Quyết định 824/QĐ-TTg 2019

1 105
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
  


      
     

 
Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2019
 
            
           
   
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Quản ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-TW ngày 05 tháng 11 năm 2016, Hội nghị lần thứ Ban
Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập
kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - hội trong bối cảnh ớc ta tham gia các
hiệp định thương mại tự do thế hệ mới;
Căn cứ Nghị định 10/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết một số
điều của Luật Quản ngoại thương về phòng vệ thương mại;
Căn cứ Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31 tháng 8 năm 2018 về
một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu;
Căn cứ Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 04 tháng 9 năm 2018 về
việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực hiệu quả hơn;
Căn cứ Ngh quyết s 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ về nhiệm vụ,
giải pháp ch yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - hội Dự toán ngân sách
năm 2019;
Căn cứ Quyết định số 2471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 28 tháng 12 năm
2011 phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020, định ớng đến
năm 2030;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương,
 
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
                 
                   
 
    
                    
                  
                
    
                
                  
            
              
              
         
                

                  
                  
               
                
                
                
                  
                 

                 
                 
                  
                  
                 
                   
           
                 
                   
VnDoc - Tải i liệu, n bản pháp luật, biểu mẫu miễn p
                  
              
                 
                 
      
                 
         
                 
            
                 
               
                  
                  
   
                 
                 
                  
                  
          
                  
 
                   
             
                  
          
                  
    
      
                  
  
                   
                 
       

Quyết định số 824/QĐ-TTg

Quyết định 824/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ".

Tóm tắt nội dung Quyết định 824/QĐ-TTg

Doanh nghiệp được giúp đỡ ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 824/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ" ngày 04/7/2019.
Theo đó, Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ” với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh việc theo dõi tình hình xuất nhập khẩu với các đối tác thương mại lớn nhằm cảnh báo nguy cơ xảy ra các vụ kiện phòng vệ thương mại, lẩn trách biện pháp phòng vệ thương mại, giúp doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ và vừa, chủ động phòng ngừa và ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại, hướng tới xuất khẩu bền vững.

Thứ hai, thực hiện cảnh báo sớm nguy cơ bị điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận xuất xứ hàng hóa thông qua giám sát hoạt động nhập khẩu, xuất khẩu (kể cả tạm nhập tái xuất, trung chuyển, quá cảnh) các mặt hàng đang bị các đối tác kinh tế quan trọng áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại để đưa ra khuyến nghị kịp thời…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Thương mại được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 105
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm