Quyết định 818/QĐ-BTNMT 2019

1 68
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ TÀI NGUYÊN
MÔI TRƯỜNG
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 818/QĐ-BTNMT
Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH
CHÍNH ĐƯỢC THAY TH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH
VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ THÔNG TIN ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
BỘ TRƯỞNG BỘ I NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Đo đạc bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của B Tài nguyên Môi trường;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ
tục hành chính Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành
chính;
Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định
chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản và bản đồ;
Căn cứ Thông số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng
Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin địa Việt Nam Chánh
Văn phòng Bộ Tài nguyên Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục nh chính mới ban hành, thủ tục hành
chính được thay thế thủ tục hành chính bị i bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ
thông tin địa thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ i nguyên Môi
trường.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 m 2019.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bãi bỏ các thủ tục hành chính gồm:
1. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ được công bố tại Quyết định số 3086/QĐ-
BTNMT ngày 10 tháng 10 m 2018 của Bộ trưởng B Tài nguyên Môi trường;
2. Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ; gia hạn giấy phép hoạt
động đo đạc bản đồ; cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ; thu hồi giấy phép
hoạt động đo đạc bản đồ được công bố tại Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT ngày 30
tháng 6 năm 2015 của B trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường;
3. Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất
bản được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường;
4. Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ được công bố
tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
nguyên Môi trường.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ Thông tin địa Việt
Nam Thủ trưởng c đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐĐBĐVN, VP.
BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC
THAY THẾ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐO
ĐẠC, BẢN ĐỒ THÔNG TIN ĐỊA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG
QUẢN NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường)
PHẦN I
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
STT
Tên thủ tục hành chính
quan thực hiện
A
Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc
bản đồ hạng I
Cục Đo đạc, Bản đồ
Thông tin địa Việt
Nam
B
Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1
Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc
bản đồ hạng II
Sở Tài nguyên Môi
trường
2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế
STT
Số hồ
TTHC
Tên thủ tục
hành chính
được thay thế
Tên thủ tục
hành chính
thay thế
Tên VBQPPL quy
định nội dung thay
thế
Lĩnh vực
quan
thực hiện
A
Thủ tục hành chính cấp trung ương
1
B-
BTM-
264734-
TT
Cấp giấy phép
hoạt động đo
đạc bản đồ
Cấp giấy
phép hoạt
động đo đạc
bản đồ
- Luật Đo đạc bản
đồ ngày 14 tháng 6
năm 2018;
- Nghị định số
27/2019/NĐ-CP ngày
13 tháng 3 năm 2019
của Chính phủ quy
định chi tiết một số
điều của Luật Đo đạc
bản đồ
Đo đạc,
bản đồ
thông tin
địa
Cục Đo
đạc, Bản
đồ
Thông tin
địa Việt
Nam
B-
BTM-
264732-
TT
Cấp bổ sung
nội dung giấy
phép hoạt động
đo đạc bản
đồ
B-BTM-
264735-
TT
Gia hạn giấy
phép hoạt động
đo đạc bản
đồ
B-
BTM-
264736-
TT
Cấp lại giấy
phép hoạt động
đo đạc bản
đồ
B-
BTM-
264737-
TT
Thu hồi giấy
phép hoạt động
đo đạc bản
đồ
3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ
STT
Số hồ
TTHC
Tên thủ tục hành chính
Tên VBQPPL
quy định việc
Lĩnh vực
quan thực
hiện

Quyết định số 818/QĐ-BTNMT năm 2019

Quyết định 818/QĐ-BTNMT năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ tài nguyên và môi trường.

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 818/QĐ-BTNMT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 ca Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phquy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc bản và bản đ;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Cục trưng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Chánh Văn phòng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2019.

Bãi bỏ các thủ tục hành chính gồm:

1. Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được công bố tại Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

2. Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ; thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được công bố tại Quyết định số 1723/QĐ-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

3. Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

4. Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ được công bố tại Quyết định số 634/QĐ-BTNMT ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Thứ trưởng;
- Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở TN&MT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ;
- Lưu: VT, ĐĐBĐVN, VP.

BỘ TRƯỞNG
Trần Hồng Hà

 

 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ THÔNG TIN ĐỊA LÝ THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 818/QĐ-BTNMT ngày 03 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng I

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

B

Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ hạng II

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Sở Tài nguyên và Môi trường

2. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế

STT

Shồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính được thay thế

Tên thủ tục hành chính thay thế

Tên VBQPPL quy định nội dung thay thế

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B- BTM- 264734- TT

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

Cấp giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

- Luật Đo đạc và bản đồ ngày 14 tháng 6 năm 2018;

- Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

B- BTM- 264732- TT

Cấp bổ sung nội dung giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

B-BTM- 264735- TT

Gia hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

B- BTM- 264736- TT

Cấp lại giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

 

B- BTM- 264737- TT

Thu hồi giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ

3. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ

STT

Số h sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A

Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

B-BTM- 265025-TT

Thẩm định việc thể hiện đường địa giới hành chính trên các loại bản đồ trước khi xuất bản

Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

2

B-BTM- 265024-TT

Thẩm định việc thể hiện đường biên giới quốc gia trên các loại bản đồ

Luật Đo đạc và bản đồ năm 2018

Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý

Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam

 

Đánh giá bài viết
1 68
Tài nguyên - Môi trường Xem thêm