Quyết định 671/QĐ-BTC thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực hải quan

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
BỘ TÀI CHÍNH
________
Số: 671/QĐ-BTC
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________________
Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ
tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản nhà
nước của Bộ Tài chính
___________
BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Tài chính;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục
hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 34 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải
quan thuộc phạm vi chức ng quản của Bộ i chính, gồm:
1. Thủ tục hành chính mới: 14
2. Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung: 12
3. Thủ tục hành chính bãi bỏ: 08
Bãi bỏ các thủ tục hành chính tại số thứ tự 15 mục 1 phần I Quyết định số
1904/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; số thứ tự 8, 48, 49, 50, 51, 52
điểm C mục 2 phần I Quyết định số 2770/QĐ-BTC ngày 25/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính số thứ tự 14 (mục 2) Quyết định số 2628/QĐ-BTC ngày 09/12/2016 của Bộ trưởng B
Tài chính.
Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thực hiện việc nhập đăng tải dữ liệu thủ tục
hành chính theo quy định.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Chánh Văn phòng, V trưởng Vụ Pháp
chế, Cục trưởng Cục Tin học thống tài chính, Cục trưởng các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
- Lãnh đạo Bộ;
- Website của Bộ i chính;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Lưu: VT, TCHQ
Thị Mai
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Phụ lục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH/ SỬA ĐỔI, B SUNG/ BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN CỦA B TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định s 671/QĐ-BTC ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
__________________
PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành:
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
quan thực hiện
Vản bản quy định thủ tục hành
chính
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
A. Thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan (14 thủ tục)
1
Thủ tục kiểm tra xác định xuất xứ hàng
hóa xuất khẩu
Hải quan
Chi cục Hải quan
Thông 38/2018/TT-BTC ngày
20/4/2018 của Bộ Tài chính
Thông số 62/2019/TT-BTC ngày
05/9/2019 của Bộ Tài chính

Quyết định số 671/QĐ-BTC 2020

Quyết định 671/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.

14 TTHC mới lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính

Ngày 24/4/2020, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 671/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính.
Cụ thể, công bố 34 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: Thủ tục hành chính mới (14); Thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (12); Thủ tục hành chính bãi bỏ (08).

Trong đó, thủ tục hành chính mới ban hành đó là: Thủ tục kiểm tra và xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu; Thủ tục trừ lùi chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu; Thủ tục hải quan đối với tàu biển, tàu bay tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để sửa chữa, bảo dưỡng; Thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải đường thủy xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông; Thủ tục hải quan đối với tàu hỏa liên vận quốc tế xuất cảnh, nhập cảnh;…

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng quyết định bãi bỏ: 01 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Tổng cục Hải quan đó là thủ tục tư vấn cho công dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính hải quan; 07 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp Chi cục Hải quan đó là thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải thủy (thuyền xuồng, ca nô) xuất cảnh, nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới đường sông;…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Hành chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 13
Hành chính Xem thêm