Quyết định 5924/QĐ-BYT bộ biểu mẫu giám sát hoạt động của trạm y tế xã

Nui nh~n:
- Nhu Di~u 4;
- B9 truong (dS hie);
- Luu:
VT,
KH-
Te2.
BOYTE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl,I'do - H~nh phuc
Ha N9i, ngay ~ thang
12
ndm 2019
S6:
~~t
/QD-BYT
QUYETDJNH
V~ viec ban hanh bf bi~u m~u theo doi
. .
va
giam sat ho~t dQng clla tr~m y t~
xa
BO
TRUONG
BO
Y TE
Can cir Nghi dinh s6
75/2017IND-CP
ngay 20 thang 6 nam 2017 cua
Chinh phu quy dinh vS chirc nang, nhiem vu, quyen han va co dou t6 chirc cua
BQYtS;
Xet dS nghi cua Vu tnrong Vu KS hoach - Tai chinh, BQY tS,
QUYETDJNH:
Di~u
1.
Ban hanh kern thea Quyet dinh nay bQbiSu m~u thea d6i va giam
sat hoat dQngcua tram y tS xa, phuong, thi tr~n (goi chung la Tram Y tS xa).
Di~u 2. Giao Vu KS hoach - Tai chinh lam d~u moi, phoi hop voi cac
Vu, C\lC, T6ng C\lCva cac dan vi lien quan t6 chirc huang d§.ncac dia phirong
trien khai thirc hien bQbiSu m§.unay.
Di~u 3. QuySt dinh nay co hi~u l\fc thi hanh kS til ngay ky ban hanh.
Di~u 4. Cac Ong, Ba: Chanh Van phong BQ, Chanh Thanh tra BQ, cac
V\l truOng, C\lC truOng, T6ng C\lCtruang cac V\l, C\lC, T6ng C\lC,thu truOng
cac dan vi tr\fc thuQc BQY tS, Giam d6c Sa Y tS cac tinh, thanh ph6 tr\fc thuQc
Trung uang va Thu truOng cac dan vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh
QuySt dinh nay./
ff
BIEUMAU
THEO DOl VA GIAM SAT HO~ T DONG
CVA
T~M Y TE xA
(Mau danh eho hoat dong giam sat cua Ban Chi dao)
Ten tinh/thanh pho Quan/Huyen: Xa, Phuong, TT: .
,
Xa thuoc vung: 1 2 3 Dan s6: ; Dien tich: .
Kham BHYT: C6 / Khong; T6ng
s6
the BHYT: Ty bao phu BHYT %
Tram tnrong TYT: Dien thoai: Email: .
Thoi .,
't
en gran gram sa : .
3 C6 cht'rc cac ho;;ttde>ng thong GDSK trV'c Thvc hi~n > 4 cue>c/nam 2,0
t;;titr;;tmy t€ b~ng cac hinh thuc nhu:
- Tu
v~n trvc ti€p Thvc hi~n tu 2-4 1,0
- Tu
v~n nh6m nh6 cue>c/nam
- N6i chuy~n chuyen d~ I-T-h-u-.c-h-i-en-<-2-c-u-o-c-/n-a-m-+--0=-,--st---r----t-------I
- Sinh ho;;ttd.u l;;tcbe>
(nguai
cao tu6i, ph\! nu c6 thai, .. .
phVnu c6 con nh6 ... ) I-C-h-u-a-...,...--kh-a=-i:---t---Ot---r----t-------I
TAng cQug
(A
+
B
+
C)
Cac
mire
danh
gia
Chi sB giam sat
TT
Chi sB hoat dQng ebuyen mon v~ yt~
B. Chi sB.hoat dQng chuyen mon v~dan sB
C. Chi sB nhfin ll}'e,ha tAng, TTB, tai chinh; BHYT
A. Chi sB hoat dQng chuyen mfm
y
t~ (70 di~m)
C6 cac trang thi
cac phong kham, sanh cho, hoac khu vue truyen thong Khong
2 C6 cac Uti lieu, thong di~p thong GDSK cac C6 1,0
bien phap pho~g, chong dich benh, phong chong benh Khong 0
khong lay nhiern
(THA/BTB, ...),
nang cao sire khoe,
dinh duong, tang
wang
v~n de>ngth€ h!c, v~ sinh moi
truang,
Slr
d\!ng nuac s;;tch, nuac hgp v~ sinh; phon
ch6ng tai n;;tnthuong tfch, suc kh6e ngh~ nghi~p nhu:
g~p, tranh l~t, apphich; c6 va thuang xuyen pMt cac
thOng di~p truy~n thanh, thong di~p truy~n hinh, phim tai
li~u tren TV, loa, dai cua tr;;tm...
4 Tru thong trvc t;;tice>ng cac hinh thuc C6 thvc hi~n 2,0
nhu: Tham he>~ia dinh,
tu,
v~n tn!c ti€p t;;tinha, n6,iKhong thlJc hi~n 0
chuy~n chuyen de t;;tice>ngdong, sinh ho;;ttcau l;;tcbe>,to
chuc sv ki~n truy~n thOng t;;tice>ngd6ng (thon, x6m. bim,
lang, ~p, t6 dan ph6... )
o
Page 1
TT
Chi
s6
giam
sat
5
thong GDSK
tren
loa
dai xa, phuong.
Cac mITCdanh
gia
Bantin
doc
hang
khi c6
di
va
2,0
cham
Thuc hien
hang
thang
1,0
ChuatriSnkhai: 0
6
Can b('>
chuyen trach
thong TYT xii
va nhan vien
y 2,0
t6
thon,
ban c6
duoc
tham
du
t~phu~nv~: C6
nhirng
chi 01 1,0
- Ky
nang giao
tiep
Ifrn/nam
- Ky nang truy~? thong thay d6i
hanh
vi
(nr van,
n6iI-C-h-u-a-d-u-g-c-t-~-p--;----t----O+----+---+-+----;
chuyen chuyen
de, sinh
hoar cau
19-cb('>,...)
- Xay dung tai lieu truyen
thong
thon
1 Ty I~
nguot
dan
dU'Q'c
I~p
h6
so' sire khoe ca
nhan
> 80%:
5,0
~ 50-80%: 3,0
<50%: 1,0
Chual~p: 0
2 Da
thirc hien
ghi
chep, cap
nh~t
cac
thong tin
cua ngiroi
C6: 3,0
dan khi
kham,
chua
benh tai
TYT
xa vao
h6
sa sire
kh6eI-Kh-o-n-g-:------+---0+----+---+-------j
chua?
Can b('>lam
cong tac giam
sat
benh nhiern
c6
dao
t9-0,t~phu~ntrong
vong mot nam
qua
khong
?
2 C6
thirc hien giam
sat,
bao cao benh, djch
b~nh
nhi~m tren dia ban xa thea guy ainh t9-i Thong
54/20
1
SITT-BYT
khong?
3 C6 thllChi~n giam sat dlla vao Sllki~nthea quy ainh t9-iC6: 1,0
Quy6tainh s6 20
18/QD-BYT
khong? I-K-h-o-n-g-:------+--0+---t-----1r-------,
Page 2
au
o
1,0
0,5
KhOng:
o
4 C6 thllc hi~n xac minh thea guy ainh khi pMt hi~n SllC6 va afryau: 1,0
ki~n YTCC thea guy ainh t9-iQuy6t ainh s6 2018/QD-I-C-6-n-h-un--"':'g-C-h-u-.a-a-fr-y-a-u-:
+---0,-5+---+---+------1
BYT khong. 0
Khong:
5
C6 Gi chung nh~n au ai ki~n tiem chUngcon hi~uDfryau: 1,0
IllCho~cc6 thllc hi~nvi~ctil cong b6
ca
sa
au ai~u ki~nI-K-h"":'o-n-g-:------t----Ot---+----+-------j
tiem chung va cac can b('>lam cong tac TCMR c6
aao t9-0,t~phu~nafryau
6 - Ty I~tre em <1 augc tiem chung >
95%: 1,0
xin lao, b9-chhau, ho ga, u6n van, viem gan B, vieml->-7-0-%-o-a--:6--:n-9-S-%-o:---+--0-,-St---t----r-------1
ph6i/viem mang nao mu do vi khuAnHib, b9-ili~t,
sai,
1-~-7-0-%-.------+---0+----+---+-----;
rubellava viem nao Nh~tBan; o.
- C6 thl!chi~nbao cao k6t gua tiem chUng
rna
f('>ngthea
ThOngtu
34/2018/TT-BYT

Biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động trạm y tế xã

Quyết định 5924/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã.

Ban hành Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Quyết định 5924/QĐ-BYT về việc ban hành Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã ngày 20/12/2019.
Cụ thể, Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định này Bộ biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn. Bộ trưởng giao Vụ Kế hoạch – Tài chính làm đầu mối, phối hợp với các Vụ, Cục, Tổng cục và các đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Bộ biểu mẫu.

Theo đó, Biểu mẫu theo dõi và giám sát hoạt động của trạm y tế xã gồm các chỉ số về: Hoạt động chuyên môn về y tế; Hoạt động chuyên môn về dân số; Chỉ số nhân lực, hạ tầng, trang thiết bị, tài chính, Bảo hiểm y tế. Trong đó, chỉ số hoạt động chuyên môn y tế (70 điểm) bao gồm: Truyền thông giáo dục sức khỏe; về lập hồ sơ sức khỏe cá nhân; về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng; về phòng, chống bệnh không lây nhiễm; về phòng, chống HIV/AIDS; về khám bệnh, chữa bệnh;…

Bên cạnh đó, chỉ số hoạt động chuyên môn dân số (15 điểm) bao gồm: Tư vấn về tầm soát (sàng lọc) và quản lý tầm soát sơ sinh; tư vấn về tầm soát (sàng lọc) trước sinh; tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi;.. Ngoài ra, các chỉ số nhân lực, hạ tầng, trang thiết bị, tài chính, Bảo hiểm y tế (20 điểm) bao gồm: Nguồn nhân lực; cơ sở hạ tầng, trang thiết bị; tài chính – bảo hiểm y tế.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 183
Y tế - Sức khỏe Xem thêm