Quyết định 5975/QĐ-BYT 2019 thủ tục hành chính về Sức khỏe Bà mẹ Trẻ em

BOYTE
CONG HOA
xA
HOI CHU NGHiA VIET NAM
.
. .
Di}cl~p - T1}'do - H~nh phuc
s6:
fJ?5
IQD-BYT
Ha N¢i, ngay
J,R;
thang4J._ _nam
2019
QUYETDJNH
V~ vi~c cong bB thu tuc hanh chinh linh vl}'cSuc khoe Ba me-Tre em
(Dan sB-KHHGD) thui}c pham vi chirc nang quan ly ciia Bi}Y
t~
tai
Thong to'
sB
27/2019/TT-BYT ngay 27/9/2019
BO TRUONG BO Y TE
Can cir Nghi dinh s6 75/2017/ND-CP ngay 20 thang 6 nam 2017 cua Chinh
phu quy dinh chirc nang, nhiem vu, quyen han va co c~u t6 chirc cua B9 Y t~;
Can cir Nghi dinh s6 63/2010/ND-CP ngay 08 thang 6 nam 2010 cua Chinh
phu vS ki~m soat thu tuc hanh chinh; Nghi dinh s6 48/2013/ND-CP ngay 14 thang 5
nam 2013 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung mot s6 diSu cua cac Nghi dinh lien quan
d~n ki~m soat thu tuc hanh chinh va Nghi dinh s6 92/2017/ND-CP ngay 07 thang 8
nam 2017 cua Chinh phu sua d6i, b6 sung m9t s6 diSu cua cac Nghi dinh lien quan
d~n ki~m soat thu tl,lChanh chinh;
Xet dS nghi cua Vl,ltruang Vl,lSuc khoe Ba m~-Tre em, B9 Y t~.
QUYETDJNH:
Di~u
1.
Cong b6 kern thea Quy~t dinh nay 01 thu tl,lChanh chinh duQ'c sua d6i,
b6 sung, thay th~ lInh V\fCSuc khoe Ba m~-Tre em (Dan s6-K~ hoc;tchhoa gia dinh)
thu9C phc;tmvi chuc nang qwin ly cua B9 Y t~ duQ'c quy dinh tc;tiThong tu
27/2019/TT-BYT ngay 27/9/2019 cua B9 truang B9 Y t~ sua d6i m9t s6 diSu cua
Thong tu 17/2012/TT-BYT ngay 24110/2012 quy dinh c~p va su dl,lng Gi~y chUng
sinh ban hanh tc;tiQuy~t dinh s6 7540IQD-BYT ngay 28 thang 12 nam 2016 cua B9
truang B9 Y t~.
Di~u 2 Quy~t dinh nay co hi~u l\!,cthi hanh k~ til ngay ky ban hanh.
Di~u 3. Cac Ong, Ba: Chanh Van phong B9, Thu truang cac Vl,l,Cl,lC,Thanh tra
B9, T6ng Cl,lC,Sa Y t~ cac tinh, thanh ph6 tf\l'CthuQc Trung uong va Thu truang cac
don vi co lien quan chiu trach nhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.!.
Noi nhfin:
- Nhu di·~u3;
- BQ truong (d~ bao cao);
- Cac Thu truo'ng (d~ phlh9P chi d:;lo);
- CI,lCKi~m soM thu tl,lChimh chinh- VPCP;
- C6ng ThOng tin di~n tiI-BQ
y
t~;
- Website cua VI,lSKBMTE;
- Luu: VT, VPB6, BMTE.
Đơn vị ban hành:Bộ Y tế
Chứng thư: Bộ Y tế
Ngày ký: 26/12/2019 11:29:57
Hệ thống VOffice Bộ Y Tế
THV
Tl)C HANH CHiNH SUA DOl, BO SUNG, THAY THE
TRONG LiNH Vl/C SUC KHOE BA M~ -TRE EM· (DAN SO- KHHGD)
THUOC PH~M VI CHUC NANG QUA.N LY
CVA
BO Y TE
(Ban hanh kern thea Quyit dinh.s6~~ IQD-ByT, ngay}k thang~'/,narn2019
cua
B9
truong
B9
Y
te)
PHAN
I.
DANH Ml)C
THV
Tl)C HANH CHiNH
Danh muc thu tuc hanh chinh dtrQ'c thay th~ thuQc pharn vi chirc nang
quan
Iy
cua
BQ Y
t~
STT
SBhBSO'
Ten thu tuc
Ten thii tuc
Ten VBQPPL
Linh
v\fc
CO'
TTHC
hanh chinh
hanh chinh
quy djnh
DQi
quan
thay th~
dung sira
dBi, bB
thuc
sung, thay th~
hien
Thii tuc hanh chinh cfip tinh
1
B-BYT-
C~p giay
C~p gi~y
Thongtu
Suc
kh6e
TrC;lrn
227723-
clnrng sinh
.. chirng sinh
27/2019/TT-
Ba rnt;
-
YtS
TT
cho tnrong d6i voi
BYTngay
Tre em
hop tre duoc
tnrong hop
27/9/2019
cua
(Dfm
so-
sinh ra tai
tre duoc
sinh
BQtnrong BQY
KHHGD)
nha hoac tai ra ngoai co
tS sua d6i mot s6
noi khac rna sa kham
diSu cua Thong
khong phai
b~nh,chua
tu
17/2012/TT-
la co sa
benh nhung
BYTngay
kharn benh,
duoc can bQ
24110/20
12 quy
chua benh y tS hoac co
dinh cap va sir
do thon ban
dung Giay
dade.
chimg sinh
PHANII:
NOI DUNG CU THE eUA TUNG THU TUC HANH CHiNH
..
.
Danh muc thii tuc hanh chinh dugc thay th~.
Thn
cfip gifiy clurng sinh dai vo; truong
hop
tre ~ugc sinh ra ngoai co sO'
tuc
kham b~nh, chira b~nh nhung dU'gc can bQy te ho~c co dO'thon ban dO'
de.
Trinh nr thirc hien
Bmrc 1: Cha, me hoac nguoi nuoi duong cua tre phai dien vao To khai d~
nghi c~p Giay clnrng sinh thea m~u quy dinh tai Phu luc 02 ban hanh kern
thea Thong
tir
nay va nop cho Tram y tS tuyen xa noi tre sinh ra.
Burrc 2: Tram Y tS c~p xa co trach nhiem ghi d~y du cac noi dung thea m~u
Giay chirng sinh ban hanh tai Phu luc 01 cua Thong
tir
17/2012/TT-BYT
ngay 24110/20 12. Cha, me hoac nguoi than thich cua tre co trach nhiem
doc, ki~m tra lai thong tin truac khi
kY.
Gi~y chUng sinh duQ'clam thanh 02
ban co gia tri phap ly nhu nhau, 01 ban giaa cha b6, m~ ha~c nguai than
thich cua tre d~ lam thu t\lC khai sinh va 01 ban lUll t'iti Tr'itm Y tS. Trang
truang hgp c~n phai xac minh, thi thai h'itn xac minh khong duQ'c qua 05
ngay lam vi~c.
BU'O'c3: Tra Gi~y chUng sinh cha gia dinh tre t'itiTr'itmy tS tuySn xa.
Cach th uc th U'Chi~n
N(>ptn.rctiSp t'itiTr'itmy tS tuySn xa nai tre sinh ra.
Thanh phin, sa luO'ng h6 sO'
a) Thanh ph~n h6 sa baa g6m:
- To khai d~ nghi c~p Gi~y chUng sinh thea m~u quy dinh t'iti Ph\l l\lc 02
ban hanh kern thea Thong tu s6 27/20 19/TT-BYT ngay 27/9/2019.
b) S6 lugng h6 So': 01 b(>
Theri han giai quy~t
Trang thai h'itn03 ngay la111vi~c kS tu ngay nh~n duQ'CTo khai d~ nghi c~p
Gi§y chlmg sinh (chua baa g6m thai gian xac minh-n~u co).
Trang truang hgp c~n phai xac minh, thi thai h'itnxac minh khong duqc qua
05 ngay lam vi~c.
Dai tU'O'ngthU'c hien thn tuc hanh chinh
eha, m~ ha~c nguai nuoi du5ng cua tre.
CO'quan giai quy~t thn tuc hanh chinh
Tr'itmy tS tuy~n xa.
K~t qua thuc hien thn tuc hanh chinh
Gi~y chUng sinh.

Quyết định số 5975/QĐ-BYT 2019

Quyết định 5975/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019.

Công bố 01 thủ tục hành chính thay thế thuộc lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em

Ngày 26/12/2019, Bộ Y tế ban hành Quyết định 5975/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em (Dân số - Kế hoạch hóa gia đình) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế tại Thông tư 27/2019/TT-BYT ngày 27/9/2019.

Theo đó, Bộ Y tế thay thế thủ tục cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng thủ tục cấp Giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ.

Thủ tục này được thực hiện như sau: Cha mẹ hoặc người nuôi dưỡng trẻ điền vào tờ khai đề nghị cấp Giấy chứng sinh, trạm y tế cấp xã ghi đầy đủ các nội dung trên Giấy chứng sinh, cha mẹ hoặc người thân của trẻ kiểm tra thông tin và ký. Thời hạn giải quyết thủ tục này là 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ khai. Trong trường hợp cần tiến hành xác minh thì thời gian xác minh tối đa là 05 ngày.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 11
Y tế - Sức khỏe Xem thêm