Quyết định 87/QĐ-HĐTC

1 88
HỘI ĐỒNG TUYỂN
CHỌN GIÁM SÁT
THẨM PHÁN QUỐC
GIA
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 87/QĐ-HĐTC
Nội, ngày 4 tháng 7 năm 2018
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN
HỘI ĐỒNG
TUYỂN CHỌN, GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA
Căn cứ Hiến pháp ớc Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 62/2014/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 929/2015/UBTVQH13 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn, giám sát
Thẩm phán quốc gia;
Căn cứ ý kiến thống nhất của các ủy viên Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán
quốc gia,
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Bộ Quy tắc đạo đức ứng xử của Thẩm
phán.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Nơi nhận:
- Chủ tịch nước;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc c Ủy ban của
Quốc hội;
TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN CHỌN,
GIÁM SÁT THẨM PHÁN QUỐC GIA
CHỦ TỊCH
- Các đoàn đại biểu Quốc hội;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam;
- Thành viên Hội đồng tuyển chọn, giám
sát Thẩm phán quốc gia;
- HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc
TW;
- Thành viên Hội đồng Thẩm phán
TANDTC;
- Thẩm phán TAND, TAQS các cấp;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC;
- Lưu: Ban Thư HĐTCGSTPQG, Văn
phòng, Vụ PC & QLKH (TANDTC).
Nguyễn Hòa Bình
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
BỘ QUY TẮC
ĐẠO ĐỨC ỨNG XỬ CỦA THẨM PHÁN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hội
đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia)
Lời nói đầu
Thẩm phán người được Chủ tịch nước bổ nhiệm để nhân danh Nhà nước thực hiện
quyền pháp. Trọng trách của Thẩm phán rất nặng nề, sứ mệnh của Thẩm phán rất cao
quý. Trong tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa, Đảng, Nhà nước
Nhân dân yêu cầu c Thẩm phán phải thực hiện nhiệm vụ một ch tư, khách quan,
thượng tôn pháp luật; đòi hỏi các Thẩm phán phải trở thành biểu tượng của đạo đức thanh
liêm, tuân thủ những nguyên tắc của Hiến pháp về hoạt động pháp, thực hiện được lời
dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thẩm phán phải Phụng công, thủ pháp, chí công
Gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”.
Để xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ Thẩm phán phấn đấu, rèn luyện
thực hiện, trên sở các quy định của Hiến pháp, pháp luật, sau khi tham khảo chọn
lọc kinh nghiệm quốc tế, lấy ý kiến của Thẩm phán toàn quốc, Hội đồng tuyển chọn,
giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành Bộ Quy tắc đạo đức ứng xử của Thẩm phán
như sau:
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Bộ Quy tắc đạo đức ứng xử của Thẩm phán (sau đây gọi tắt Bộ Quy tắc) quy định
những chuẩn mực đạo đức quy tắc ứng xử của Thẩm phán.
2. Bộ Quy tắc áp dụng đối với Thẩm phán công c tại Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự
các cấp; khuyến khích áp dụng đối với các Thẩm phán đã nghỉ u hoặc chuyển công tác
khác.
3. Bộ Quy tắc sở để Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia thực hiện
việc giám sát, đánh g về đạo đức, ứng xử của Thẩm phán, người được bổ nhiệm lại
hoặc bổ nhiệm vào ngạch Thẩm phán khác một trong những căn cứ để xem xét việc
khen thưởng, kỷ luật đối với Thẩm phán.
Điều 2. Yêu cầu chung
1. Thẩm phán phải người trung thành với Tổ quốc Hiến pháp, phẩm chất đạo đức
tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dũng cảm, kiên quyết bảo vệ công lý,
liêm khiết trung thực.
2. Thẩm phán phải tấm gương về độc lập, khách quan, công bằng, tận tụy chỉ tuân
theo pháp luật khi thi hành nhiệm vụ.
Chương II
NHỮNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC CỦA THẨM PHÁN
Điều 3. Tính độc lập
1. Trong quá trình giải quyết vụ việc, Thẩm phán tự quyết định trên sở đánh giá của
mình về tình tiết vụ việc, chứng cứ chỉ tuân theo pháp luật; giữ gìn bản lĩnh nghề
nghiệp để không bị tác động từ bất kỳ sự can thiệp nào.
2. Thẩm phán phải độc lập với các thành viên của Hội đồng xét xử; độc lập với những
người tiến hành tố tụng khác; độc lập với c yếu tố tác động từ trong nội bộ n
ngoài Tòa án.
3. Thẩm phán không được can thiệp vào hoạt động t tụng của các thành viên Hội đồng
xét xử những người tiến hành tố tụng khác.

Quyết định 87/QĐ-HĐTC - Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

Thẩm phán không được công khai quan điểm khi chưa có bản án là nội dung nổi bật tại Quyết định 87/QĐ-HĐTC về Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán được Hội đồng tuyển chọn giám sát Thẩm phán quốc gia ban hành ngày 04/7/2018.

Đánh giá bài viết
1 88
Tố tụng - Kiện cáo Xem thêm