Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) Quyết định công nhận việc giám hộ theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP

Giới thiệu

Mẫu quyết định về việc công nhận giám hộ

Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung của "Mẫu quyết định về việc công nhận giám hộ (bản chính)" ban hành kèm theo Thông tư 08.a/2010/TT-BTP.

Thủ tục đăng ký giám hộ và đăng ký chấm dứt, thay đổi giám hộ

Quyết định công nhận việc chấm dứt giám hộ - Bản sao

Mẫu STP/HT-2006-GH.1: Giấy cử người giám hộ

Quyết định công nhận việc giám hộ Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính)

Mẫu quyết định về việc công nhận giám hộ (bản chính) nội dung như sau:

Mẫu TP/HT-2010-GH.1 - mẫu sử dụng tại UBND cấp xã

ỦY BAN NHÂN DÂN
.....................................................
.....................................................
.....................................................

Số: ..................../QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày ……... tháng …….... năm ……....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giám hộ

ỦY BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhận giám hộ của .....................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận những người có tên sau:

1. Họ và tên: ..................................................................................Giới tính: ......................

Ngày, tháng, năm sinh: ........................................................................................................

Dân tộc: ......................................................... Quốc tịch: ....................................................

Nơi thường trú/tạm trú: ........................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:...............................................................

2. Họ và tên: ........................................................ Giới tính: ...............................................

Ngày, tháng, năm, sinh: .......................................................................................................

Dân tộc:.......................................................Quốc tịch:........................................................

Nơi thường trú/tạm trú:........................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: ..............................................................

Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ..........................................................................Giới tính:....................................

Ngày, tháng, năm sinh: .........................................................................................................

Nơi sinh:................................................................................................................................

Dân tộc:...................................................... Quốc tịch: ........................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.........................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Cán bộ Tư pháp - hộ tịch Ủy ban nhân dân ................................................ và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

...........................................

 Mẫu TP/HT-2010-GH.3 - mẫu sử dụng tại Sở Tư pháp

ỦY BAN NHÂN DÂN
........................................
SỞ TƯ PHÁP

Số:...................../Q§-STP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………., ngày ……... tháng …….... năm ……....

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công nhận giám hộ

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Căn cứ: ...........................................................................................................................................

Căn cứ Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

Xét đề nghị công nhận giám hộ của: ..............................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận những người có tên sau:

1. Họ và tên: ..................................................................................Giới tính: ................................

Ngày, tháng, năm sinh: ..................................................................................................................

Dân tộc: ......................................................... Quốc tịch: .............................................................

Nơi thường trú/tạm trú: .................................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế:........................................................................

2. Họ và tên: ........................................................ Giới tính: ........................................................

Ngày, tháng, năm, sinh: ................................................................................................................

Dân tộc:.......................................................Quốc tịch:.................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:.................................................................................................................

Số Giấy CMND/Hộ chiếu/Giấy tờ hợp lệ thay thế: .......................................................................

Là người giám hộ cho người có tên dưới đây:

Họ và tên: ..........................................................................Giới tính:...........................................

Ngày, tháng, năm sinh: ................................................................................................................

Nơi sinh:.......................................................................................................................................

Dân tộc:...................................................... Quốc tịch: ................................................................

Nơi thường trú/tạm trú:................................................................................................................

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính tư pháp Sở Tư pháp và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

..........................................

Bạn có thể tải Mẫu quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) bản .PDF hoặc .DOC để chỉnh sửa thêm.

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Quyết định công nhận việc giám hộ (Bản chính) để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Thủ tục hành chính