Quyết định 6226/QĐ-BYT 2018

1 58

Quyết định số 6226/QĐ-BYT năm 2018

Quyết định 6226/QĐ-BYT năm 2018 quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền Bộ trưởng Bộ y tế phê duyệt.

Tóm tắt nội dung Quyết định 6226/QĐ-BYT 2018

Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ Y tế

Ngày 16/10/2018, Bộ Y tế phê duyệt Quyết định 6226/QĐ-BYT quy định quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình và thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Việc thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư được thực hiện theo trình tự, thủ tục sau:

- Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình đến Bộ Y tế, Bộ Xây dựng để thẩm định, phê duyệt;

- Vụ Trang thiết bị và công trình y tế tổ chức thẩm định công năng dây chuyền của thiết bị y tế trước khi Chủ đầu tư gửi hồ sơ đến cơ quan thẩm định của Bộ Xây dựng;

- Sau khi có văn bản thẩm định của Bộ Xây dựng, Vụ Trang thiết bị và công trình y tế sẽ tổng hợp kết quả thẩm định trình Bộ trưởng phê duyệt.

Theo đó, dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước được điều chỉnh khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Do nguyên nhân bất khả kháng làm thay đổi về mục tiêu, nội dung đầu tư, chi phí và thời gian thực hiện dự án;

- Do ảnh hưởng của sự cố thiên tai, hỏa hoạn và các yếu tố bất khả kháng khác khi đã hết thời gian bảo hiểm của dự án…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 58
Y tế - Sức khỏe Xem thêm