Quyết định 7091/QĐ-BYT

1 59

Quyết định số 7091/QĐ-BYT 2018

Quyết định 7091/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg ngày 08/07/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Tóm tắt nội dung Quyết định 7091/QĐ-BYT 2018

BYT triển khai Chương trình Sữa học đường cho trẻ mẫu giáo và tiểu học

Bộ Y tế đã ra Quyết định 7091/QĐ-BYT về Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện Quyết định 1340/QĐ-TTg về Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020.

Bộ Y tế giao nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch hành động; Chủ trì hướng dẫn các địa phương/đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ;

- Cục An toàn thực phẩm: Ban hành quy định về sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình; xây dựng nhãn mác sản phẩm riêng cho các loại sữa này;

- Viện Dinh dưỡng: Biên soạn tài liệu và tổ chức đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế, giáo viên tham gia Chương trình Sữa học đường;…

Bộ giao Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em làm đầu mối giúp Bộ trưởng Bộ Y tế theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Đánh giá bài viết
1 59
Y tế - Sức khỏe Xem thêm