Quyết định 94/QĐ-BCT

Quyết định 94/QĐ-BCT - Thủ tục hành chính mới lĩnh vực Dầu khí

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 94/QĐ-BCT công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Cụ thể, có 6 thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dầu khí.

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 94/QĐ-BCT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC DẦU KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung, một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than và Chánh Văn phòng Bộ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Dầu khí thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ngày 18 tháng 02 năm 2018.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Dầu khí và Than, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như Điều 3;
  • Bộ trưởng (để b/c);
  • Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ);
  • UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
  • Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
  • Lưu: VT, DKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC DẦU KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 94/QĐ-BCT ngày 10 tháng 01 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH LĨNH VỰC DẦU KHÍ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

1

Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí

Dầu khí

Bộ Công Thương

2

Thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí

Dầu khí

Bộ Công Thương

3

Phê duyệt báo cáo hoàn thành việc thu dọn công trình dầu khí

Dầu khí

Bộ Công Thương

4

Chấp thuận điều chỉnh bổ sung Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí đã được phê duyệt trong trường hợp đặc biệt

Dầu khí

Bộ Công Thương

5

Chấp thuận hoãn thu dọn công trình dầu khí

Dầu khí

Bộ Công Thương

6

Chấp thuận để lại công trình dầu khí

Dầu khí

Bộ Công Thương

PHẦN II

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Thẩm định, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí

a) Trình tự thực hiện:

Trong thời hạn 9 (chín) tháng, kể từ khi khai thác thương mại hoặc 1 (một) năm kể từ ngày đưa công trình dầu khí vào hoạt động, tổ chức, cá nhân phải lập kế hoạch thu dọn công trình dầu khí, trình Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt. Tổ chức cá nhân thực hiện Kế hoạch thu dọn công trình Dầu khí gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ Công Thương.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ kế hoạch thu dọn công trình dầu khí theo quy định của Quyết định này, Bộ Công Thương chủ trì, phi hợp với các Bộ, ngành thẩm định. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí.

Trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu dọn công trình dầu khí, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc giải trình ý kiến thẩm định.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp 1 (một) bộ hồ sơ theo hình thức trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí;

- Văn bản chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí (áp dụng đối với các nhà thầu dầu khí và doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình);

- 1 (một) bản kế hoạch thu dọn công trình dầu khí;

- 25 (hai mươi lăm) bản tóm tắt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí.

d) Số lượng h sơ: 01.

đ) Thời hạn giải quyết:

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí.

Trong trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu dọn công trình dầu khí: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thtục hành chính: Bộ Công Thương.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả thtục hành chính: Quyết định phê duyệt.

k) Mu tờ khai: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

m) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí.

2. Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí

a) Trình tự thực hiện:

Tổ chức, cá nhân thực hiện Kế hoạch thu dọn công trình dầu khí thuộc trường hợp phải cập nhật, điều chỉnh Kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều 8 Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện đến Bộ Công Thương.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh theo quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thẩm định. Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh.

Trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cần phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh, trong thời hạn 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc giải trình ý kiến thẩm định.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

b) Cách thức thực hiện:

Tổ chức, cá nhân nộp 1 (một) bộ hồ sơ trình kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh theo quy định theo hình thức trực tiếp tại Bộ Công Thương hoặc qua đường bưu điện.

c) Thành phần hồ sơ:

- Văn bản đề nghị phê duyệt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh;

- Văn bản chấp thuận của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh (áp dụng đối với các nhà thầu dầu khí và doanh nghiệp thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trình);

- 1 (một) bản kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh;

- 25 (hai mươi lăm) bản tóm tắt kế hoạch thu dọn công trình dầu khí điều chỉnh.

d) Số lượng hồ sơ: 01.

đ) Thời hạn giải quyết:

15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày thẩm định, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thu dọn công trình dầu khí.

Trong trường hợp kết quả thẩm định cho thấy cn phải sửa đổi, bổ sung kế hoạch thu dọn công trình dầu khí: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến sửa đổi, bổ sung hoặc giải trình về kế hoạch thu dọn công trình dầu khí của tổ chức, cá nhân, Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt.

e) Đối tượng thực hiện thtục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

g) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Công Thương.

h) Phí, lệ phí: Không.

i) Kết quả thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt.

k) Mu t khai: Không.

l) Yêu cầu, điều kiện thủ tục hành chính: Không.

m) Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: Quyết định số 49/2017/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí.

Thuộc tính văn bản: Quyết định 94/QĐ-BCT

Số hiệu 94/QĐ-BCT
Loại văn bản Quyết định
Lĩnh vực, ngành Thương mại, Bộ máy hành chính
Nơi ban hành Bộ Công thương
Người ký Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành 10/01/2018
Ngày hiệu lực 18/02/2018
Đánh giá bài viết
1 45
Thủ tục hành chính Xem thêm