Quyết định 999/QĐ-UBCK quy chế mẫu bán đấu giá cổ phẩn theo lô tại Sở giao dịch chứng khoán

Quyết định 999/QĐ-UBCK quy chế mẫu bán đấu giá cổ phẩn theo lô tại Sở giao dịch chứng khoán

Quyết định 999/QĐ-UBCK quy chế mẫu bán đấu giá cổ phẩn theo lô tại Sở giao dịch chứng khoán có hiệu lực ngày 19/11/2015, ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán quy định hồ sơ, thủ tục đăng ký đấu giá cổ phần, tổ chức cuộc đấu giá, thanh toán tiền mua cổ phần theo lô.

Nghị định 118/2015/NĐ-CP Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư

Nghị định 124/2015/NĐ-CP xử phạt vi phạm trong hoạt động thương mại, sản xuất hàng giả, hàng cấm

Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 999/QĐ-UBCK Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY CHẾ MẪU VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 112/2009/QĐ-TTg ngày 11 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 41/2015/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc bán cổ phần theo lô;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý Phát hành Chứng khoán, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Tổng Giám đốc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các bên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

  • Như điều 3;
  • Cục TCDN (để phối hợp);
  • Website UBCK;
  • Lưu: VT, QLPH, 30b.

CHỦ TỊCH

 

Vũ Bằng

QUY CHẾ MẪU
VỀ BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 999/QĐ-UBCK ngày 19 tháng 11 năm 2015 về việc ban hành Quy chế mẫu về bán đấu giá cổ phần theo lô tại Sở Giao dịch Chứng khoán)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này áp dụng đối với việc tổ chức bán đấu giá cổ phần theo lô của Đại diện chủ sở hữu ....... (tên Bộ quản lý ngành/UBND cấp tỉnh/tập đoàn kinh tế/tổng công ty/công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ) tại công ty cổ phần....(tên công ty cổ phần) (công ty cổ phần chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch trên sàn Upcom) được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán .... (tên SGDCK).

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Bán đấu giá cổ phần theo lô là việc bán công khai cổ phần của Đại diện chủ sở hữu ...(tên tổ chức nắm giữ) tại công ty cổ phần (tên công ty cổ phần) cho các nhà đầu tư có sự cạnh tranh về giá và mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán theo lô.

2. Đại diện chủ sở hữu là cơ quan, tổ chức được Chính phủ giao thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp do mình quyết định thành lập hoặc được giao quản lý và thực hiện quyền, trách nhiệm đối với phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phần (bao gồm: Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ).

3. Nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong, ngoài nước theo quy định tại Điều 10 Quy chế này.

4. Cơ quan quyết định phương án bán cổ phần theo lô là... (tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bán cổ phần theo lô).

5. Giá đấu là giá đặt mua cổ phần của nhà đầu tư được ghi vào Phiếu tham dự đấu giá.

6. Mệnh giá một cổ phần đưa ra đấu giá là 10.000 đồng.

7. Giá khởi điểm một cổ phần là mức giá ban đầu của một cổ phần được chào bán ra bên ngoài do cơ quan có thẩm quyền quyết định trên cơ sở kết quả định giá của tổ chức có chức năng định giá.

8. Giá khởi điểm lô cổ phần là giá khởi điểm bán một cổ phần nhân (x) với số lượng cổ phần của một lô.

9. Tiền đặt cọc là khoản tiền của nhà đầu tư ứng trước để bảo đảm thực hiện quyền mua cổ phần.

10. Đấu giá không thành công là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào mua được cổ phần (do nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá hoặc nhà đầu tư trúng giá nhưng không mua).

11. Ban tổ chức đấu giá là tổ chức do Sở Giao dịch Chứng khoán...(tên SGDCK) thành lập để thực hiện việc bán đấu giá cổ phần và các công việc liên quan theo quy định.

12. Hội đồng bán đấu giá cổ phần là tổ chức thực hiện chỉ đạo việc bán đấu giá cổ phần bao gồm: đại diện của đại diện chủ sở hữu, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn, đại diện công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá. Chủ tịch Hội đồng bán đấu giá cổ phần là đại diện của đại diện chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng bán đấu giá cổ phần ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

13. Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là tổ chức thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực tham gia mua cổ phần theo lô bao gồm: đại diện của đại diện chủ sở hữu, đại diện công ty có cổ phiếu đưa ra đấu giá, đại diện Ban tổ chức đấu giá, đại diện tổ chức tư vấn. Chủ tịch Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư là đại diện của đại diện chủ sở hữu, thay mặt cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư ký các văn bản thuộc thẩm quyền.

14. Ngày kết thúc cuộc đấu giá là ngày nhập xong các thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư vào hệ thống và đã xác định được kết quả đấu giá.

15. Ngày kết thúc cuộc chào bán cạnh tranh là ngày nhập xong thông tin trên Phiếu tham dự đấu giá cạnh tranh và đã xác định được kết quả chào bán cạnh tranh.

16. Ngày kết thúc việc bán cổ phần là ngày cuối cùng nhà đầu tư thanh toán tiền mua cổ phần theo thông báo của Sở Giao dịch Chứng khoán.

17. Tài khoản phong tỏa là tài khoản riêng biệt tại một ngân hàng thương mại để phong tỏa số tiền thu từ bán cổ phần.

18. Cuộc đấu giá không đủ điều kiện là cuộc đấu giá không có nhà đầu tư nào hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đủ điều kiện tham gia đấu giá.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Trách nhiệm của Đại diện chủ sở hữu

1. Gửi đơn đăng ký tổ chức bán đấu giá và các tài liệu liên quan đến phương án bán đấu giá cổ phần theo lô cho Sở Giao dịch Chứng khoán...(tên SGDCK); ký hợp đồng tổ chức bán đấu giá với Sở Giao dịch Chứng khoán...(tên SGDCK).

Đánh giá bài viết
1 153
Đầu tư - Chứng khoán - Thương mại Xem thêm