Quyết định 911/QĐ-BTC 2019

1 68
B
TI
CHÍNH
CNG
HÒA
XÃ
HI
CH
NGHĨA
VIT
NAM
Đc
lp
-
T
do
-
Hnh
phúc
S:
3
11
/QĐ-BTC
Ni,
ngày
3
thng
5~
năm
2019
QUYT
ĐNH
v
vic
công
b
th
tc
hành
chính
mi,
th
tc
hành
chính
sa
đi,
b
sung,
bãi
b
trong
lĩnh
vc
hi
quan
thuc
phm
vi
chc
năng
qun lý
ca
B
Tài
chính
B
TRƯNG
B
TÀI
CHÍNH
Căn
c
Ngh
đnh
s
87/2017/NĐ-CP
ngày
26
tháng
7
năm
2017
ca
Chính
ph
quy
đnh
chc
năng,
nhim
v,
quyn
hn
cu
t
chc
ca
B
Tài
chính;
Căn
c
Ngh
đnh
s
63/2010/NĐ-CP
ngày
08
tháng
6
năm
2010
ca
Chính
ph
v
kim
soát
th
tc
hành
chính;
Ngh
đnh
s
48/2013/NĐ-CP
ngày
14
tháng
5
năm
2013
ca
Chính
ph
v
sa
đi,
b
sung
mt
s
điu
ca
các
Ngh
đnh
liên
quan
đến
kim
soát
th
tc
hành
chính;
Ngh
đnh
s
92/2017/NĐ-CP
ngày
07
tháng
8
năm
2017
ca
Chính
ph
sa
đi,
b
sung
mt
s
điu
ca
các
Ngh
đnh
liên
quan
đến
kim
soát
th
tc
hành
chính;
Căn
c
Ngh
đnh
s
134/2016/NĐ-CP
ngày
01
tháng
9
năm
2016
ca
Chính
ph
quy
đnh
chi
tiết
mt
s
điu
bin
pháp
thi
hành
Lut
Thuế
xut
khu, thuế
nhp
khu;
Căn
c
Thông
s
02/2017/TT-VPCP
ngày
31
tháng
10
năm
2017
ca
Văn
phòng
Chính
ph
ng
dn
v
nghip
v
kim
soát
th
tc
hành
chính;
Xét
đ
ngh
ca
Tng
cc
trưng
Tng
cc
Hi
quan,
QUYT
ĐNH:
Điu
1.
Công
b
kèm
theo
Quyết
đnh
này
09
th
tc
hành
chính
trong
lĩnh
vc
hi
quan
thuc
phm
vi,
chc
năng
qun
lý
ca
B
Tài
chính
đưc
quy
đnh
ti
Ngh
đnh
s
134/2016/NĐ-CP
ngày
01
tháng
9
năm
2016
ca
Chính
ph
quy
đnh
chi
tiết
mt
s
điu
bin
pháp
thi
hành
Lut
Thuế
xut
khu,
thuế
nhp
khu,
gm:
1.
Th
tc
hành
chính mi:
03
th
tc.
2.
Th
tc
hành
chính
sa
đi,
b
sung:
05
th
tc.
3.
Th
tc
hành
chính
b
bãi
b:
01
th
tc.
Điu
2.
Quyết
đnh
này
hiu
lc
thi
hành
k
t
ngày
ký.
Điu
3.
Tng
cc
trưng
Tng
cc
Hi
quan,
Chánh
Văn
phòng
B,
V
trưng
V
Pháp
chế,
Cc
trưng
các
Cc
Hi
quan
tnh,
liên
tnh,
thành
ph
trc
thuc
trung
ương
Th
trưng
các
đon
v
liên
quan
chu
trách
nhim
thi
hành
Quyết
đnh
này
Nơi
nhn://
-
Như
Điu
3;
-
B
trưng
báo
cáo);
-
Văn
phòng
Chính
ph
(Cc
KSTTHC);
-
B
Ngoi
giao;
-
Cng
TTĐT
B
Tài
chính;
-
Lưu:
VT,
TCHQ
(50b).
KT.
B
TRƯNG
:Tp<^ƯNG
2
TH
TC
HÀNH
CHÍNH
MI
BAN
HÀNH
/
SA
ĐI,
B
SUNG
/
B
BÃI
B
THUC
PHM
VI
CHC
NĂNG
QUN
LÝ
CA
B
TÀI
CHÍNH
(Ban
hành
kèm
theo
Qưyết
đnh
s
$\
/QĐ-BTC
ngàyj
tháng
năm
2019
ca
B
trưng
B
Tài
chính)
PHÀN
I.
DANH
MC
TH
TC
HÀNH
CHÍNH
1.
Danh
mc
th
tc
hành
chính
mói
ban
hành
STT
Tên
th
tc
hành
chính
Lĩnh
vc
quan
thc
hin
Văn
bn
qu
đnh
th
tc
hành
chính
Ghi
chú
(1)
(2) (3)
(4) (5)
(6)
A.
Th
tc
hành
chính
thc
hin
ti
B
Tài
chính
(01
th
tc)
1
Th
tc
min
thuế
đi
vi
hàng
hóa
xut
khu,
nhp
khu
đ
phc
v
đm
bo
an
sinh
xã
hi;
hàng
hóa
nhp
khu
đ
khc
phc
hu
qu
thiên
tai,
thm
ha,
dch
bnh
các
trưng
hp
đc
bit
khác
Hi
quan
B
Tài
chính
Khon
1,
khon
2,
khon
3,
khon
4
khon
5
Điu
28
Ngh
đnh
s
134/2016/NĐ-
CP
ngày
01/9/2016
ca
Chính
ph
8.
Th
tc
hành
chính
thc
hin
ti
cp
Cc
Hi
quan
(01
th
tc)
1
Th
tc
cp
s
đnh
mc
min
thuế
đi
vi
hàng
hóa
ca
t
chc,
nhân
c
ngoài
đưc
ng
quyn
ưu
đãi,
min
tr
Hi
quan
-
Cc
Hi
quan
-Cc
L
tân
Nhà
c
(B
Ngoi
giao)
hoc
quan
đưc
B
Ngoi
giao
y
quyn
Điu
5
Ngh
đnh
s
134/2016/NĐ-CP
ngày
01/9/2016
ca
Chính
ph
c.
Th
tc
hành
chính
thc
hin
ti
cp
Chi
cc
Hi
quan
(01
th
tc)
1
Th
tc
min
thuế
đi
vi
hàng
hóa
xul
khu,
nhp
khu
Hi
quan
Chi
cc
Hi
quan
T
Điu
5
đến
Điu
27,
khon
6
Điu
28,
Điu
29,
Điu
30,
Điu
31
Ngh
đnh
s
134/2016/NĐ-CP
ngày
01/9/2016
ca
Chính
ph
2.
Danh
mc
th
tc
hành
chính
đưc
sa
đi,
b
sung
STT
S
h
TTHC
Tên
TTHC
Tên
VBQPPL
quy
đnh
ni
dung
sa
đi,
b
sung,
thay
thế
Lĩnh
vc
quan
thc
hin
*
Ghi
rõ
TTHC
đưc
sa
đi,
b
sung
đã
đưc
công
b
ti
Quyết
đnh
nào
ca
B
Tài
chính
Ghi
chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
A
Th
tc
hành
chính
thc
hin
ti
cp
Cc
Hi
quan
(01
th
tc)
1
B-BTC-
271925-
TT
Th
tc
thông
báo
danh
mc
hàng
hóa
min
thuế
d
kiến
nhp
khu
Điu
14,
Điu
15,
Điu
16,
Điu
17,
Điu
18,
Điu
23,
Điu
24,
Điu
30
Ngh
đnh
s
134/2016/NĐ-CP
Hi
quan
Cc
Hi
quan
S
th
t
15
(Đim
B
Mc
2)
Quyết
đnh
s
2770/QĐ-BTC
ngày
25/12/2015
1

Quyết định số 911/QĐ-BTC 2019

Quyết định 911/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Tóm tắt nội dung Quyết định 911/QĐ-BTC

Bộ Tài chính bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan

Ngày 31/05/2019, Bộ Tài chính ban hành Quyết định 911/QĐ-BTC về việc công bố thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Bộ Tài chính bãi bỏ 01 thủ tục hành chính lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ: Thủ tục cấp lại Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế và Phiếu theo dõi trừ lùi, thực hiện tại Cục Hải quan.

Ngoài ra, Bộ còn ban hành mới 03 thủ tục hành chính: Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu để phục vụ đảm bảo an sinh xã hội, hàng hóa nhập khẩu để khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác; Thủ tục cấp sổ định mức miễn thuế đối với hàng hóa của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ; Thủ tục miễn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Quyết định này dẫn chiếu đến Luật Quản lý thuế 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế 2012;...

Văn bản pháp luật này thuộc lĩnh vực Tài chính được VnDoc cập nhật và đăng tải, mời các bạn sử dụng file tải về để lưu làm tài liệu sử dụng.

Đánh giá bài viết
1 68
Tài chính - Ngân hàng Xem thêm