Quyết định bổ nhiệm Biểu mẫu quyết định bổ nhiệm chức vụ

Giới thiệu

Quyết định bổ nhiệm chức vụ

Quyết định bổ nhiệm là mẫu giấy bổ nhiệm chức vụ của Giám đốc công ty, doanh nghiệp đối với nhân viên đạt được thành tích, nhiệm vụ cao hoặc thực thi nhiệm vụ mới, các bạn có thể tải về dùng và luôn mà không cần chỉnh sửa lại, mời các bạn cùng xem và tải về tại đây.

Mẫu số 02/LPTB: Tờ khai lệ phí trước bạ

Mẫu số S13-DNN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

Biên bản thỏa thuận xác nhận nợ

Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm

Quyết định bổ nhiệm
Mẫu giấy quyết định bổ nhiệm chức vụ

Nội dung cơ bản của mẫu giấy quyết định bổ nhiệm:

CÔNG TY …………….


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
Số /TB - .................... ................., ngày ....... tháng ....... năm .......

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………..

(V/v: Bổ nhiệm……………….)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ……………………..........

- Căn cứ Điều lệ công ty ……………….

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc công ty;

- Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của công ty;

- Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm Ông, bà …………………………….…………………………….……………….……….

Sinh ngày: …………………………………….. Dân tộc: …….....……… Giới tính: ………..…..

Quốc tịch: ………………………………………….…………………………….……………….......

CMND số ………………… Do Công an …………………………….…….cấp ngày ……….......

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..……....

Giữ chức vụ …………………………….…………………………….……………………………....

Điều 2: Ông, bà ……………………………………….…... được hưởng các quyền và nghĩa vụ theo quy định của công ty

Điều 3: Các Ông, bà Giám đốc, Trưởng các phòng ban có liên quan và Ông, bà …………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Ban giám đốc;

- Như điều 1;

- Lưu VP./.

TM CÔNG TY .......................
Giám đốc

.........................................

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định bổ nhiệm để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Việc làm - Nhân sự