Quyết định 5992/QĐ-BYT 2019 kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5992/QĐ-BYT
Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HƯỚNG DẪN KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG
CHĂM SÓC TRẺ SINH
BỘ TRƯỞNG BỘ Y T
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 16/2018/TT-BYT ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định về kiểm soát nhiễm khuẩn trong các sở khám bệnh, chữa bệnh;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Quản Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban nh kèm theo Quyết định này Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong
chăm sóc trẻ sinh.
Điều 2. Quyết định này hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các Ông, : Chánh n phòng Bộ: Chánh Thanh tra Bộ: Vụ trưởng, Cục trưởng
các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Giám đốc Bệnh viện, Viện nghiên cứu có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế: Thủ trưởng Y
tế các Bộ, Ngành; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Phó Thủ tướng Đức Đam, Phụ trách Bộ Y tế (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Website Cục QLKCB;
- Lưu: VT, KCB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
HƯỚNG DẪN
KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TRONG CHĂM SÓC TRẺ SINH
(Ban hành m theo Quyết định số 5992/QĐ-BYT ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Y
tế)
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
MỘT SỐ THUẬT NGỮ
I. Đặt vấn đề
II. Mục đích, phạm vi đối tượng áp dụng
1. Mục đích
2. Phạm vi
3. Đối ợng áp dụng
III. Tác nhân y bệnh, yếu tố nguy đường lây
1. Tác nhân thường gặp gây nhiễm khuẩn bệnh viện trẻ sinh
2. Yếu tố nguy gây nhiễm khuẩn bệnh viện trẻ sinh
3. Đường lây truyền nhiễm khuẩn bệnh viện
IV. Biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sinh
1. Thiết kế khu vực chăm sóc trẻ sinh
2. Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ sinh
3. Áp dụng phòng ngừa chuẩn phòng ngừa dựa theo đường lây truyền
4. Tuân thủ hướng dẫn tiêm an toàn
5. Tuân thủ hướng dẫn vệ sinh tay
6. Tuân thủ vệ sinh thân thể cho trẻ sinh
7. Tuân thủ vệ sinh môi trường bề mặt khu vực chăm sóc trẻ sinh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
8. Tuân thủ xử trang thiết bị, phương tiện, dụng cụ
9. Phòng ngừa một số nhiễm khuẩn bệnh viện thường gặp tr sinh
10. Kiểm soát nhiễm khuẩn trên trẻ sinh thay máu cấp cứu
11. Tiêm phòng vắc xin cho trẻ sinh
12. Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện
13. Tuân thủ quy định sàng lọc, cách ly áp dụng các biện pháp kiểm soát c bệnh
truyền nhiễm nguy gây dịch
14. Giám sát tuân thủ thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn
VI. Trách nhiệm thực hiện
1. Người đứng đầu sở khám bệnh, chữa bệnh có chăm sóc tr sinh
2. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn
3. Trưởng khoa chuyên môn, phòng chức ng
4. Bác sĩ, điều dưỡng viên, kỹ thuật viên
5. Sinh viên, học viên thực tập
6. Người nhà người bệnh khách thăm
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
HSTC: Hồi sức tích cực
HSTCSS: Hồi sức tích cực sinh
KSNK: Kiểm soát nhiễm khuẩn
KBCB: Khám bệnh, chữa bệnh
NKBV: Nhiễm khuẩn bệnh viện

Quyết định số 5992/QĐ-BYT 2019

Quyết định 5992/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh.

Ngày 26/12/2019, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định 5992/QĐ-BYT về việc phê duyệt Hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn trong chăm sóc trẻ sơ sinh.

Bệnh nhiễm khuẩn bệnh viện ở trẻ sơ sinh lây qua đường tiếp xúc. Đây là con đường lây truyền chủ yếu trong chăm sóc trẻ sơ sinh. Có hai trường hợp lây truyền do tiếp xúc trực tiếp thông qua nhân viên y tế và người chăm sóc trẻ bị nhiễm khuẩn hoặc mang nguồn bệnh; người có tổn thương da trực tiếp ôm ấp, bế và chăm sóc trẻ; trẻ sử dụng sữa mẹ hiến tặng, máu, sản phẩm máu, dịch truyền… nhiễm khuẩn hoặc trẻ nằm chung giường với trẻ nhiễm khuẩn khác.

Hình thức lây nhiễm gián tiếp phổ biến nhất là qua bàn tay của nhân viên y tế và những người chăm sóc trẻ bị ô nhiễm; qua dụng cụ và máy móc thiết bị chăm sóc bị ô nhiễm hoặc môi trường xung quanh trẻ bị ô nhiễm.

Hình thức lây truyền thứ hai thông qua đường nước bọt xảy ra khi nhân viên y tế, người chăm sóc trẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm lây qua đường bọt bắn khi họ ho, hắt hơi làm bắn ra những giọt có chứa các tác nhân gây bệnh.

Hình thức lây truyền thứ ba qua đường không khí xảy ra khi khi nhân viên y tế, người chăm sóc trẻ bị mắc bệnh truyền nhiễm lây qua đường không khí khi họ ho, hắt hơi làm bắn ra những hạt có kích thước nhỏ có chứa các tác nhân gây bệnh như lao, sởi, thủy đậu…

Những trẻ mặc bệnh lây truyền qua đường không khí cần được cách ly nghiêm ngặt ở buồng bệnh riêng, tốt nhất buồng bệnh có không khí được kiểm soát.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/12/2019.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Y tế sức khỏe được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 35
Y tế - Sức khỏe Xem thêm