành đội đáp ứng nhanh".

Theo đó, Đội đáp ứng nhanh được thành lập với mục tiêu phát hiện sớm và kiểm soát kịp thời với các tình huống bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm và các sự kiện y tế công cộng. Đội đáp ứng nhanh được thành lập tại tuyến Trung ương, tỉnh và huyện, do lãnh đạo đơn vụ quản lý Đội đáp ứng nhanh tại các tuyến ra quyết định thành lập.

Thành viên đội Đáp ứng nhanh tuyến trung ương bao gồm: Cán bộ dịch tế thuộc các Viện Vệ sinh dịch tễ, các viện SR-KST-CT, Viện Y tế công cộng Thành phố Hồ Chí Minh hoặc các đơn vị y tế tuyến trung ương khác; Cán bộ điều trị; Cán bộ lấy mẫu xét nghiệm. Các thành viên được huy động tham gia đội với các vị trí đội trưởng, Cán bộ dịch tễ, cán bộ điều trị, cán bộ lấy mẫu xét nghiệm, cán bộ xử lý môi trường, cán bộ hậu cần, lái xe.

Đội đáp ứng nhanh có thể huy động thành phần bổ sung từ các lĩnh vực khác tham gia như môi trường, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, thú ý tùy thuộc vào tình hình bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm, sự kiện y tế.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 273
Y tế - Sức khỏe Xem thêm