Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

1 687

Mẫu quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả ban hành theo Thông tư số 10/2014/TT-BTC về hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn. Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả nêu rõ thông tin về biện pháp khắc phục, nội dung của quyết định... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả tại đây.

Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Nội dung cơ bản của quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

Mẫu số 07

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN1
TÊN CƠ QUAN RA
QUYẾT ĐỊNH

--------

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

Số: .../QĐ-........2

 A3 ......., ngày ....... tháng ........ năm .......

QUYẾT ĐỊNH
Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

Căn cứ Luật Quản lý Thuế;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn;

Căn cứ Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn;

Căn cứ Biên bản vi phạm hành chính số ....... do4 .......... lập hồi ........... giờ ........... ngày ...... tháng ........... năm ........... tại ........... ;

Để khắc phục triệt để hậu quả do vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn gây ra:

Tôi, ..............................................................................5; Chức vụ: ….....................;

Đơn vị: .....................................................................................................................;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính đối với:

Ông (bà)/tổ chức6: ...................................................................................................

Nghề nghiệp (lĩnh vực hoạt động): ..........................................................................

Địa chỉ: ………………...............................................................................................

Giấy chứng minh nhân dân số/Quyết định thành lập hoặc ĐKKD ..........................

Cấp ngày: ................................................ tại ...........................................................

Lý do:
Đã có hành vi vi phạm hành chính7: ………………...................................................

Quy định tại Điểm ....... Khoản ........... Điều ................... của Thông tư số 10/2014/TT-BTC ngày 17 tháng 1 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn.

Những tình tiết liên quan đến việc giải quyết vụ vi phạm: ……….............................

Lý do không xử phạt vi phạm hành chính: ...............................................................

Hậu quả cần khắc phục:………………………………………………………………….

Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Số tiền thuế truy thu: (Thuế GTGT: ….., thuế TTĐB: …., thuế TNDN: ……, thuế nhà đất: .....) ghi theo từng sắc thuế.

b) Biện pháp khắc phục hậu quả khác: …………………………………………………

Điều 2. Ông(bà)/tổ chức ............................................................................................. phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định này trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày được giao Quyết định là ngày .............. tháng ............. năm ................................. trừ trường hợp .................8.

Quá thời hạn này, nếu Ông (bà)/tổ chức ....................................................... cố tình không chấp hành thì bị cưỡng chế thi hành..

Ông (bà)/tổ chức: ........................................................... có quyền khiếu nại, khởi kiện đối với quyết định này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ................. tháng ................. năm ............ 9.

Quyết định này gồm ................. trang không tách rời, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Trong thời hạn ba ngày, Quyết định này được gửi cho:

1. Ông (bà)/tổ chức: ............................................................................................... để chấp hành;

2. Kho bạc/ngân hàng10 ................ để thu tiền phạt ..............................................

3. ………….............................................................................................................

Quyết định này gồm ......... trang, được đóng dấu giáp lai giữa các trang.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- ...................;
- Lưu ....

NGƯỜI RA QUYẾT ĐỊNH

(Ký, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

1. Ghi tên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

2. Ghi chữ viết tắt tên cơ quan của người có thẩm quyền ban hành quyết định.

3. Ghi địa danh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

4. Ghi họ tên, chức vụ người lập biên bản.

5. Ghi họ tên, chức vụ người ra Quyết định.

6. Nếu là tổ chức ghi tên tổ chức và họ tên, chức vụ người đại diện tổ chức vi phạm.

7. Nếu có nhiều hành vi thì ghi cụ thể từng hành vi vi phạm

8. Ghi rõ lý do.

9. Ngày ký Quyết định hoặc ngày do người có thẩm quyền xử phạt quyết định.

10. Ghi rõ tên, địa chỉ Kho bạc nhà nước (hoặc Ngân hàng thương mại do Kho bạc nhà nước ủy nhiệm thu) mà cá nhân/tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền.

Đánh giá bài viết
1 687
Thủ tục hành chính Xem thêm